• Arbeidsrett
  Med fokus på handlingsmuligheter innenfor lovverket yter vi praktisk, kommersiell og effektiv arbeidsrettslig bistand til bedriftsledelsen..
  Kristin Fjellby Grung
  CV

  Kristin Fjellby Grung

  Advokat

  Kristin har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning. Hun kjenner bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal svært godt og har omfattende erfaring fra virksomhetsstyring i praksis, herunder fra styreverv.

  Kristin har i tillegg en velrenommert, spesialisert kompetanse innenfor arbeidsrett. Dette har gitt henne anerkjennelse i internasjonale advokatrangeringer og hun deltar jevnlig i nasjonale nettverk av fagpersoner innenfor dette fagområdet. Kristin er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. 

  I sin hverdag gir Kristin treffsikre råd til styret, ledelsen og HR-avdelingen i et bredt spekter av klienter innenfor alle bransjer, herunder flere av regionens største arbeidsgivere. Strategiske aspekter er viktig for Kristin og med dette utgangspunktet jobber hun nært med klienten for å sikre at operasjonelle og menneskelige faktorer er integrert i den juridiske rådgivningen. Hun har dessuten betydelig erfaring relatert til konfliktløsning, forhandlinger og prosedyre for domstolene.

  Kristin arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Schjødt AS i Ålesund fra 2000 til 2013. Før dette var hun advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Ålesund og i et mindre advokatfirma i Ålesund. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen samt fra Spring Hill College i Alabama, USA.

  T: +47 41 65 59 16

  E: kristin.grung@adviso.no

  LinkedIn

  Vi bidrar både som langsiktig samarbeidspartner med løpende rådgivning for å forebygge tvister og for å løse konflikten i når tvist er oppstått.

  Vi har betydelig erfaring og kompetanse fra forhandlinger og prosessoppdrag ved opphør og endring av ansettelsesforhold ogvi bistår jevnlig virksomheter i forbindelse med omstillings- og rasjonaliseringsprosesser, herunder blant annet ved nedleggelser og virksomhetsoverdragelser.


  Vi bistår blant annet med følgende:

  • utforming og tolkning av ansettelsesavtaler, konsulentavtaler og tjenesteleveranseavtaler
  • etablering av incentivordninger, herunder bonusprogram og aksjeopsjonsprogram
  • utforming og håndheving av konkurranseklausuler
  • utforming og håndheving av IPR-klausuler
  • rådgivning i forbindelse med omstrukturering, slik som nedbemanning, inn- og outsourcing, oppkjøp og fusjoner
  • vurderinger knyttet til behandling av personopplysninger, herunder kontroll av e-post
  • trakasserings-, varslings- og diskrimineringsspørsmål
  • etablering, tolkning, endring og opphør av tariffavtaler
  • pensjon
  • løpende vilkår, ferie, lønn, bonus, arbeidstid
 • Compliance og bærekraft
  Norske bedrifter pålegges stadig nye plikter i tilknytning til hvitvasking, korrupsjon, bærekraft, likestilling og mangfold.
  Silje Bruun Teigen
  CV

  Silje Bruun Teigen

  Advokat

  Silje fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved UIB høsten 2007, med masteroppgave i kontraktsrett og spesialisering innen selskapsrettslige tema ved University of Southampton.

  Hun har bred og omfattende erfaring  innen en rekke fagfelt, som både omfatter forretningsjus og generell forvaltningsrett/offentlig rett.  Silje har over 10 års arbeidserfaring fra stillinger som dommerfullmektig, og spesialisert rådgiver i Konkurransetilsynet, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og Kystverket. Siljes viktigste arbeidsområder i ADVISO er offentlige anskaffelser, generell kontraktsrett og tvisteløsning. Hun har solid erfaring fra fagfeltet konkurranserett og offentlige anskaffelser, samt tvisteløsning. Silje vil bistå klienten med rådgivning, i klageprosesser og tvister for domstolene.

  Effektivitet, tilgjengelighet og konstruktive juridiske løsninger kjennetegner Siljes arbeid.

  T: +47 93 41 42 62

  E: silje.bruun.teigen@adviso.no

  LinkedIn

  Vi bistår selskaper med utarbeiding av rutiner, etiske retningslinjer, varslingsrutiner og rapportering i tilknytning til hvitvasking, korrupsjon, miljø, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi veileder også selskaper i arbeidet med aktivitet- og redegjørelsesplikten. Og I tilknytning til fusjoner og oppkjøp kan vi bistå med ESG-due diligence.

  Som følge av det grønne skiftet vil omfanget av miljø- og bærekraftregulering bare vokse. Vi har kompetansen og erfaringen til å guide ditt selskap gjennom dette, herunder med rådgivning i tilknytning til bærekraftstrategi, eierstyring og risikohåndtering, interne og eksterne retningslinjer, kontraktskrav, taksonomivurdering, nødvendige tilpasninger som følge av nytt regelverk og offentlige tillatelser.

  Vi bistår blant annet med:

  • Utforming av etiske retningslinjer for selskap og leverandører
  • Utforming av prosedyrer knyttet til hvitvasking, korrupsjon og bærekraft (eks. åpenhetsloven)
  • Utforming og implementering av interne og eksterne varslingsrutiner
  • Miljø- og bærekraftkrav i kontrakt
  • Vurdering av om selskapets aktiviteter oppfyller kravene i EUs taksonomi (taksonomivurdering)
  • ESG-rapportering
  • ESG-due diligence
  • Rådgivning knyttet til utforming av bærekraftstrategi
  • Rådgivning knyttet til bærekraftig eierstyring og selskapsledelse
  • Offentlige tillatelser knyttet til ressursutnyttelse, forurensning etc.
  • Rådgivning knyttet til plikten om å jobbe aktivt med likestilling og ikke-diskriminering (aktivitetsplikten)
  • Rådgivning knyttet til rapportering av likestillingsarbeid (redegjørelsesplikten)
 • Fast eiendom og entreprise
  Vi har bred erfaring med både rettslige og kommersielle problemstillinger innen fast eiendoms rettsforhold.
  Runar Nordby Johnsen
  CV

  Runar Nordby Johnsen

  Advokat

  Runar har bred erfaring med rådgivning innen ulike forretningsjuridiske områder, herunder omfattende erfaring med kontraktsrettslige problemstillinger. Runar har tidligere vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett.

  Runar er spesialisert på fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett, og bistår i forbindelse med selskapsrettslige endringer og omorganiseringer. Han har videre inngående kompetanse knyttet til transaksjoner, herunder med kontraktsforhandlinger og due-diligence prosesser. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper, men også knyttet til leiekontrakter og oppfølging opp mot offentlige instanser. Runar oppfyller vilkårene til å opptre som eiendomsmegler i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

  Runar har bred erfaring innenfor spørsmål knyttet til selskapsbeskatning, herunder spørsmål om internprising.

  I tillegg til sin juristutdannelse har Runar også en Master i Regnskap og Revisjon. Han har dermed en god forståelse av virksomheters økonomiske aspekter, herunder regnskapsmessige spørsmål, og spørsmål knyttet til verdsettelser. Han jobber tett opp mot flere lokale revisorer i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer, og de skatteproblemstillinger som kan oppstå der.

  Før Runar kom til ADVISO, jobbet han 5 år i Deloitte Advokatfirma AS i Bergen. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, og Norges Handelshøyskole.

  Vi bistår eiendomsselskaper og andre eiendomsbesittere innen løpende drift og forvaltning av fast eiendom, herunder i forbindelse med tvister og forhandlinger. Vi har også betydelig erfaring fra rådgivning og prosessoppdrag innen bygg- og anlegg. Våre advokater bistår i alle trinn i byggeprosessen, herunder med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og drift.


  Vi bistår blant annet med følgende: 

   • Kjøp og salg av eiendommer
   • Kjøp og salg av eiendomsselskaper/porteføljer
   • Oppgjør og annen transaksjonsstøtte
   • Utbyggings- og opsjonsavtaler
   • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
   • Forhandling om leiekontrakter
   • Optimalisering av mva, skatt og dokumentavgift
   • Gjennomføring av due diligence for både kjøper og selger
   • Tvistehåndtering relatert til eiendom og eiendomsrettslige spørsmål 
   • Valg av entreprisemodell og kontraktsform
   • Tilbuds- og anbudsfasen
   • Kontraktsforhandlinger
   • Prosjektgjennomføring
   • Sluttoppgjør og tvisteløsning


  «Et vellykket utbyggingsprosjekt kjennetegnes av grundige forberedelser fra alle parter, med fokus på klarhet og informasjonsflyt i organisasjonen til den enkelte aktør. Vi kan være en god støttespiller i målsetningen om å gjennomføre prosjekter til rett tid og med minst mulig uenigheter og tvister.»

 • Fusjoner og oppkjøp
  Vi har omfattende erfaring med bistand til kjøpere, selgere, fusjonsparter og investorer i forbindelse med oppkjøp, emisjoner, fusjoner og fisjoner, samt virksomhetsoverdragelse.
  Ole-Reinhart Notø
  CV

  Ole-Reinhart Notø

  Advokat

  Ole-Reinhart Notø har en bred og omfattende erfaring fra forretningsjuridisk rådgivning hvor han bistår både børsnoterte og unoterte selskaper som en kommersiell juridisk rådgiver og sparringpartner for blant annet styrer og toppledelse.

  Ole-Reinhart er spesialisert på selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger og bistår i alle ledd av investerings- og transaksjonsprosesser, fra planlegging og strukturering, gjennom forhandlinger og avtaleutarbeidelse, til gjennomføring og eventuelt etterfølgende restruktureringer. Han setter sammen det mest kompetente teamet internt hos oss og bistår med utforming av alle typer relevante avtaler, slik som konfidensialitetsavtaler, intensjonsavtaler, aksjekjøpsavtaler, avtaler om virksomhetsoverdragelser, aksjonæravtaler mv.

  Ole-Reinhart er også utdannet siviløkonom og kombinerer sin juridiske rådgivning med forretningsmessig og økonomisk forståelse og kompetanse. Han er bestemt, direkte, engasjert og målrettet i sin rådgivning med fokus på å sikre langsiktig lønnsomhet gjennom inngåelse av gode kontrakter og ressurseffektive investeringer, samt unngå eller minimere tvister, omdømmemessige og finansielle tap.

  Ole-Reinhart har omfattende erfaring knyttet til finansiell restrukturering. Han har dessuten betydelig erfaring med konfliktløsning samt med forhandlinger og prosedyre for domstolene.

  Ole-Reinhart er genuint interessert i bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal og har en rekke styreverv også som styreleder. Han har dermed en omfattende kunnskap innenfor et bredt spekter av bransjer og er en sterk bidragsyter også i strategiske og eiermessige prosesser. Ole-Reinhart har jobbet som forretningsadvokat i Ålesund i mer enn 25 år, hvorav 11 år som partner i advokatfirmaet Schjødt AS ved firmaets kontor i Ålesund. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og fra handelshøyskolen BI.

  T: +47 97 06 10 44

  E: ole-reinhart.noto@adviso.no

  LinkedIn

  Vi bistår med juridisk og praktisk rådgivning ved virksomhetsoverdragelser, enten det dreier seg om aksjer (andeler) eller innmat. Vi kan bidra på alle stadier i prosessen: Dette innbefatter strategi, strukturering, forhandlinger, dokumentasjon, gjennomføring av due diligence for både kjøper og selger og hele veien til implementeringsfasen etter gjennomføring av transaksjonen. Transaksjonsform, fremskaffelse av relevante opplysninger, garantier, skattemessige konsekvenser og forhold til ansatte er typiske vurderinger som må gjøres ved kjøp og salg av virksomheter.


  «En vellykket virksomhetsoverdragelse forutsetter et tett samspill mellom advokater, selskapets ledelse, nåværende og nye eiere, banker, samt revisor.»

 • Generasjonsskifte
  Generasjonsskifte vil på et eller annet tidspunkt være relevant for de fleste typer virksomheter. Vi har betydelig erfaring med å rådgi både med forberedelse og gjennomføring av generasjonsskifter.
  Ingvild Vartdal
  CV

  Ingvild Vartdal

  Advokat

  Ingvild er sterkt engasjert i lokalt næringsliv og opptrer som en aktiv og engasjert rådgiver for sine kunder i prosesser knyttet blant annet til overdragelse av virksomheter, fusjoner, fisjoner, kapitalinnhentinger og etablering av strategiske allianser.

  Ingvild har spisset kompetanse innenfor selskapsbeskatning og internasjonal skatterett og gir råd og veiledning i tilknytning til skatteoptimalisering Hun har også betydelig erfaring fra rådgivning knyttet til rederibeskatning. Ingvild bistår dessuten jevnlig med strukturering av eierskap i familiebedrifter.

  Ingvild er en svært kompetent rådgiver som kombinerer sin juridiske spisskompetanse med utstrakt kommersiell tilnærming og kreativitet knyttet til løsninger.  Ingvild har mange års praksis og erfaring med krevende forhandlinger og med Ingvild på laget får våre kunder en bestemt og direkte rådgiver som gir tydelige råd tilpasset klientenes forretningsvirksomhet og som tør å stå på klientens side.

  Ingvild avdekker raskt både de juridiske og kommersielle sidene av en problemstilling og søker juridiske løsninger som også er de beste ut fra et praktiske og kommersielle hensyn.

  Ingvild har en rekke styreverv, og kjenner forretningslivet i Møre og Romsdal svært godt. Hun har betydelig erfaring fra virksomhetsstyring i praksis, herunder fra både private og børsnoterte selskaper.

  Ingvild har tidligere arbeidet som advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt AS i Ålesund. Før dette var hun advokat i KPMG Law, etter noen år som juridisk konsulent ved Bærum ligningskontor. Hun har også vært medlem av lovutvalget for skatterett der hun bidro jevnlig med uttalelser i forbindelse med lovforslag. Ingvild er utdannet ved Universitetet i Oslo.

  T: +47 97 19 18 12

  E: ingvild.vartdal@adviso.no

  LinkedIn

  Generasjonsskifte i bedrifter reiser ofte mange spørsmål, enten de er personlige, økonomiske, juridiske eller strategiske. I vår rådgivning undersøker og vurderer vi blant annet arve- og skattemessige forhold. I tillegg vurderes behovet for endring i eierstruktur, selskapsstruktur, organisasjonsmodell og finansiering. Vi bistår også med å utarbeide avtaler mellom partene, herunder eventuelle eierreguleringer.


  «Forbered deg i god tid og utarbeid en plan for gjennomføringen.»

 • Konkurranserett
  Konkurransereglene har i dag stor betydning innen alle typer bransjer, både for norske og utenlandske foretak. ADVISO har omfattende erfaring med konkurranserett innenfor en rekke bransjer og fagområder, og våre advokater gir løpende rådgivning innen dette fagfeltet.
  Silje Bruun Teigen
  CV

  Silje Bruun Teigen

  Advokat

  Silje fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved UIB høsten 2007, med masteroppgave i kontraktsrett og spesialisering innen selskapsrettslige tema ved University of Southampton.

  Hun har bred og omfattende erfaring  innen en rekke fagfelt, som både omfatter forretningsjus og generell forvaltningsrett/offentlig rett.  Silje har over 10 års arbeidserfaring fra stillinger som dommerfullmektig, og spesialisert rådgiver i Konkurransetilsynet, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og Kystverket. Siljes viktigste arbeidsområder i ADVISO er offentlige anskaffelser, generell kontraktsrett og tvisteløsning. Hun har solid erfaring fra fagfeltet konkurranserett og offentlige anskaffelser, samt tvisteløsning. Silje vil bistå klienten med rådgivning, i klageprosesser og tvister for domstolene.

  Effektivitet, tilgjengelighet og konstruktive juridiske løsninger kjennetegner Siljes arbeid.

  T: +47 93 41 42 62

  E: silje.bruun.teigen@adviso.no

  LinkedIn

  Vi bistår jevnlig våre klienter med å avklare og eventuelt unngå inngåelsen av ulovlige pris-, markedsdelings- og samarbeidsavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, spesialiseringsavtaler, prosjekt- og anbudssamarbeid, distribusjons-, agent- og franchisekontrakter. Vi vurderer også jevnlig lovligheten av eksklusivtetsavtaler, rabattstrukturer, mengdeforpliktelser og andre konkurransebegrensninger/konkurranseforbud. 


  Vi bistår blant annet med:

  • Konkurranserettslig rådgivning ved oppkjøp og fusjoner, herunder utarbeidelse av konkurransemeldinger og oppfølging overfor konkurransemyndighetene.
  • Utarbeidelse og kvalitetssikring av ulike distribusjons- og samarbeidsavtaler for å sikre at de er i samsvar med konkurransereglene.
  • Vurdering av markedsatferd som kan være i strid med forbudet mot misbruk av dominerende stilling.
  • Dialog og avklaringer med saker overfor konkurransemyndighetene, eksempelvis ved kontrolltiltak.

  Rettssaker knyttet til overtredelse av konkurransereglene, herunder erstatningssaker ved sanksjoner fra konkurransemyndigheter

 • Kontraktsrett
  Vi har betydelig erfaring fra kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, prosjektgjennomføring og sluttoppgjør. Våre advokater bistår med utforming av både individuelle kontrakter og eventuelle tilpasninger av standardkontrakter.
  Martin Olsen Høye
  CV

  Martin Olsen Høye

  Advokat

  Martin har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning hvor han også bistår en rekke selskaper med løpende rådgivning.

  Martin er spesialisert på fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett og har betydelig erfaring med transaksjonsstøtte og tilrettelegging ved kjøp og salg av virksomheter, herunder utarbeidelse av nødvendig avtalegrunnlag, samt gjennomføring av due diligence for både kjøper og selger. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper.

  Martin har også omfattende erfaring med å bistå som juridisk rådgiver til selskaper i større prosesser som omorganisering/reorganisering ved kapitalinnhenting, omdanning, fisjoner og fusjoner. I tillegg har han bred erfaring med konkursrelaterte problemstillinger.

  Tilgjengelighet, kapasitet og god forståelse for kundenes virksomhet kjennetegner Martins rådgivning.

  Martin har ved flere semestre vært foreleser på NHH Executive med tema som avtalerett og kjøpsrett, samt avholdt interne og eksterne seminar på kontraktsrettens område. Martin er utdannet ved Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet 6 år som advokat/manager i Deloitte.

  T: +47 91 73 24 22

  E: martin.hoye@adviso.no

  LinkedIn

  ADVISO bistår blant annet med:

  • Produksjonskontrakter
  • Anskaffelseskontrakter
  • Lisensavtaler
  • Servicekontrakter
  • Distribusjonskontrakter
  • Leveringskontrakter
  • Franchisekontrakter
  • Agentavtaler
  • Finansieringskontrakter


  "Der vi involveres på et tidlig stadium i kontraktsforhandlingene, kan vi være med å påvirke premissene og dermed bidra til å sikre merverdier."

 • Offentlig anskaffelse
  Adviso har betydelig erfaring fra generell rådgivning og prosessoppdrag innen regelverket om offentlige anskaffelser. Vi bistår både leverandører og offentlige oppdragsgivere på alle trinn i anskaffelsesprosessen.
  Silje Bruun Teigen
  CV

  Silje Bruun Teigen

  Advokat

  Silje fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved UIB høsten 2007, med masteroppgave i kontraktsrett og spesialisering innen selskapsrettslige tema ved University of Southampton.

  Hun har bred og omfattende erfaring  innen en rekke fagfelt, som både omfatter forretningsjus og generell forvaltningsrett/offentlig rett.  Silje har over 10 års arbeidserfaring fra stillinger som dommerfullmektig, og spesialisert rådgiver i Konkurransetilsynet, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og Kystverket. Siljes viktigste arbeidsområder i ADVISO er offentlige anskaffelser, generell kontraktsrett og tvisteløsning. Hun har solid erfaring fra fagfeltet konkurranserett og offentlige anskaffelser, samt tvisteløsning. Silje vil bistå klienten med rådgivning, i klageprosesser og tvister for domstolene.

  Effektivitet, tilgjengelighet og konstruktive juridiske løsninger kjennetegner Siljes arbeid.

  T: +47 93 41 42 62

  E: silje.bruun.teigen@adviso.no

  LinkedIn

  Adviso bistår med blant annet følgende:

   • Strategisk rådgivning i planleggingsfasen. 
   • Utarbeidelse og innlevering av tilbud. 
   • Rådgivning i gjennomføringsfasen, herunder utarbeidelse av konkurransedokumenter, beslutninger om utvelgelse og nedvalg.
   • Rådgivning i forbindelse med tildeling, herunder evaluering, begrunnelse for valg av tilbyder, innsynskrav, klagesaksbehandling.
   • Utarbeidelse av klage fra leverandørene jf. ADVISO sin huskeliste. 
   • Tvister ved domstolene og saker som føres for KOFA. 


  «Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst og stadig i utvikling. Det er derfor viktig med tydelig rådgivning for både leverandører og oppdragsgivere. Gjennom vår betydelige erfaring på området har vi kompetanse til å raskt kunne avdekke typiske fallgruver og redusere risiko for aktørene.»

 • Personvern
  Alle virksomheter behandler personopplysninger. Både fordi virksomheten har ansatte, men også fordi samfunnsutviklingen har ført til at virksomhetene samler inn og behandler større mengder og flere typer personopplysninger. Kunde- og brukerdata innsamles og behandles via app’er, internett og andre elektroniske kommunikasjonsplattformer, og benyttes for stadig flere formål; individuell markedsføring, utvikling av nye tjenester, salg av kundedata og brukerinformasjon mv.
  Kristin Fjellby Grung
  CV

  Kristin Fjellby Grung

  Advokat

  Kristin har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning. Hun kjenner bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal svært godt og har omfattende erfaring fra virksomhetsstyring i praksis, herunder fra styreverv.

  Kristin har i tillegg en velrenommert, spesialisert kompetanse innenfor arbeidsrett. Dette har gitt henne anerkjennelse i internasjonale advokatrangeringer og hun deltar jevnlig i nasjonale nettverk av fagpersoner innenfor dette fagområdet. Kristin er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. 

  I sin hverdag gir Kristin treffsikre råd til styret, ledelsen og HR-avdelingen i et bredt spekter av klienter innenfor alle bransjer, herunder flere av regionens største arbeidsgivere. Strategiske aspekter er viktig for Kristin og med dette utgangspunktet jobber hun nært med klienten for å sikre at operasjonelle og menneskelige faktorer er integrert i den juridiske rådgivningen. Hun har dessuten betydelig erfaring relatert til konfliktløsning, forhandlinger og prosedyre for domstolene.

  Kristin arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Schjødt AS i Ålesund fra 2000 til 2013. Før dette var hun advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Ålesund og i et mindre advokatfirma i Ålesund. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen samt fra Spring Hill College i Alabama, USA.

  T: +47 41 65 59 16

  E: kristin.grung@adviso.no

  LinkedIn

  Med den nye personvernforordningen (GDPR), som ble implementert i Norge gjennom en ny personopplysningslov i 2018, ble strengere regulering innført med skjerpede krav til dokumentasjon og styrkede rettigheter. I tillegg innføres det nye, strenge sanksjoner ved overtredelse. 

  Vi bistår virksomheter med dokumentasjon og innhold i rutiner og prosesser som kreves for å etterleve kravene i den nye personvernforordningen (for å blir «GDPR compliant») og med rådgivning for bruk av personopplysninger i markedsføringsformål, kunde- og lojalitetsprogrammer, lagring og sletting av opplysninger om egne ansatte og innsyn i ansattes e-post, avvikshåndtering samt dialog og tvister med Datatilsynet/offentlige myndigheter. 


  Blant annet har vi erfaring med:

  • Utarbeidelse av databehandleravtaler for overføring av personopplysninger nasjonalt eller internasjonalt (f.eks. ved outsourcing eller kjøp av konsulent- eller IT-tjenester)
  • Utarbeidelse av databehandleravtaler spesielt tilpasset overføring av personopplysninger mellom flere selskaper i samme konsern
  • Personvernerklæringer
  • Brukervilkår
  • Samtykketekster
  • Personvernklausuler i ansettelsesavtaler, IT-avtaler mv.
 • Prosedyre og tvisteløsning
  Vår kompetanse og erfaring omfatter et bredt spekter av tvister innenfor det generelle forretningsjuridiske området.
  Ole-Reinhart Notø
  CV

  Ole-Reinhart Notø

  Advokat

  Ole-Reinhart Notø har en bred og omfattende erfaring fra forretningsjuridisk rådgivning hvor han bistår både børsnoterte og unoterte selskaper som en kommersiell juridisk rådgiver og sparringpartner for blant annet styrer og toppledelse.

  Ole-Reinhart er spesialisert på selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger og bistår i alle ledd av investerings- og transaksjonsprosesser, fra planlegging og strukturering, gjennom forhandlinger og avtaleutarbeidelse, til gjennomføring og eventuelt etterfølgende restruktureringer. Han setter sammen det mest kompetente teamet internt hos oss og bistår med utforming av alle typer relevante avtaler, slik som konfidensialitetsavtaler, intensjonsavtaler, aksjekjøpsavtaler, avtaler om virksomhetsoverdragelser, aksjonæravtaler mv.

  Ole-Reinhart er også utdannet siviløkonom og kombinerer sin juridiske rådgivning med forretningsmessig og økonomisk forståelse og kompetanse. Han er bestemt, direkte, engasjert og målrettet i sin rådgivning med fokus på å sikre langsiktig lønnsomhet gjennom inngåelse av gode kontrakter og ressurseffektive investeringer, samt unngå eller minimere tvister, omdømmemessige og finansielle tap.

  Ole-Reinhart har omfattende erfaring knyttet til finansiell restrukturering. Han har dessuten betydelig erfaring med konfliktløsning samt med forhandlinger og prosedyre for domstolene.

  Ole-Reinhart er genuint interessert i bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal og har en rekke styreverv også som styreleder. Han har dermed en omfattende kunnskap innenfor et bredt spekter av bransjer og er en sterk bidragsyter også i strategiske og eiermessige prosesser. Ole-Reinhart har jobbet som forretningsadvokat i Ålesund i mer enn 25 år, hvorav 11 år som partner i advokatfirmaet Schjødt AS ved firmaets kontor i Ålesund. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og fra handelshøyskolen BI.

  T: +47 97 06 10 44

  E: ole-reinhart.noto@adviso.no

  LinkedIn

  Målet for vår rådgivning er en minnelig løsning der dette er mulig. Når tvisten likevel er et faktum sikrer vi at den rettslige prosessen går så smidig som mulig, slik at ledelsen kan fokusere på virksomhetsutøvelsen.

  Vår bistand omfatter vurdering av prosessrisiko, alternative saksutfall, forhandlinger samt saksforberedelse og prosedyre. Bransjekunnskap og konkret kjennskap til den daglige drift hos våre kunder, gir oss et fortrinn både i disse vurderingene og for å skape et riktig bilde av saken for dommerpanelet i retten.

 • Selskapsrett
  Vi bidrar med løpende oppfølging for en optimal styring av selskapene, herunder identifisere og forebygge risiko.
  Martin Olsen Høye
  CV

  Martin Olsen Høye

  Advokat

  Martin har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning hvor han også bistår en rekke selskaper med løpende rådgivning.

  Martin er spesialisert på fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett og har betydelig erfaring med transaksjonsstøtte og tilrettelegging ved kjøp og salg av virksomheter, herunder utarbeidelse av nødvendig avtalegrunnlag, samt gjennomføring av due diligence for både kjøper og selger. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper.

  Martin har også omfattende erfaring med å bistå som juridisk rådgiver til selskaper i større prosesser som omorganisering/reorganisering ved kapitalinnhenting, omdanning, fisjoner og fusjoner. I tillegg har han bred erfaring med konkursrelaterte problemstillinger.

  Tilgjengelighet, kapasitet og god forståelse for kundenes virksomhet kjennetegner Martins rådgivning.

  Martin har ved flere semestre vært foreleser på NHH Executive med tema som avtalerett og kjøpsrett, samt avholdt interne og eksterne seminar på kontraktsrettens område. Martin er utdannet ved Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet 6 år som advokat/manager i Deloitte.

  T: +47 91 73 24 22

  E: martin.hoye@adviso.no

  LinkedIn

  Våre advokater bistår innenfor alle områder av selskapsretten. Vi har lang erfaring med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, bistand i tilknytning til generalforsamling, utarbeidelse av avtaler og protokoller. Vi har også bred transaksjonserfaring.


  Vi bistår med blant annet følgende:

  • Selskapsdokumentasjon ved nyetableringer, kapitalendringer, omorganiseringer
  • Valg av selskapsform og transaksjonsmodeller
  • Aksjonæravtaler og Joint venture-avtaler
  • Aksjonærkonflikter
  • Selskapsavtaler
  • Rådgivning knyttet til selskapsforvaltning og kompetansespørsmål
  • Konserninterne transaksjoner
  • Avtaler mellom selskap og aksjonær
  • Eierstyring og selskapsledelse
  • Risikostyring
  • Styreverv


  • Skatt
   Å ha en god strategi for håndtering av skatt er en av bedriftenes sukessfaktorer. Vi bistår med langsiktig skatteplanlegging og sikrer at du følger lover og regler.
   Runar Nordby Johnsen
   CV

   Runar Nordby Johnsen

   Advokat

   Runar har bred erfaring med rådgivning innen ulike forretningsjuridiske områder, herunder omfattende erfaring med kontraktsrettslige problemstillinger. Runar har tidligere vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett.

   Runar er spesialisert på fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett, og bistår i forbindelse med selskapsrettslige endringer og omorganiseringer. Han har videre inngående kompetanse knyttet til transaksjoner, herunder med kontraktsforhandlinger og due-diligence prosesser. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper, men også knyttet til leiekontrakter og oppfølging opp mot offentlige instanser. Runar oppfyller vilkårene til å opptre som eiendomsmegler i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

   Runar har bred erfaring innenfor spørsmål knyttet til selskapsbeskatning, herunder spørsmål om internprising.

   I tillegg til sin juristutdannelse har Runar også en Master i Regnskap og Revisjon. Han har dermed en god forståelse av virksomheters økonomiske aspekter, herunder regnskapsmessige spørsmål, og spørsmål knyttet til verdsettelser. Han jobber tett opp mot flere lokale revisorer i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer, og de skatteproblemstillinger som kan oppstå der.

   Før Runar kom til ADVISO, jobbet han 5 år i Deloitte Advokatfirma AS i Bergen. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, og Norges Handelshøyskole.

   Vi gir løpende skatterådgivning knyttet til selskapenes daglige drift, så vel som til disposisjoner i forbindelse med transaksjoner, herunder bistand ved endring av eier- og konsernstruktur, strukturering av virksomheter i flere land, internprisspørsmål, samt representasjon i klagesaker for forvaltningen og prosedyre i tvistesaker for domstolene. Vi bistår også i saker vedrørende eiendomsskatt.


   Vår skattemessige spisskompetanse vil særlig være relevant ved:

   • Selskapsetableringer
   • Strukturering av transaksjoner
   • Endring av selskapsform
   • Salg og oppkjøp
   • Fusjon og fisjon
   • Kapitalendringer
   • Etablering / transaksjoner over landegrensene
   • Internprising
   • Særlige selskapsskatter som rederibeskatning og kraftverksbeskatning
   • Utstasjonering av ansatte
   • Godtgjørelse til ansatte og incentivordninger
   • Bokettersyn og skatteklager
   • Prosedyre for domstolene