Medarbeidere

Ingvild Vartdal
CV

Ingvild Vartdal

Advokat

Ingvild er sterkt engasjert i lokalt næringsliv og opptrer som en aktiv og engasjert rådgiver for sine kunder i prosesser knyttet blant annet til overdragelse av virksomheter, fusjoner, fisjoner, kapitalinnhentinger og etablering av strategiske allianser.

Ingvild har spisset kompetanse innenfor selskapsbeskatning og internasjonal skatterett og gir råd og veiledning i tilknytning til skatteoptimalisering Hun har også betydelig erfaring fra rådgivning knyttet til rederibeskatning. Ingvild bistår dessuten jevnlig med strukturering av eierskap i familiebedrifter.

Ingvild er en svært kompetent rådgiver som kombinerer sin juridiske spisskompetanse med utstrakt kommersiell tilnærming og kreativitet knyttet til løsninger.  Ingvild har mange års praksis og erfaring med krevende forhandlinger og med Ingvild på laget får våre kunder en bestemt og direkte rådgiver som gir tydelige råd tilpasset klientenes forretningsvirksomhet og som tør å stå på klientens side.

Ingvild avdekker raskt både de juridiske og kommersielle sidene av en problemstilling og søker juridiske løsninger som også er de beste ut fra et praktiske og kommersielle hensyn.

Ingvild har en rekke styreverv, og kjenner forretningslivet i Møre og Romsdal svært godt. Hun har betydelig erfaring fra virksomhetsstyring i praksis, herunder fra både private og børsnoterte selskaper.

Ingvild har tidligere arbeidet som advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt AS i Ålesund. Før dette var hun advokat i KPMG Law, etter noen år som juridisk konsulent ved Bærum ligningskontor. Hun har også vært medlem av lovutvalget for skatterett der hun bidro jevnlig med uttalelser i forbindelse med lovforslag. Ingvild er utdannet ved Universitetet i Oslo.

T: +47 97 19 18 12

E: ingvild.vartdal@adviso.no

LinkedIn
Kristin Fjellby Grung
CV

Kristin Fjellby Grung

Advokat

Kristin har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning. Kristin er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett.

Kristin har dessuten en velrenommert, spesialisert kompetanse innenfor arbeidsrett. Dette har gitt henne anerkjennelse i internasjonale advokatrangeringer og hun deltar jevnlig i nasjonale nettverk av fagpersoner innenfor dette fagområdet.

I sin hverdag gir hun treffsikre råd til styrer, ledelse og HR-avdelinger for et bredt spekter av klienter innenfor alle bransjer, herunder flere av regionens største arbeidsgivere, i tillegg til utenlandske klienter.

Strategiske aspekter er viktig for Kristin og med dette utgangspunktet jobber hun nært med klienten for å sikre at operasjonelle og menneskelige faktorer er integrert i den juridiske rådgivningen. 

Kristin har betydelig erfaring med å forhandle og løse individuelle tvister i arbeidslivet. Rådgivning knyttet til personvern, immaterielle verdier og rettigheter er også del av Kristins daglige virke.

Kristin har dessuten betydelig erfaring relatert til konfliktløsning, forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Kristin kjenner bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal svært godt og har omfattende erfaring fra virksomhetsstyring i praksis, herunder fra styreverv.

Kristin arbeidet som advokat i advokatfirmaet Schjødt AS i Ålesund fra 2000 til 2013. Før dette var hun advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Ålesund og i et mindre advokatfirma i Ålesund. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen samt fra Spring Hill College i Alabama, USA. 

T: +47 41 65 59 16

E: kristin.grung@adviso.no

LinkedIn
Ole-Reinhart Notø
CV

Ole-Reinhart Notø

Advokat

Ole-Reinhart Notø har en bred og omfattende erfaring fra forretningsjuridisk rådgivning hvor han bistår både børsnoterte og unoterte selskaper som en kommersiell juridisk rådgiver og sparringpartner for blant annet styrer og toppledelse.

Ole-Reinhart er spesialisert på selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger og bistår i alle ledd av investerings- og transaksjonsprosesser, fra planlegging og strukturering, gjennom forhandlinger og avtaleutarbeidelse, til gjennomføring og eventuelt etterfølgende restruktureringer. Han setter sammen det mest kompetente teamet internt hos oss og bistår med utforming av alle typer relevante avtaler, slik som konfidensialitetsavtaler, intensjonsavtaler, aksjekjøpsavtaler, avtaler om virksomhetsoverdragelser, aksjonæravtaler mv.

Ole-Reinhart er også utdannet siviløkonom og kombinerer sin juridiske rådgivning med forretningsmessig og økonomisk forståelse og kompetanse. Han er bestemt, direkte, engasjert og målrettet i sin rådgivning med fokus på å sikre langsiktig lønnsomhet gjennom inngåelse av gode kontrakter og ressurseffektive investeringer, samt unngå eller minimere tvister, omdømmemessige og finansielle tap.

Ole-Reinhart har omfattende erfaring knyttet til finansiell restrukturering. Han har dessuten betydelig erfaring med konfliktløsning samt med forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Ole-Reinhart er genuint interessert i bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal og har en rekke styreverv også som styreleder. Han har dermed en omfattende kunnskap innenfor et bredt spekter av bransjer og er en sterk bidragsyter også i strategiske og eiermessige prosesser. Ole-Reinhart har jobbet som forretningsadvokat i Ålesund i mer enn 25 år, hvorav 11 år som partner i advokatfirmaet Schjødt AS ved firmaets kontor i Ålesund. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og fra handelshøyskolen BI.

T: +47 97 06 10 44

E: ole-reinhart.noto@adviso.no

LinkedIn
Runar Nordby Johnsen
CV

Runar Nordby Johnsen

Advokat

Runar har bred erfaring med rådgivning innen ulike forretningsjuridiske områder, herunder omfattende erfaring med kontraktsrettslige problemstillinger. Runar er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett.

Runar er spesialisert på fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett, og bistår i forbindelse med selskapsrettslige endringer og omorganiseringer. Han har videre inngående kompetanse knyttet til transaksjoner, herunder med kontraktsforhandlinger og due-diligence prosesser. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper, men også knyttet til leiekontrakter og oppfølging opp mot offentlige instanser. Runar oppfyller vilkårene til å opptre som eiendomsmegler i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

Runar har bred erfaring innenfor spørsmål knyttet til selskapsbeskatning, herunder spørsmål om internprising.

I tillegg til sin juristutdannelse har Runar også en Master i Regnskap og Revisjon. Han har dermed en god forståelse av virksomheters økonomiske aspekter, herunder regnskapsmessige spørsmål, og spørsmål knyttet til verdsettelser. Han jobber tett opp mot flere lokale revisorer i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer, og de skatteproblemstillinger som kan oppstå der.

Før Runar kom til ADVISO, jobbet han 5 år i Deloitte Advokatfirma AS i Bergen. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, og Norges Handelshøyskole.

Martin Olsen Høye
CV

Martin Olsen Høye

Advokat

Martin har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning hvor han også bistår en rekke selskaper med løpende rådgivning.

Martin er spesialisert på fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett og har betydelig erfaring med transaksjonsstøtte og tilrettelegging ved kjøp og salg av virksomheter, herunder utarbeidelse av nødvendig avtalegrunnlag, samt gjennomføring av due diligence for både kjøper og selger. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper.

Martin har også omfattende erfaring med å bistå som juridisk rådgiver til selskaper i større prosesser som omorganisering/reorganisering ved kapitalinnhenting, omdanning, fisjoner og fusjoner. I tillegg har han bred erfaring med konkursrelaterte problemstillinger.

Tilgjengelighet, kapasitet og god forståelse for kundenes virksomhet kjennetegner Martins rådgivning.

Martin har ved flere semestre vært foreleser på NHH Executive med tema som avtalerett og kjøpsrett, samt avholdt interne og eksterne seminar på kontraktsrettens område. Martin er utdannet ved Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet 6 år som advokat/manager i Deloitte.

T: +47 91 73 24 22

E: martin.hoye@adviso.no

LinkedIn
Øystein Vartdal Riise
CV

Øystein Vartdal Riise

Advokat

Øystein Vartdal Riise er spesialist innen tvisteløsning, kontraktsrett og arbeidsrett.

Øystein gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer jevnlig saker for alminnelige domstoler og for voldgiftsrett. Han har omfattende erfaring med store og komplekse saker, og stor bredde i sin prosedyreerfaring, både faglig og bransjemessig.

Øysteins praksis omfatter blant annet håndtering av tvister innenfor arbeidsliv, bygg- og anlegg og fiskeri- og havbruk. Han har videre prosedert flere saker innenfor kontraktsrett, blant annet relatert til aksjekjøpsavtaler, entreprisekontrakter og erstatningsrett. Med tidligere arbeidserfaring fra domstolen, kombinert med god kommersiell innsikt arbeider han for å finne de beste løsningene for kundene.

Utover tvisteløsning driver Øystein også med rådgivning, særlig knyttet til kontraktsforhold. Han har videre erfaring med bistand i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, herunder due diligence-prosesser.

Øystein ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2010, hvor han spesialiserte seg innenfor emnene selskapsrett, arbeidsrett og garantirett (kausjon).

Øystein har tidligere jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen i Oslo og som dommerfullmektig i Sør-Trøndelag tingrett (Trondheim) og Oslo tingrett.

Birgitte Søvre Vaagen
CV

Birgitte Søvre Vaagen

Advokat

Birgitte arbeider hovedsakelig med arbeidsrettslige problemstillinger og har spesielt erfaring med å forhandle med å forhandle og løse individuelle tvister i arbeidslivet samt omstillings- og nedbemanningsprosesser. Hun har også erfaring inne feltene virksomhetsoverdragelser, personvern, immaterielle verdier og rettigheter. Videre bistår Birgitte ved utarbeidelse av arbeidskontrakter og sluttavtaler, samt ved oppsigelse, avskjed og suspensjon. Birgitte prosederer også jevnlig for domstolene. I tillegg bistår Birgitte i transaksjonsprosesser og ved utarbeidelse av relevante avtaler i den forbindelse. Hun har også erfaring innen feltene skatterett og alminnelig kontraktsrett.

Birgitte er utdannet ved Universitetet i Bergen og har jobbet i ADVISO siden endte studier våren 2014. Under studiet spesialiserte hun seg på skatterett og selskapsrett. 

Maria Berdal Wiik
CV

Maria Berdal Wiik

Kontorleder

Maria har forskjellig arbeidserfaring, blant annet har hun de to siste årene jobbet som regnskapsfører. Hun har god innsikt i forretningsmessige prosesser, herunder administrativ saksbehandling knyttet til dette.

T: +47 99 26 40 63

E: maria.wiik@adviso.no

LinkedIn
Thomas Albertsen
CV

Thomas Albertsen

Advokat (i permisjon)

Thomas Albertsen har omfattende erfaring innenfor fagfeltene kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Thomas har betydelig erfaring fra større offentlige og private utbyggingsprosjekter, hvor han har bistått både byggherrer og entreprenører/leverandører.

Gjennom sin bistand til offentlige oppdragsgivere, har han opparbeidet seg spesialkompetanse innen entrepriserett og regelverket om offentlige anskaffelser. Thomas bistår i alle faser av et byggeprosjekt, fra utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og kontrakt, konkurranseutsetting, forhandlinger, evaluering av tilbud og tildeling, klagebehandling, til oppfølgning i byggetiden.

Thomas har betydelig prosedyreerfaring, og han har bl.a. ført en rekke forføyningssaker. Han bistår også i saker som behandles av klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).  

Thomas sin erfaring med å følge prosjekter fra oppstart til ferdigstillelse, gjør han svært bevisst på typiske fallgruver i fasen før kontrakt inngås. Han benyttes derfor ofte som rådgiver i en tidlig fase, for å kvalitetssikre grunnlag og forebygge konflikt.

Thomas har tidligere jobbet som advokat i Arntzen de Besche i Trondheim i mer enn 7 år. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo. 

T:

E:

LinkedIn