Medarbeidere

Ingvild Vartdal
CV

Ingvild Vartdal

Advokat

Ingvild er sterkt engasjert i lokalt næringsliv og opptrer som en aktiv og engasjert rådgiver for sine kunder i prosesser knyttet blant annet til overdragelse av virksomheter, fusjoner, fisjoner, kapitalinnhentinger og etablering av strategiske allianser.

Ingvild har spisset kompetanse innenfor selskapsbeskatning og internasjonal skatterett og gir råd og veiledning i tilknytning til skatteoptimalisering Hun har også betydelig erfaring fra rådgivning knyttet til rederibeskatning. Ingvild bistår dessuten jevnlig med strukturering av eierskap i familiebedrifter.

Ingvild er en svært kompetent rådgiver som kombinerer sin juridiske spisskompetanse med utstrakt kommersiell tilnærming og kreativitet knyttet til løsninger.  Ingvild har mange års praksis og erfaring med krevende forhandlinger og med Ingvild på laget får våre kunder en bestemt og direkte rådgiver som gir tydelige råd tilpasset klientenes forretningsvirksomhet og som tør å stå på klientens side.

Ingvild avdekker raskt både de juridiske og kommersielle sidene av en problemstilling og søker juridiske løsninger som også er de beste ut fra et praktiske og kommersielle hensyn.

Ingvild har en rekke styreverv, og kjenner forretningslivet i Møre og Romsdal svært godt. Hun har betydelig erfaring fra virksomhetsstyring i praksis, herunder fra både private og børsnoterte selskaper.

Ingvild har tidligere arbeidet som advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt AS i Ålesund. Før dette var hun advokat i KPMG Law, etter noen år som juridisk konsulent ved Bærum ligningskontor. Hun har også vært medlem av lovutvalget for skatterett der hun bidro jevnlig med uttalelser i forbindelse med lovforslag. Ingvild er utdannet ved Universitetet i Oslo.

T: +47 97 19 18 12

E: ingvild.vartdal@adviso.no

LinkedIn
Kristin Fjellby Grung
CV

Kristin Fjellby Grung

Advokat

Kristin har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning. Hun kjenner bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal svært godt og har omfattende erfaring fra virksomhetsstyring i praksis, herunder fra styreverv.

Kristin har i tillegg en velrenommert, spesialisert kompetanse innenfor arbeidsrett. Dette har gitt henne anerkjennelse i internasjonale advokatrangeringer og hun deltar jevnlig i nasjonale nettverk av fagpersoner innenfor dette fagområdet. Kristin er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. 

I sin hverdag gir Kristin treffsikre råd til styret, ledelsen og HR-avdelingen i et bredt spekter av klienter innenfor alle bransjer, herunder flere av regionens største arbeidsgivere. Strategiske aspekter er viktig for Kristin og med dette utgangspunktet jobber hun nært med klienten for å sikre at operasjonelle og menneskelige faktorer er integrert i den juridiske rådgivningen. Hun har dessuten betydelig erfaring relatert til konfliktløsning, forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Kristin arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Schjødt AS i Ålesund fra 2000 til 2013. Før dette var hun advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Ålesund og i et mindre advokatfirma i Ålesund. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen samt fra Spring Hill College i Alabama, USA.

T: +47 41 65 59 16

E: kristin.grung@adviso.no

LinkedIn
Ole-Reinhart Notø
CV

Ole-Reinhart Notø

Advokat

Ole-Reinhart Notø har en bred og omfattende erfaring fra forretningsjuridisk rådgivning hvor han bistår både børsnoterte og unoterte selskaper som en kommersiell juridisk rådgiver og sparringpartner for blant annet styrer og toppledelse.

Ole-Reinhart er spesialisert på selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger og bistår i alle ledd av investerings- og transaksjonsprosesser, fra planlegging og strukturering, gjennom forhandlinger og avtaleutarbeidelse, til gjennomføring og eventuelt etterfølgende restruktureringer. Han setter sammen det mest kompetente teamet internt hos oss og bistår med utforming av alle typer relevante avtaler, slik som konfidensialitetsavtaler, intensjonsavtaler, aksjekjøpsavtaler, avtaler om virksomhetsoverdragelser, aksjonæravtaler mv.

Ole-Reinhart er også utdannet siviløkonom og kombinerer sin juridiske rådgivning med forretningsmessig og økonomisk forståelse og kompetanse. Han er bestemt, direkte, engasjert og målrettet i sin rådgivning med fokus på å sikre langsiktig lønnsomhet gjennom inngåelse av gode kontrakter og ressurseffektive investeringer, samt unngå eller minimere tvister, omdømmemessige og finansielle tap.

Ole-Reinhart har omfattende erfaring knyttet til finansiell restrukturering. Han har dessuten betydelig erfaring med konfliktløsning samt med forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Ole-Reinhart er genuint interessert i bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal og har en rekke styreverv også som styreleder. Han har dermed en omfattende kunnskap innenfor et bredt spekter av bransjer og er en sterk bidragsyter også i strategiske og eiermessige prosesser. Ole-Reinhart har jobbet som forretningsadvokat i Ålesund i mer enn 25 år, hvorav 11 år som partner i advokatfirmaet Schjødt AS ved firmaets kontor i Ålesund. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og fra handelshøyskolen BI.

T: +47 97 06 10 44

E: ole-reinhart.noto@adviso.no

LinkedIn
Runar Nordby Johnsen
CV

Runar Nordby Johnsen

Advokat

Runar har bred erfaring med rådgivning innen ulike forretningsjuridiske områder, herunder omfattende erfaring med kontraktsrettslige problemstillinger. Runar har tidligere vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett.

Runar er spesialisert på fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett, og bistår i forbindelse med selskapsrettslige endringer og omorganiseringer. Han har videre inngående kompetanse knyttet til transaksjoner, herunder med kontraktsforhandlinger og due-diligence prosesser. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper, men også knyttet til leiekontrakter og oppfølging opp mot offentlige instanser. Runar oppfyller vilkårene til å opptre som eiendomsmegler i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

Runar har bred erfaring innenfor spørsmål knyttet til selskapsbeskatning, herunder spørsmål om internprising.

I tillegg til sin juristutdannelse har Runar også en Master i Regnskap og Revisjon. Han har dermed en god forståelse av virksomheters økonomiske aspekter, herunder regnskapsmessige spørsmål, og spørsmål knyttet til verdsettelser. Han jobber tett opp mot flere lokale revisorer i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer, og de skatteproblemstillinger som kan oppstå der.

Før Runar kom til ADVISO, jobbet han 5 år i Deloitte Advokatfirma AS i Bergen. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, og Norges Handelshøyskole.

Martin Olsen Høye
CV

Martin Olsen Høye

Advokat

Martin har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning hvor han også bistår en rekke selskaper med løpende rådgivning.

Martin er spesialisert på fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett og har betydelig erfaring med transaksjonsstøtte og tilrettelegging ved kjøp og salg av virksomheter, herunder utarbeidelse av nødvendig avtalegrunnlag, samt gjennomføring av due diligence for både kjøper og selger. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper.

Martin har også omfattende erfaring med å bistå som juridisk rådgiver til selskaper i større prosesser som omorganisering/reorganisering ved kapitalinnhenting, omdanning, fisjoner og fusjoner. I tillegg har han bred erfaring med konkursrelaterte problemstillinger.

Tilgjengelighet, kapasitet og god forståelse for kundenes virksomhet kjennetegner Martins rådgivning.

Martin har ved flere semestre vært foreleser på NHH Executive med tema som avtalerett og kjøpsrett, samt avholdt interne og eksterne seminar på kontraktsrettens område. Martin er utdannet ved Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet 6 år som advokat/manager i Deloitte.

T: +47 91 73 24 22

E: martin.hoye@adviso.no

LinkedIn
Birgitte Vaagen Rekdal
CV

Birgitte Vaagen Rekdal

Advokat

Birgitte har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning.

Birgitte arbeider med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper og også leiekontrakter. Videre bistår hun i transaksjonsprosesser, herunder med utarbeidelse av nødvendig avtalegrunnlag, samt gjennomføring av due dilligence for både kjøper og selger.

I tillegg har Birgitte omfattende erfaring med å bistå selskaper med arbeidsrettslig rådgivning, og har spesielt erfaring med å forhandle og løse individuelle tvister i arbeidslivet samt omstillings- og nedbemanningsprosesser. Hun bistår også ved utarbeidelse av arbeidskontrakter og sluttavtaler, samt ved oppsigelse, avskjed og suspensjon. Videre har Birgitte erfaring inne feltene virksomhetsoverdragelser, personvern, immaterielle verdier og rettigheter

Birgitte er utdannet ved Universitetet i Bergen og har jobbet i ADVISO siden endte studier våren 2014. Under studiet spesialiserte hun seg på skatterett og selskapsrett. 

Silje Bruun Teigen
CV

Silje Bruun Teigen

Advokat

Silje fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved UIB høsten 2007, med masteroppgave i kontraktsrett og spesialisering innen selskapsrettslige tema ved University of Southampton.

Hun har bred og omfattende erfaring  innen en rekke fagfelt, som både omfatter forretningsjus og generell forvaltningsrett/offentlig rett.  Silje har over 10 års arbeidserfaring fra stillinger som dommerfullmektig, og spesialisert rådgiver i Konkurransetilsynet, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og Kystverket. Siljes viktigste arbeidsområder i ADVISO er offentlige anskaffelser, generell kontraktsrett og tvisteløsning. Hun har solid erfaring fra fagfeltet konkurranserett og offentlige anskaffelser, samt tvisteløsning. Silje vil bistå klienten med rådgivning, i klageprosesser og tvister for domstolene.

Effektivitet, tilgjengelighet og konstruktive juridiske løsninger kjennetegner Siljes arbeid.

T: +47 93 41 42 62

E: silje.bruun.teigen@adviso.no

LinkedIn
Maria Berdal Wiik
CV

Maria Berdal Wiik

Kontorleder

Maria har forskjellig arbeidserfaring, blant annet har hun de to siste årene jobbet som regnskapsfører. Hun har god innsikt i forretningsmessige prosesser, herunder administrativ saksbehandling knyttet til dette.

T: +47 99 26 40 63

E: maria.wiik@adviso.no

LinkedIn
Maria Gjøsund
CV

Maria Gjøsund

Advokat

Maria arbeider hovedsakelig med arbeidsrettslige problemstillinger, og har erfaring med å forhandle og løse individuelle tvister både i og utenfor domstolene. Maria bistår blant annet ved omstillings- og nedbemanningsprosesser, ansettelse, oppsigelse, avskjed og suspensjon.

Videre arbeider Maria med tvisteløsning og generell kontraktsrett.

Maria har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og har vært ansatt i ADVISO siden fullførte studier våren 2019. Hun har vist en særlig interesse for arbeidsrett gjennom studiet, og masteroppgaven hadde temaet «Arbeidsgivers adgang til oppsigelse ved hyppig og langvarig sykefravær». I tillegg har Maria gjennom valgfag spesialisert seg i selskapsrett.

T: +47 90 14 17 98

E: maria.gjosund@adviso.no

LinkedIn
Oda Ørmen Vinjevoll
CV

Oda Ørmen Vinjevoll

Advokat

Oda fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved UIB høsten 2014, med masteroppgave innen sjørett og erstatningsrett.

Hennes erfaring strekker seg over flere fagfelt, både innenfor forretningsjus og forvaltningsrettslige temaer. Her har hun bistått kunder i tvister, forhandlinger, rådgivning og klage opp mot ulike forvaltningsorgan. Oda har jobbet som advokat siden hun var ferdig utdannet og har en bred erfaring. Hennes særlige kompetanse ligger innenfor tvisteløsning og generell kontraktsrett. Hun prosederer også jevnlig for domstolene.

Gode juridiske løsninger, tilgjengelighet og engasjert er nøkkelord for hennes sitt arbeid.

T: +47 41 64 41 70

E: oda.vinjevoll@adviso.no

LinkedIn
Magnus Solevåg
CV

Magnus Solevåg

Advokatfullmektig

Magnus ble ansatt i ADVISO høsten 2020, og arbeider bredt innen forretningsjuridisk rådgivning med hovedfokus på selskapsrett, kontraktsrett og tvisteløsning. 

Magnus har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, samt en L.L.M i International Business Law fra King’s College London. Ved King’s skrev han masteroppgaven “A comparative perspective on consequential damages clauses in commercial contracts”. Videre har Magnus en Bachelor i Økonomi & Administrasjon, med fordypning i regnskap og skatterett, fra Høgskulen på Vestlandet. Sammen med to medstudenter skrev Magnus bacheloroppgaven «Gjennomskjæring etter skatteloven § 14-90», som senere ble publisert. 

Under studietiden arbeidet Magnus i et revisjonsfirma. Der arbeidet han med ordinær revisjon, bistand ved omorganiseringer samt generell rådgivning. Med sin bakgrunn har Magnus derfor god økonomisk forståelse og en interesse for de kommersielle sider ved juridiske problemstillinger. 

Magnus har også hatt trainee-opphold hos både store og mellomstore advokatfirmaer, samt flere opphold hos oss i ADVISO.

T: +47 97 98 61 84

E: magnus.solevag@adviso.no

LinkedIn
Karina Kviebakk Mauren
CV

Karina Kviebakk Mauren

Advokatfullmektig

Karina ble ansatt hos ADVISO våren 2021, og arbeider bredt innenfor de fleste av våre fagfelt, med hovedfokus på kontraktsrett, tvisteløsning, offentlig rett og bærekraft.

Karina leverte sin masteroppgave i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2021. Hun skrev masteroppgaven «Sameksistens til sjøs - Ivaretakelse av miljø- og arealinteresser gjennom reglene om strategisk planlegging av havvind» som del av sin stilling som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett. Stillingen hos instituttet ga også innblikk i en rekke andre rettsområder, herunder kontraktsrett, EU/EØS-rett, konsesjonsrett og sjørett. Våren 2020 deltok Karina i arbeidet til NAV-utvalget om gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

Underveis i studiet har Karina vist en bred interesse for offentligrettslige og forretningsjuridiske problemstillinger. Hun har blant annet arbeidet hos Jussbuss, en frivillig rettshjelpsorganisasjon, og som sommervikar hos Plan- og bygningsetaten i Oslo. Karina har også hatt flere trainee-opphold hos ulike advokatfirmaer, blant annet hos oss i ADVISO.

T: +47 98 67 93 50

E: karina.mauren@adviso.no

LinkedIn
Marita Aarflot Silset
CV

Marita Aarflot Silset

Advokatfullmektig

Marita har vært ansatt som advokatfullmektig i ADVISO siden fullførte studier høsten 2021, og har før dette arbeidet som HR-rådgiver parallelt med studier. Som advokatfullmektig arbeider Marita bredt og innenfor de fleste av våre fagfelt, blant annet med transaksjoner og omorganiseringer.

Marita har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har vist en særlig interesse for arbeidsrett gjennom studiet, og masteroppgaven hadde temaet «Lojalitetsplikten som begrensning i arbeidstakers ytringsfrihet - med særlig fokus på ytringer fremsatt på sosiale medier». I tillegg har Marita gjennom valgfag spesialisert seg på både individuell og kollektiv arbeidsrett.

T: +47 98 83 20 95

E: marita.silset@adviso.no

LinkedIn
Fredrik Astad Sve
CV

Fredrik Astad Sve

Advokatfullmektig

Fredrik ble ansatt i ADVISO høsten 2022, og arbeider bredt innen forretningsjuridisk rådgivning med hovedfokus på selskapsrett og kontraktsrett.

Fredrik har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, samt en L.L.M i Maritim and Commercial Law fra Universitetet i Swansea. Ved Universitetet i Swansea skrev han en todelt master om ""clause paramount" in the standard form of voyage charter and time charter" og "The new EU approach to protect undisclosed know-how & business information".

Videre har Fredrik et årstudium innen Bedriftsøkonomi samt enkeltfag innen Økonomi & Administrasjon. Med sin bakgrunn har Fredrik derfor god økonomisk forståelse og en interesse for de kommersielle sider ved juridiske problemstillinger.

Fredrik har også hatt trainee-opphold hos både store og mellomstore advokatfirmaer. Før Fredrik kom til ADVISO, jobbet han 2 år som Legal Counsel i Vard Group AS.

T: +47 95 18 79 58

E: fredrik.sve@adviso.no

LinkedIn