Havvindindustri hjemme og ute

Det skjer mye på havvindområdet for tiden, både her i Norge og ute i verden. I forgårs presenterte næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens nye eksportstrategi med 10 tiltak for å styrke norsk maritime eksportnæring, der flere av tiltakene direkte eller indirekte handler om havvind. Vi oppsummerer noen av de viktigste hendelsene innenfor havvind den siste tiden.

Ny norsk eksportstrategi for maritim næring

Regjeringens nye eksportstrategi for maritime næringer ble presentert i Ålesund tirsdag 2. mai 2023. Et av tiltakene til regjeringen er å etablere en tematisk satsning på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa. Satsningen skal bidra til å styrke norsk leverandørindustri inn mot den omfattende utbyggingen av havvind i Nord-Europa de neste årene. Også andre tiltak i eksportstrategien vil være aktuelle for leverandører i havvindindustrien. Det gjelder særlig strategiens tiltak om å opprette et program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EUs Fit for 55. Som vi kommer tilbake til er EU en pågangsdriver også innenfor havvind. Også de mer generelle delene av strategien vil treffe leverandørindustrien på Sunnmøre. Hva disse programmene og tiltakene faktisk vil innebære for næringen er likevel ikke klarlagt. Regjeringen støtter seg også på næringslivet siden finansieringsløsningene i strategiene bygger på et privat-offentlig samarbeid hvor næringslivet er forventet å bidra til spleiselaget. 

Konkurranse på utlyste områder

I 2020 ble de første områdene for havvind på norsk sokkel åpnet; Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. 29. mars 2023 ble det utlyst konkurranse for deler av disse områdene, hvor aktuelle utbyggere kan sende inn sine søknader. Søknadsfristen er 4. august 2023 for prosjektområdet i Sørlige Nordsjø II. Etter gjennomgang av søknadene for prekvalifisering vil det gjennomføres en auksjon for Sørlige Nordsjø II i desember 2023. For Utsira Nord vil det gjennomføres en konkurranse basert på kvalitative kriterier. Frist for søknad er 1. september 2023, med forventet tildeling i desember 2023. Vinnerne av konkurransene får tildelt et prosjektområde med en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutredning og å søke om konsesjon etter havenergilova. Det er utlyst ett prosjektområde i Sørlige Nordjø II og 3 prosjektområder i Utsira Nord.

Utredning om nye områder for havvind på norsk sokkel

Regjeringen har et mål om å tildele arealer for 30 000 MW havvind innen 2040. Dette tilsvarer omtrent like mye som kraftforbruket i Norge i dag. Områdene som er utlyst per idag, utgjør bare 15% av dette. Regjeringen må derfor klargjøre flere områder for havvind. Kunnskapsgrunnlaget som ble brukt ved åpning av de første områdene har blitt utdatert og NVE publiserte derfor en ny identifisering av utredningsområder for havvind 25. april i år. Denne nye arealavgrensningen har identifisert 20 områder langs hele norskekysten. To av disse områdene er utvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Det er også verdt å nevne at to av områdene har tilknytning til Møre og Romsdal. Nordvest C starter utenfor Kristiansund og går opp til Frøya i Nord-Trøndelag. Vestavind A ligger hovedsakelig i nordre Vestland, men grenser til Søre Sunnmøre. I vurderingen av hvilke områder som er egnet er det blant annet tatt hensyn til kraftbehov på land i områdene, i tillegg til bunnforhold og potensielle interessekonflikter. 

NVE har laget en tidsplan for tildeling av tilleggsareal for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen 2025, siden myndighetene allerede har mye kunnskap om disse områdene. For øvrige områder mener NVE det er nødvendig med en større strategisk konsekvensutredning hvor områdene rangeres. Områdene som nå er valgt ut er vesentlig større enn det som er nødvendig for å nå regjeringens 2040-mål, fordi det antas at noen områder vil velges bort på grunn av interessekonflikter. ADVISO har tidligere skrevet en forklaring av prosessen for tildeling av havvindområder, se her. En endring i lovverket siden den gang er at det nå er lovfestet at utdeling som hovedregel skal tildeles gjennom konkurranse, eksempelvis ved auksjon. 

EU Green Deal Industry Plan

EU er på mange måter pådriver for en grønnere økonomi i EU og Norge. En forståelse for initiativene og reguleringene som kommer fra EU er nødvendig for at norsk industri skal kunne hevde seg i konkurranse med internasjonale aktører, også i forbindelse med havvindutbygging. EU har et mål om 60 000 MW havvind innen 2030 og 300 000 MW innen 2050. EU publiserte en egen havvindstrategi i 2020 som blant annet fokuserer på å mobilisere investeringer i havvind, innovasjon og å bygge sterke leverandørkjeder. For leverandørindustrien er det imidlertid også verdt å merke seg at EU lanserte EU Green Deal Industrial Plan i januar 2023. Planen søker å forenkle regelverket for industrien, gi tilgang til midler gjennom REPowerEU og EUs innovasjonsfond, øke kunnskap om grønn industri og videreutvikle et åpent og rettferdig marked. 16. mars 2023 ble en av lovforslagene tilknyttet planen, Net-Zero Industry Act, lagt ut for høring i EU. Reguleringen, hvis den blir vedtatt, vil blant annet pålegge stater å ha en «one stop shop»-myndighet som koordinerer tillatelser til alle net-zero teknologiprosjekter og frister for hvor lang tid det kan ta å få tillatelse. Det legges også opp til tydeligere vekting av bærekraft i offentlige anskaffelser og bruk av «regulatoriske sandkasser» for å teste nye innovasjoner.

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Karina Kviebakk Mauren

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.