Utredning om gjennomføring av nytt direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) i Norge

I november 2022 vedtok EU sitt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet skal legge til rette for omstilling til en mer bærekraftig økonomi og gi investorer og långivere relevant og pålitelig informasjon om virksomheters klima- og miljøpåvirkning, samt klima- og bærekraftsrisiko. Nå har Verdipapirlovutvalget levert sin utredning for hvordan direktivet bør gjennomføres i Norge. Vi har sammenstilt de viktigste forholdene norske selskaper bør kjenne til angående direktivet og gjennomføringen av direktivet i Norge.

Hvem blir omfattet av de nye reglene?

Det eksisterer allerede i dag en plikt for selskaper til å rapportere på bærekraftinformasjon. I EU-regelverket gjelder denne for børsnoterte foretak med over 500 ansatte. CSRD utvider kretsen av selskap som må rapportere til alle store foretak uavhengig av børsnotering, samt alle små og mellomstore børsnoterte selskaper. Definisjonen av store foretak i EU er selskap som oppfyller to av tre vilkår: 

EU har foreslått en trinnvis innføring av de nye rapporteringskravene, slik at kravene blir innført for stadig mindre selskap slik:

I Norge må alle allmennaksjeselskap og børsnoterte selskap rapportere på samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3c, uavhengig av størrelse. For å gjennomføre direktivet foreslår utvalgets flertall å endre kategoriseringen i regnskapsloven slik at den samsvarer med direktivet. Utvalget foreslår også å følge den samme trinnvise innføringen som EU. Det anslås at antallet selskap i Norge som må rapportere vil øke fra 300 foretak til 2100 foretak etter gjennomføringen. Selv for selskaper som ikke omfattes av de nye reglene, vil rapporteringen få konsekvenser fordi større foretak vil måtte etterspørre informasjon fra sine leverandører.

Hva må selskapene rapportere?

CSDR bygger på prinsippet om dobbel vesentlighet. Dette innebærer at selskaper må rapportere både informasjon om hvilken påvirkning selskapers virksomhet har på bærekraftsforhold, og hvordan bærekraftsforhold påvirker selskapers mulighet til langsiktig verdiskapning. Overordnet skal rapporteringen inneholde en beskrivelse av: 

Utvalget foreslår at bærekraftsrapporteringen må tas inn i foretakets årsberetning. Fordi reglene er omfattende foreslår utvalget å innta de nye reglene i et nytt kapittel 2 i regnskapsloven. 

I tillegg til selve regelverket har EU utarbeidet egne standarder for bærekraftsrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) som utdyper og forklarer kravene til rapportering. Utvalget foreslår å gjennomføre disse som forskrifter. Utvalget foreslår også forenklede rapporteringskrav og -standarder for små og mellomstore foretak, samt egne regler for rapportering på konsernnivå. Utvalget foreslår også at informasjonen skal utarbeides på et felles europeisk elektronisk rapporteringsformat, i tråd med direktivet.

Attestasjon av bærekraftsrapporteringen

CSRD innfører krav om at bærekraftsrapporteringen skal attesteres. Utgangspunktet i CSRD er at revisjonsforetakene som reviderer årsregnskapet skal attestere bærekraftsrapporteringen, men regelverket åpner for at et annet revisjonsforetak eller alternative tilbydere kan avgi attestasjonsuttalelsen for bærekraftsrapporteringen. Verdipapirlovutvalget vil åpne opp for dette i Norge. Utvalget foreslår også egne regler om godkjenning av bærekraftsrevisorer både hos revisjonsforetak og alternative tilbydere. 

Hva bør norske selskap gjøre nå?

Finansdepartementet har sagt at de tar sikte på innføre de nye reglene i samme takt som i EU, slik at de kravene vil gjelde for de aller største foretakene fra og med regnskapsåret 2024, med rapportering i 2025. Norske selskaper bør derfor starte å gjøre seg kjent med de nye reglene allerede nå. 

Ønsker du hjelp med å orientere deg i de nye kravene? Vi er godt kjent med de nye reglene og kan gi en nærmere forklaring av hva reglene vil bety for ditt selskap.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.