"Tar sikte på ferdigstillelse", "Planlagt innflytningsklar" osv.

Høyesterett har i to avgjørelser fra 2010/2011 slått fast at entreprenører ikke binder seg til en bestemt frist for ferdigstillelse etter bustadoppføringslova ved å bruke uttrykk i kontrakten som angitt i overskriften. I en nyere avgjørelse fra Frostating lagmannsrett av 11. november 2018 behandlet lagmannsretten spørsmålet om entreprenøren hadde bundet seg med grunnlag i følgende formulering: "Antas å være klar til overtakelse".

Som forventet kom lagmannsretten til den samme konklusjonen som det Høyesterett tidligere har gjort. Formuleringene er jo nokså like og forbeholdne. Så lenge entreprenøren viser at han ikke er sikker på at fremdriftsplanen vil holde, kan han heller ikke anses for å ha bundet seg.

Saken for lagmannsretten gjaldt flere spørsmål, men den er likevel nok en bekreftelse på at det kan være fornuftig å i enda større grad klargjøre slike spørsmål i kontrakter. Selv om det strengt tatt holder å innta nevnte formuleringer, anbefales det å utdype dette noe mer. Bruk tid på slike spørsmål og skriv inn en mer forklarende tekst på hvorfor det ikke kan gis noen garanti for et konkret ferdigstillelsestidspunkt. Ved å gjøre det på denne måten er det klart for alle parter, fra dag 1, hva entreprenøren har forpliktet seg til og ikke.  

Dersom entreprenøren ikke kan forplikte seg til noe konkret tidspunkt, faller man tilbake på reguleringer i bustadoppføringslova § 10. Av bestemmelsen følger det at arbeidene skal "utføres med rimeleg framdrift og utan unødig avbrot". Forbrukeren har altså mulighet til å kreve dagmulkt dersom overtakelse ikke kan skje innen den tid forbrukeren har rett til å kreve etter denne bestemmelsen.

Det kan selvsagt oppstå tvistesaker om dette siste, men partene bør i hvert fall forsøke å unngå enhver tvil om det er avtalt et konkret ferdigstillelsestidspunkt eller ikke.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.