Nye krav til innholdet i ansettelsesavtaler fra 1. juli 2024 – er din virksomhet klar? 

Aktiviteten på arbeidsrettsområdet er stor, og 2024 er et år hvor de fleste virksomheter må tilpasse seg nye regler. Vi har tidligere skrevet om arbeidsvilkårsdirektivet og tilhørende endringer i arbeidsmiljøloven. Disse endringene har nå blitt vedtatt, og trer i kraft den 1. juli i år. I dette nyhetsbrevet vil vi se nærmere på de nye kravene til innholdet i ansettelsesavtaler, og gi råd til hvordan arbeidsgivere bør forberede seg.

Kravene til minimumsinnholdet i ansettelsesavtaler utvides

Med lovendringene kommer det nye krav til ansettelsesavtalens innhold. Arbeidsmiljøloven § 14-6, som lister opp minimumsinnholdet i ansettelsesavtaler, utvides med flere punkter som må inntas i alle nye ansettelsesavtaler som inngås etter 1. juli. I tillegg kortes fristen for når ansettelsesavtalen skal foreligge ned fra én måned til syv dager etter tiltredelse. 

Hensynet bak de utvidede kravene er først og fremst å ivareta informasjonsbehovet til arbeidstakere, herunder arbeidstakerens behov for forutberegnelighet i arbeidsforholdet. 

De nye kravene innebærer at det i ansettelsesavtalen skal gis opplysninger om

Merk at loven åpner for at flere av disse opplysningene kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler i ansettelsesavtalen. Dette vil ofte være praktisk for å unngå svært omfattende ansettelsesavtaler.

Våre anbefalinger til arbeidsgivere

Endringene som trer i kraft 1. juli 2024 vil berøre alle arbeidsgivere. Vi anbefaler at man allerede nå starter forberedelsene ved å revidere virksomhetens maler for ansettelsesavtaler. 

Det er i den sammenheng viktig å være bevisst på hvordan ovennevnte informasjon inntas i ansettelsesavtalen, slik at arbeidstakeren ikke gis rettigheter på bekostning av arbeidsgivers styringsrett. Lovendringene er ikke ment å endre arbeidsgivers styringsrett og endringsadgang.

Det er også verdt å merke seg at de nye kravene til ansettelsesavtalen som et utgangspunkt kun gjelder for ansettelsesavtaler inngått etter 1. juli 2024. Det er likevel slik at arbeidstakere kan be om å få supplert eller oppdatert sin ansettelsesavtale, og i så fall må dette skje så tidlig som mulig og senest innen to måneder etter arbeidstaker fremsetter krav om det. 

Arbeidsgiver har videre en generell plikt til å ta inn endringer i arbeidsforholdet i ansettelsesavtalen, og fra 1. juli 2024 er fristen for dette kortet ned fra senest en måned til senest den dagen endringen trer i kraft.

Lovendringen er med andre ord en fin mulighet til å få ryddet opp i gamle ansettelsesavtaler, og dermed også få fjernet eventuelle utdaterte og ugyldige klausuler. Vi erfarer ofte at ansettelsesavtaler ikke blir oppdatert i forbindelse med endringer i ansettelsesforholdet eller lovendringer, noe som kan gi arbeidsgiver uheldige overraskelser og skape unødvendige konflikter både under og i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet. Som eksempel kan vi nevne utdaterte og ugyldige bestemmelser om arbeidsgivers trekkadgang i lønn mv., konkurranseklausuler og manglende bevissthet knyttet til vilkårene som gjelder for ledende eller særlig uavhengige stillinger. Vi anbefaler derfor en mer helhetlig tilnærming og vurdering av innholdet i ansettelsesavtalene i forbindelse med revisjonen som nå uansett må gjennomføres. 

Dersom din virksomhet har behov for bistand knyttet til de ovennevnte lovendringene, ta gjerne kontakt med en av våre advokater. 

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Marita Aarflot Silset

LinkedIn

Maria Gjøsund

LinkedIn

Birgitte Vaagen Rekdal

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.