Åpenhetsloven – husk fristen for å publisere en oppdatert redegjørelse

1. juli 2023 var første gangen selskap som oppfylte et av tre vilkår, 75 million i salgsinntekt, 35 million i balanse og mer enn 50 årsverk, skulle publisere en redegjørelse etter åpenhetsloven på sine nettsider. Arbeidet med åpenhetsloven er imidlertid et kontinuerlig arbeid og 1. juli 2024 er det igjen frist for å oppdatere redegjørelsen fra i fjor. For de selskapene som har oppfylt vilkårene i løpet av 2023, vil dette være frist for å publisere redegjørelsen for første gang.

Generelt om redegjørelsen 

Åpenhetsloven er en norsk lov som tredde i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å gjennomføre en aktsomhetsvurdering av egen virksomhet. I dette ligger det at virksomheten skal kartlegge og vurdere faktisk og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med driften. Dette krever at virksomheten både ser på seg selv, på leverandørene og forretningspartnere. Formålet er at den enkelte forbruker skal kunne gjøre beviste valg og påvirke virksomheter til å bruke sin påvirkningskraft nedover i leverandørkjeden. 

For å kunne oppnå formålet med loven kreves det at informasjonen fra den enkelte bedrift gjøres tilgjengelig. Derfor er det plikt for virksomheten å publisere en redegjørelse på sine nettsider og at denne redegjørelsen oppdateres jevnlig og minst hvert år. 

Lovteksten stiller visse krav til hva redegjørelsen skal inneholde. Det skal innledningsvis gis en generell beskrivelse av selve virksomheten. I dette ligger selskapsstruktur, hvilke tjenester eller produkt virksomheten leverer og generelt om selskapets rutiner for etterlevelse av åpenhetsloven. Videre skal redegjørelsen si noe konkret om hvor virksomheten har avdekket risiko. Her må en være konkret på om det er med leverandører som er lokalisert i en spesiell del av verden, om det knyttet til en type produkt en kjøper o.l. Til slutt skal virksomheten si noe konkret om hvordan de faktisk har brukt informasjonen en har funnet og hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre den negative påvirkningen, samt hvilke resultater tiltakene har hatt. En generell beskrivelse av åpenhetsloven er dermed ikke tilstrekkelig. 

Tilsyn og etterlevelse 

Forbrukertilsynet er utpekt som tilsynsmyndighet for etterlevelse av åpenhetsloven. Høsten 2023 ble det utført flere kontroller som vi tidligere har skrevet om her (adviso.no/naringslivet oppfyller ikke åpenhetslovens krav). Dette tilsynet vil fortsette i 2024 og det er gitt signaler om at de som ikke i tilstrekkelig grad fyller kravene kan bli ilagt overtredelsesgebyr. 

Det feilene som Forbrukertilsynet ser går igjen og det kan forventes et særlig fokus på er 

  1. Mangelfull beskrivelse av hvilke funn og risikoen virksomheten har gjort. Dersom bedriften har gjennomført aktsomhetsvurderingen, men ikke funnet noen særlig risiko er det viktig at dette kommuniseres i redegjørelsen for å vise at arbeidet faktisk er gjennomført og vurdert. Har en vurdert noen leverandører særskilt er det ikke krav om å navngi eller på annen måte gjøre de kjent, men virksomheten skal si noe generelt om hva risikoen knytter seg til, om det er land, produkt, etc. 
  2. Mangelfull beskrivelse av rutiner og tiltak. Selskapet skal si noe om hvilke rutiner en har på plass og hvordan en jobber med loven. Dette vil være gjennom etiske retningslinjer, spørsmål til medarbeidere og leverandører og hvordan en har valgt å kategorisere ulike risikoer. 
  3. Formaliteter. Det er også en del formalia feil som har blitt avdekket, det er viktig at alle styremedlemmer signere redegjørelsen og at det henvises til redegjørelsen i årsberetningen.  
  4. Konsern. Der det er rapportert på konsernnivå er det viktig at det klart fremgår hvilke selskap som er omfattet av loven. Videre skal det være enkelt å finne ut hvilke informasjon i redegjørelsen som knytter seg til hvilket selskapet, er det flere selskap i konsernet som er utsatt for den samme risikoen må dette også tydelige fremgå. 
  5. Publisering. Til slutt er det viktig at redegjørelsen publiseres på selskapet sine nettsider. Det er også viktig at det klart fremgår at det er en redegjørelse og ikke bare generelle informasjon om åpenhetsloven. 

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Oda Ørmen Vinjevoll

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.