TEK17 er her - oversikt over sentrale endringer

Ny forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, trådte i kraft 1. juli 2017. TEK10 ble opphevet fra samme tidspunkt.

Forskriften er gjennomgått både for å fjerne krav og å lempe på krav. Samtidig er forskriften blitt enklere å finne fram i og bruke. Det skal bli enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør. Et av de sentrale formålene med TEK17 er således å oppnå et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader og redusert byggetid.

Følgende endringer anser vi som av betydning for utbyggere og eiendomsutviklere:

  1. Kravet til parkering i TEK10 § 8-9 er kun delvis videreført i TEK17 § 8-8. Begrunnelsen for dette er at det er mer hensiktsmessig at dette overlates til lokale tilpasninger i planer.
  2. Det blir større fleksibilitet i utforming av snuareal for rullestol. Der det før måtte være snusirkel, kan man nå velge mellom snusirkel og snurektangel. Dette gir flere valgmuligheter i utforming av rom og leiligheter.
  3. Krav om innvendig bod fjernes. Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, jf. § 12-10 første ledd. Kravet til sportsbod reduseres til 2,5 m2 BRA for boenheter inntil 50 m2 BRA, jf. § 12-10 annet ledd. For boenheter større enn 50 m2 BRA videreføres kravet om sportsbod på minimum 5 m2 BRA. Studentboliger er unntatt kravet om innvendig bod, jf. § 1-2 sjette ledd bokstav b.
  4. Radonkravet gjelder ikke lenger for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold. Dette innebærer at for eksempel garasjer og ubetjente lager ikke lenger trenger radonsperre.
  5. Krav til stigningsforhold og hvileplan for ramper lempes, jf. § 8-5 – § 8-9, § 12-6 og § 12-16. For strekninger på inntil 5 meter kan stigning nå være maksimalt 1:12, mens stigningen ellers ikke skal være brattere enn 1:15.
  6. Kravene om tilgjengelige balkonger, terrasser og uteplasser lempes. Kravet om trinnfri adkomst til disse i tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming for boenheter gjelder nå kun på boenhetens inngangsplan, jf. § 12-11 tredje ledd.
  7. Kravet om utsyn fra soverom ( TEK10 § 13-8), samt § 8-3 om plassering av byggverk opprettholdes og endres ikke i tråd med det som tidligere har blitt foreslått. 
  8. Kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes. Dagslyskravet opprettholdes, men kan nå oppnås ved bruk av f.eks. glassvegg, glassfasade, glassbyggesten og liknende, jf. § 13-7.

For å sikre en smidig overgang mellom TEK10 og TEK17 vil det være en overgangsperiode fram til 31. desember 2018. Overgangsordningen gir utbyggere valgmuligheten mellom å prosjektere enten etter nytt eller gammelt regelverk. Merk at prosjekterende må angi i søknaden om det prosjekteres etter TEK10 eller TEK17.
 
For mer informasjon eller behov for bistand er det bare å ta kontakt med oss i ADVISO.Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.