Utvalg har evaluert reglene for garantistillelse i bustadoppføringslova

Etter bustadoppføringslova § 12 er entreprenører som inngår avtaler med forbrukere om oppføring av ny bolig forpliktet til å stille garanti for oppfyllelse av avtalen. Bustadoppføringslovas krav til garantistillelse ble betydelig skjerpet ved en lovendring som trådte i kraft 1. juli 2011. Den 19. juni 2015 varslet departementet at det var nedsatt et lovutvalg som skulle evaluere garantireglene i bustadoppføringslova. Et overordnet siktemål med evalueringen skulle være å kartlegge om dagens garantiregler fungerer hensiktsmessig når kostnadene ved ordningen sammenholdes med den forbrukerbeskyttelsen som oppnås. Utvalget la den 27. juni 2016 frem sin utredning og har blant annet foreslått følgende:

Lengden på garantistillelsen foreslås redusert

For å bidra til å redusere kostnaden ved garantistillelsen foreslår utvalget at lengden på garantistillelsen reduseres fra fem til to år. Dette er en reversering av lovendringen fra 2011. En slik reduksjon av garantitiden vil etter utvalgets undersøkelser gi en ikke ubetydelig samlet kostnadseffekt for entreprenører som bli møtt med krav om kontrasikkerhet. Disse har i dag både direkte og indirekte kostander med garantistillelsen.

Sikkerhetstillelsens størrelse foreslås uendret

Utvalgets flertall anbefaler at sikkerhetsstillelsens størrelse forblir uendret. Utvalgets mindretall foreslår imidlertid å øke sikkerhetsstillelsens størrelse etter overtakelse fra fem til ti prosent for å kompensere noe for den reduserte garantitiden.

Åpner for skadeforsikring

Etter dagens regelverk er det kun enkelte finansinstitusjoner som kan tilby garantiproduktet etter bustadoppføringslova § 12. Utvalget foreslår at garantiordningen suppleres med en ordinær skadeforsikringsordning med samme dekningsomfang som garantien. I følge utvalget er formålet med å åpne for en slik ordning ikke å utvide forbrukerens krav på utbetaling, men å øke konkurransen i markedet ved å gi nye aktører innenfor forsikringsbransjen mulighet til å tilby et parallelt produkt til entreprenører.

Vil unngå omgåelse med ny bestemmelse i avhendingslova

Utvalget har sett tendenser til omgåelse av reglene om garantistillelse i bustadoppføringslova § 12 ved at enkelte entreprenører venter med å inngå salgsavtale til etter ferdigstillelse av byggearbeidene. For å hindre omgåelser er det foreslått å innføre en ny bestemmelse i avhendingslova som pålegger sikkerhetsstillelse ved salg av nyoppført bolig. Fordi formålet er å forhindre omgåelse av bustadoppføringslova foreslår utvalget at plikten til å stille sikkerhet bare skal gjelde i ett år etter ferdigstillelse.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.