Tvisteløsning ved voldgift eller ved de alminnelige domstoler

Hva er de vesentligste forskjellene ved tvisteløsning gjennom voldgift kontra de alminnelige domstoler?

Mange tvister kunne vært unngått med en klarere kontrakt. En må derfor være bevisst på hva en ønsker å formidle, og hvordan dette formidles, både forut for og under kontraktsinngåelsen. 

Selv om partenes intensjoner ved kontraktsinngåelsen er gode, kan man aldri utelukke at det underveis i kontraktsforholdet oppstår konflikt mellom partene. Når konflikten først er oppstått, kan det ofte være vanskelig å oppnå en fornuftig og konstruktiv dialog om hvordan den skal løses. En velfundert kontrakt bør derfor alltid ta høyde for at samarbeidet kan skjære seg, og i den sammenheng bør det vurderes om en eventuell rettssak mellom partene skal behandles ved de alminnelige domstolene eller gjennom voldgift. 

Utgangspunktet er at tvister behandles ved de alminnelige domstoler dersom ikke annet er avtalt. Partene har således full avtalefrihet vedrørende dette.

Det er mange ulike grunner til at parter velger voldgift som tvisteløsningsmekanisme i stedet for de alminnelige domstolene. Hvilke grunner som er viktigst, og hvor stor bruken av voldgift er sammenlignet med bruken av de alminnelige domstoler, varierer fra bransje til bransje, og er avhengig av hvilken type sak/samarbeid det er tale om.

Argumentene for å velge voldgift, er blant annet at tvisteløsning ved ordinære domstoler kan ta lang tid, særlig hvis avgjørelsen ankes og saken behandles i flere instanser. Hvis saken avsluttes etter første instans ved vanlige domstoler, er det i praksis ikke så mye tid å spare på voldgift. Men man vet aldri på forhånd om denne dommen blir stående. 

En voldgiftsdom er endelig, og kan ikke ankes. Det har en egenverdi å få saken avsluttet. Men dette er også et tve-egget sverd. Om man får en voldgiftsdom mot seg, og mener at retten har tatt feil eller har misforstått vesentlige spørsmål, så blir dommen likevel stående. Vissheten om at man bare får én sjanse når saken skal avgjøres ved voldgift, bidrar likevel til at både saksforberedelser og hovedforhandlinger ofte er grundig ved voldgift enn ved vanlig domstolsbehandling.

Ved ordinær domstolsbehandling må man benytte den dommeren som er på stedet, eventuelt den dommer som blir tildelt saken dersom det er flere dommere etter et tilfeldighetsprinsipp. Man kan ikke alltid være sikker på at denne dommeren fullt ut forstår et teknisk komplisert saksforhold. Dette kan i noen grad avhjelpes ved at retten settes med sakkyndige meddommere. Ved voldgift har derimot partene herredømme over rettens sammensetning, og man kan sikre at voldgiftsretten settes med dommere som har innsikt i den type saksforhold konflikten gjelder.

Hovedforhandling og dom ved alminnelige domstoler er som hovedregel offentlige. Hvem som vil kan høre på under rettssaken, pressen kan skrive om det som kommer fram under sakens gang, og når dom er avgitt kan alle interesserte lese den. En voldgiftsdom er ikke offentlig med mindre partene selv bestemmer at den skal være det. Muligheten for diskresjon kan være et tungtveiende argument for å velge voldgift, særlig i saker hvor det er skarpe motsetninger mellom partene som man ikke ønsker skal bli kjent for omverden.

Hovedinnvendingen mot bruk av voldgift er at det kan bli svært kostbart. Ved vanlig domstolsbehandling må partene betale sine advokater, mens dommerne, rettslokale m.v. betales av det offentlige. Riktignok må man betale rettsgebyr, men dette er i denne sammenhengen et beskjedent beløp. Ved voldgift må partene i tillegg betale honorar til dommerne, betale for rettslokale osv. Man bør derfor ikke bruke voldgift hvis beløpene som står på spill ikke er så store.

***

ADVISO har omfattende erfaring innen kontraktsutforming og tvisteløsning. Målet for ADVISOs rådgivning er å skreddersy en best mulig kontrakt for klient hvor blant annet en tvisteløsningsklausul er hensyntatt. Dersom tvisten likevel er et faktum, vil ADVISO sikre at den rettslige prosessen går så smidig som mulig, slik at ledelsen kan fokusere på virksomhetsutøvelsen.

 

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.