Tilleggsproposisjon - statsbudsjettet for 2014

I dag la den nye regjeringen frem sitt korrigerte forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett. Vi vil i dette nyhetsbrevet fremheve det de endringene vi antar vil ha størst betydning for våre kunder. Fjerning av arveavgiften er selvsagt sentralt i forslaget.

Arveavgift

Arveavgiften foreslås fjernet i sin helhet. Samtidig foreslås det innført et såkalt kontinuitetsprinsipp ved arv og gave. Dette innebærer at arvelaters (givers) inngangsverdi videreføres til mottaker. Dette for at også verdistigning i givers eiertid skal komme til beskatning ved et eventuelt senere salg. Kontinuitetsprinsippet gjelder allerede ved overføring av aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper. Her medfører forslaget dermed ikke noen endring i gjeldende regler for gevinstbeskatning.

Selv om det innføres et kontinuitetsprinsipp, vil mottaker fortsatt kunne selge bolig og fritidsbolig skattefritt i forbindelse med arveoppgjøret dersom arvelater oppfyller vilkårene for skattefrihet. Dersom boligen eller fritidsboligen beholdes og selges senere, skal det kun betales skatt på eventuell gevinst opptjent i mottakers eiertid.

Formuesskatt

Forslaget om å øke bunnfradraget for formuesskatt fra kr 870 000 til kr 1 000 000 per person, opprettholdes. I tillegg reduseres formuesskattesatsen fra 1,1 % til 1 %.

Skattesats på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 27 %, slik at denne blir lik selskapsskattesatsen.

Utvidelse av BSU

Regjeringen foreslår å øke det årlige sparebeløpet med skattefradrag til fra kr 20 000 til kr 25 000. Taket for samlet sparing i BSU foreslås økt fra kr 150 000 til kr 200 000.

Ytterligere økning av minstefradraget

Regjeringen foreslår å øke minstefradraget i lønn og trygd med ytterligere 1 %, slik at samlet økning blir 3 %.

Økning av trygdeavgiften

Regjeringen foreslår å øke trygdeavgiften med 0,4 %. Dette vil selvsagt redusere effekten av reduksjon i skattesatsen for alminnelig inntekt og økningen i minstefradraget.

Næringsbeskatningen

Den generelle selskapsskatten foreslås redusert

Forslaget om å redusere den generelle selskapsskatten fra 28 % til 27 %, opprettholdes.

Innføring av 10 % startavskrivning for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d

Forslaget om å innføre startavskrivning for maskiner og andre driftsmiddel i saldogruppe d), opprettholdes. Endringen innebærer som kjent at avskrivningssatsen blir 30 % i ervervsåret. I de påfølgende år skal den ordinære avskrivningssatsen på 20 % benyttes. Regjeringen varsler også at de vil sette i gang arbeid med å vurdere avskrivningsreglene i lys av verdifall på driftsmidlene.

Maksimalgrensen for Skattefunn økes ytterligere

Det fremmes forslag om å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 5,5 til 8 millioner kroner. For øvrig opprettholdes forslaget fra den forrige regjering.

Begrensning av gjeldsrentefradrag på lån mellom nærstående selskap

I hovedsak opprettholdes forslaget om å innføre begrensninger i fradragsretten for renter mellom nærstående som overstiger 30 % av selskapets resultat før skatt, renter og avskrivninger. Dog foreslås det å øke terskelbeløpet til kr 5 millioner (mot 3 millioner fra forrige regjering).

Når det gjelder forslaget fra den forrige regjeringen om at garantistillelser skal medregnes som intern gjeld, opprettholdes dette. Regjeringen varsler imidlertid at departementet vil sende på høring et forslag om unntak i forskrift for visse typer lån med sikkerhetsstillelse fra nærstående part. Det fremheves at slikt unntak kan gjelde lån med sikkerhetsstillelse fra selskap som låntakeren har en viss eierandel i, men også lån der aksjer mv i låntakerselskapet er stilt som sikkerhet.

Omfanget av eventuelle begrensninger i forhold til garantier blir særlig viktig å være oppmerksom på. Vi anbefaler ellers at alle konsernselskaper foretar en vurdering av hvilken betydning dette forslaget får for fradragsretten, og om det er behov for å foreta endring i finansieringen.

Forslag om endring av reglene for gevinstbeskatning av bolig, trekkes
Under henvisning til en forenkling av skatte- og avgiftssystemet, foreslår regjeringen å trekke den forrige regjeringens forslag om å endre reglene om botid ved gevinstbeskatningen av bolig.


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.