#varsling

Nye regler for å styrke vernet av varslere trådte i kraft fra 1. juli 2017. Reglene medfører at mange arbeidsgivere nå må sette varsling på dagsorden. Den siste tiden har vi alle sett praktiske utslag av reglene i forbindelse med #metoo-kampanjen.

De viktigste endringene som ble gjort fra 1. juli i fjor er

1. Plikt til å utarbeide rutiner

Tidligere var det noe uklart hvilke virksomheter som pliktet å etablere varslingsrutiner. Nå er det avklart og innført en ubetinget plikt til å etablere varslingsrutiner for virksomheter med minst fem arbeidstakere. 

Det er et krav at rutinene er skriftlige og lett tilgjengelige for alle arbeidstakere, typisk ved at de er tatt inn i personalhåndbok eller på intranett. De skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte, og oppfordre arbeidstaker til å varsle om kritikkverdige forhold, samt angi fremgangsmåte for varsling i virksomheten.

2. Taushetsplikt

For å gjøre det tryggere for arbeidstaker å varsle eksternt til offentlige myndigheter, er det innført en ny regel om taushetsplikt for Arbeidstilsynet eller andre offentlige organer som mottar varsel om kritikkverdige forhold i en virksomhet. En slik taushetsplikt innebærer at et tilsynsorgan har plikt til å forholde seg taus om hvem som har varslet. Taushetsplikten gjelder både navn på varsleren og andre identifiserende opplysninger. 

3. Vernet utvides til også å gjelde innleide arbeidstakere

Innleide arbeidstakere har tidligere ikke vært omfattet av varslingsreglene og har følgelig ikke kunnet varsle om kritikkverdige forhold hos den virksomheten de har vært utleid til. Anvendelsesområdet for varslingsreglene er nå utvidet, slik at også innleide arbeidstakere også skal ha rett til å varsle om kritikkverdige forhold hos innleier. De vil ved slik varsling være vernet mot gjengjeldelse både overfor innleier og egen arbeidsgiver. 

4. Reglene om varsling samles i et nytt kapittel

Alle bestemmelsene om varsling er nå samlet i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Begrunnelsen for lovendringen og opprettingen av et eget kapittel for bestemmelsene om varsling er at reglene på den måten blir mer synlige og enklere å finne frem til.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.