Aktuell arbeidsrett desember 2023

Den 11. desember 2023 avsa Arbeidsretten en dom (AR-2023-26) som gir viktige avklaringer rundt de individuelle ettervirkningene av tariffavtale og hvorvidt lønnstillegg etter tidligere tariffavtale opphører i forbindelse med skifte av tariffavtale.

Tilbake i juni 2021 behandlet Høyesterett spørsmålet om hva som skulle skje med lønnsvilkårene til ti arbeidstakere ved Grefsenhjemmet sykehjem når tidligere tariffavtale opphørte og ble erstattet av ny. Mer konkret var spørsmålet om arbeidstakerne hadde rett til å fortsette å få utbetalt lønnstillegg etter den gamle tariffavtalen, når den nye tariffavtalen ikke hadde et tilsvarende lønnstillegg. Høyesterett ga medhold i at det særskilte lønnstillegget var blitt en del av sykepleiernes individuelle arbeidsavtale og derfor ikke ensidig kunne oppheves av arbeidsgiver. Du kan lese mer om denne Høyesterettsdommen på våre nettsider her

Høyesterett behandlet imidlertid ikke spørsmålet om de individuelle lønnsvilkårene skulle stå seg når den nye tariffavtalen ikke har tilsvarende lønnstillegg- altså om den nye tariffavtalen ga grunnlag for å fjerne lønnstillegget som var blitt en del av de individuelle arbeidsavtalene. Dette spørsmålet er nå behandlet av Arbeidsretten, som er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler. 

NHO anførte at det ikke var rom for at vilkår som fulgte av tidligere tariffavtalen skulle videreføres etter at ny tariffavtale var innført, og henviste til at det i så fall vil medføre en «gradvis uthuling av tariffavtalen som helhetlig reguleringsinstrument» og lede til «en individualisering av den kollektive arbeidsretten».  

Arbeidsretten var ikke enig i NHO sine anførsler, og konkluderte med at det ikke kan oppstilles som en ubetinget regel at lønns- og arbeidsvilkår som følger av tidligere tariffavtale faller bort når ny tariffavtale gjøres gjeldende. Arbeidsretten viser til at spørsmålet må avgjøres på bakgrunn av en konkret vurdering av de aktuelle vilkår og bakgrunnen for dem, vurdert opp mot den nye tariffavtalens bestemmelser og avtalte forutsetninger.

Lønnstillegget det tvistes om er et ansiennitetstillegg for sykepleiere etter henholdsvis 4 og 12 års tjeneste, som først ble avtalt under tariffoppgjøret i 1998 for Oslo kommune. Den nye tariffavtalen hadde en helhetlig regulering av lønns- og arbeidsvilkår, i form av minstelønnsbestemmelser, men ingen tilsvarende lønnstillegg avhengig av tjenestetid.

Arbeidsretten viser til at den nye tariffavtalens helhetlige regulering av lønns- og arbeidsvilkår ikke var til hinder for en videreføring av de individuelle vilkår som fulgte av den tidligere tariffavtalen. Med tanke på at den nye tariffavtalen inneholdt minstelønnsbestemmelser ble det også fremhevet fra Arbeidsrettens side at det da er en forutsetning at alle ansatte skal ligge over minstesatsen og at gjennomføringen av en minstelønnsoverenskomst ikke i seg selv gir arbeidsgiver rett til å sette ned lønnsnivået til minstesatsen. 

Det forelå heller ikke andre forhold ved saken som tilsa at de lønnstillegget som sykepleierne hadde opparbeidet seg som individuelle lønnsvilkår gjennom tidligere tariffavtale skulle falle bort som følge av bytte av tariffavtale, og Arbeidsretten konkluderte således med at den nye tariffavtalen ikke ga grunnlag for å fjerne lønnstillegget. 

Hvorvidt en ny tariffavtale vil gi grunnlag for å fjerne lønnstillegg etter tidligere tariffavtale beror som nevnt på en konkret vurdering, og det er derfor viktig at arbeidsgiver har et bevisst forhold til problemstillingen ved skifte av tariffavtale. I tråd med Arbeidsrettens oppfordring bør temaet være gjenstand for dialog og forhandlinger mellom partene i forbindelse med tariffskifte. 

Publisert

Maria Gjøsund

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.