Virkemiddel mot forsinkelse i leverandørkontrakter

Tips fra ADVISO

Hva kan dere gjøre hvis underleverandører blir forsinket?

Vi i ADVISO jobber mye med leverandørkontakter og har erfart at mange standardkontrakter ikke i tilstrekkelig grad beskytter leverandører mot forsinkelser fra underleverandører. Det hjelper lite å sanksjonere forsinkelse med et begrenset dagmulktsbeløp når dere som leverandører har påtatt dere en betydelig større kostnadsrisiko overfor kunden. 

Et eksempel kan illustrere dette: Det er inngått kontrakt mellom kunde og leverandør om en leveranse til MNOK 10. Ved forsinkelse kan leverandøren, eksempelvis etter NLM 10, bli ilagt dagmulkt med opptil 10 % av kontraktssummen, altså MNOK 1. Dersom forsinkelsen utelukkende skyldes én underleverandør, vil ikke leverandøren kunne videreføre dagmulktskravet fullt ut og bli holdt skadesløs (med mindre det foreligger grov uaktsomhet). Dagmulkt i neste rekke, dvs. mellom leverandør og underleverandør, vil jo måtte beregnes med utgangspunkt i kontraktssummen i dette kontraktsforholdet. Og her kan det være snakk om vesentlige mindre beløp. 

Et virkemiddel mot en situasjon som denne, er heving. Leverandøren kan heve avtalen med underleverandøren dersom det foreligger "forventet mislighold", dvs. dersom det er klart at det vil inntreffe en forsinkelse som vil gi grunnlag for maksimal dagmulkt. I et slikt tilfelle kan underleverandøren bli avkrevd både dagmulkt og erstatning. Problemet er at heving, som misligholdsbeføyelse, legger opp til vanskelige skjønnsmessige og usikre vurderinger. Heving må varsles, det tar tid, og det blir ofte konflikter i ettertid om hvorvidt vilkårene for heving var oppfylt. Leverandøren har ikke alltid tid til å gjennomføre en slik omstendelig prosess i en tidskritisk fase av prosjektet. I tillegg medfører heving at underleverandørens kontraktsforpliktelser termineres fullt ut, og det er ikke alltid ønskelig.

Virkemiddel

Et virkemiddel mot forsinkelse er å innføre bestemmelser om såkalt "intervenering" i kontrakter dere inngår med underleverandører. Begrepet "intervenering" betyr at dere som leverandør griper inn, og overtar arbeidet eller arbeidene til den underentreprenøren som enten ligger an til å bli forsinket eller som allerede er forsinket. Vilkårene for slik inngripen kan fastsettes konkret, slik at det er klart når dere som leverandører har rett til å gripe inn og ta over hele eller deler av gjenstående arbeid. Vilkårene bør gi dere fleksibilitet, slik at dere kan gripe inn i et begrenset tidsrom osv. 

Vi i ADVISO anbefaler dere å innføre et slikt virkemiddel for å redusere risiko.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.