Sommerbrev 2018

Årsskiftet markerte 5 års dagen for ADVISO, og siden 2014 har toppen av Rasmus Rønnebergsgate 21 vært vår base. Her har vi hatt de gode samtalene med kundene våre, vært en jordnær og ærlig støttespiller, etablert forum, hold seminar og arrangert vårt årlige sildebord.

Nå har tiden kommet for å flytte til større lokaler, og vi overlater våre fantastiske kontor i 8. etasje på Grimmerhaugen til nye leietakere. Vi flytter to etasjer ned, men nedgraderer ikke. I ADVISO trenger vi boltreplass for vekst og med 6. etasje i Rasmus Rønnebergsgate 21 har vi fått et nytt, større og fremtidsrettet hjem. Vi har igjen leid inn de fantastiske arkitektene hos Invit til å innrede de nye lokalene, og vi inviterer samarbeidspartnere og kunder inn i varmen allerede i august. Håper du vil komme innom når vi er på plass.

adviso-2013.jpg

adviso-2014.jpg

adviso-2018.jpg


Vi fortsetter med seminarer utover høsten

Siden oppstarten av ADVISO har det vært viktig for oss å levere gode seminar for våre kunder og samarbeidspartnere. Ved å dele av vår kompetanse, søker vi å etablere en felles plattform og forståelse for fagområdene våre, samtidig som vi gjør deltakerne oppmerksomme på hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder innenfor ulike bransjer og fagområder.   

Til høsten har vi lagt opp flere seminar, med tema som strekker seg fra nye muligheter innen arbeidsrett til spennende tips når man jobber med fusjoner, emisjoner og salg av selskap. Vi har gode erfaringer med å arrangere seminar sammen med samarbeidspartnere. I høst har vi invitert Saga Corporate Finance AS og Credo, og vi vil gjennomgå sentrale forhold knyttet til ulike eierkonstellasjoner, og prosessene rundt dette. I tillegg vil vi fortsette våre faglunsjer der vi blant annet vil snakke om:


HR-FORUM 2018

Vi følger opp suksessen fra i vår, og fortsetter med ADVISOs forum for HR og arbeidsrett. Forumet er et nettverk av 14 personer fra både privat og offentlig sektor, i tillegg til tre av våre advokater, Kristin Fjellby Grung, Øystein Vartdal Riise og Birgitte Søvre Vaagen som leder forumet.  

Forumets viktigste oppgave er å gi relevant og tydelig faglig oppdatering innenfor arbeidsretten. Medlemmene bidrar selv ved at vi kjører praktisk problemløsning og gruppediskusjoner i etterkant av våre faglige innlegg. Målet er å skape verdi for deltakerne, både i form av kompetanseutvikling og i form av et økt faglig nettverk på tvers av sektor og bransjer.  

"Jeg opplever ADVISOs HR-forum som svært nyttig. Det gir grundig oppdatering på viktige arbeidsrettslige temaer, samtidig får vi mulighet for å diskutere relevante praktiske problemstillinger i et faglig sterkt nettverk av engasjerte advokater og kollegaer fra ulike bransjer." 
Anne Holstad - deltaker Forum for HR og arbeidsrett 2018


Anne Holstad.jpg


KONTRAKTSFORUM

Våre fagforum har blitt svært godt mottatt hos våre kunder, og nå lanserer vi Forum for kontraktshåndtering med Thomas Albertsen i spissen!  

Thomas har betydelig erfaring fra større offentlige og private utbyggingsprosjekter, hvor han har bistått både byggherrer og entreprenører/leverandører i alle faser. Gjennom sin bistand til offentlige oppdragsgivere, har han opparbeidet seg spesialkompetanse innen regelverket om offentlige anskaffelser. I tillegg til Thomas, vil Ole-Reinhart Notø og Øystein Vartdal Riise være kursholdere. Disse har begge en omfattende erfaring med å bistå i kontraktsforhandlinger innenfor de fleste bransjer i vårt distrikt. Formålet med forumet er å skape en møteplass hvor det legges opp til faglige oppdateringer og utveksling av erfaringer. Vi vil ta for oss aktuelle tema som har interesse på tvers av bransjer og fagfelt, herunder tilbudskriving/evaluering, kontraktsforhandlinger, ansvar i kontraktsforhold, typiske tvistetema mv. Forumet passer derfor for alle kunder og leverandører/entreprenører onshore og offshore.

thomas-albertsen-adviso.jpg
Ole Reinhart Notø
Øystein.jpg


Medlemskap i Next Digital

Vi i ADVISO lever av kunnskap og innsikt. Med den rivende utviklingen samfunnet står overfor er det å ligge i front av den teknologiske utviklingen veldig viktig for oss. Vi skal vite hva som skjer, hvilke muligheter som byr seg, og hvilke utfordringer teknologien representerer. Dette er essensiell kunnskap for framtidens næringsliv, og desto viktigere for dagens strategiske retningsvalg. Derfor har vi gått inn som medlem i Next Digital.   

Next Digital er et klyngenettverk som skaper møteplasser der nåtid møter fremtid, og der mennesker fra ulike virksomheter sammen finner løsninger på digitale utfordringer. Sammen med oss i NEXT Digital har vi sterke partnere som Avento, Racer, Ekornes, Sparebanken Møre, Optimar, Nye Ålesund Kommune og Driw.

adviso-nd.jpg

Vi inngår samarbeid med Pir Cowork

Gjennom vår egen gründerreise gjorde vi i ADVISO egne erfaringer rundt det å jobbe i en startup, og det å hjelpe andre gründere opp og frem ligger i ryggraden i vårt selskap. Derfor startet vi allerede i 2015 vårt eget gründerstipend.    

Som et ledd i vårt fokus på gründere har vi inngått avtale om å være en sentral bidragsyter til Pir Cowork. Pir Cowork er et selskap som er i gang med å etablere en oppstarts- og innovasjonsarena i den gamle Idungården. Når denne åpner vil ADVISO ha regelmessige kontordager i dette lokale, slik at vi kan sitte tett på startup-miljøet, og støtte gründerne i deres oppstart.  Frem til åpningen i Idungården vil vi på forskjellig vis være delaktig i Pir.

Pir-cowork-ADVISO.jpg


Vi har lansert flerspråklig nettsted

På grunn av økende henvendelser fra utenlandske kunder, lanserte vi i juni engelsk versjon av adviso.no. Denne versjonen vil ha samme innholdet som den norske og vil gjøre det enklere å navigere på nettstedet, finne og forstå relevant informasjon, og slik gjøre oss og regionen mer tilgjengelig for aktører fra utlandet. Gå til engelsk nettside » 


Forslag til endringer i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

NUES sendte den 22. mars 2018 på høring forslag til endringer i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.   

Bakgrunnen for forslagene er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen. En rekke av forslagene har som formål å forenkle anbefalingen. I tillegg er det bl.a. foreslått å:

Høringsfristen var 11. juni 2018, og vi i ADVISO vil gi dere oppdatering på de endelige endringene når disse er vedtatt. 

--- 

For mer informasjon om dette temaet, ta kontakt med Ingvild eller Runar.

Ingvild Vartdal
Runar Nordby Johnsen


Forslag om innstramminger i rederiskatteordningen

Finansdepartementet fremmet den 22. juni forslag om endringer i skatteloven. Endringene fremmes med bakgrunn i de innstramminger som er forutsatt i ESAs vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen for en ny 10-års periode. 

Finansdepartementet foreslår følgende lovendringer: § At utleie av fartøyer på bareboat-vilkår begrenses til 40 prosent av total tonnasje i selskapsgruppen. Bareboat-kontraktene kan ikke være «finansielle». En bareboat-charter er finansiell blant annet dersom det er sannsynlig at innleier eller en tredjepart vil overta fartøyet på andre vilkår enn markedsvilkår i løpet av eller etter utløpet av leieperioden. § Virksomheter med offshore service-fartøyer mv. kan velge en alternativ begrensningsregel for bareboat-utleie, slik at maksimalt 50 prosent av tonnasjen i konsernet kan leies ut på bareboat-vilkår. Leieperioden kan maksimalt være 5 år (+ 3 års forlengelse) og strategisk ledelse må utføres fra EØS-området. §  Innleie på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land foreslås begrenset til 90 prosent av total tonnasje i selskapsgruppen. § Begrensningene for utleie og innleie skal som hovedregel ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter. § Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri (lektere) skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver. Videre må slike fartøyer være EØS-registrerte og ha en bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn. De foreslåtte endringene vil gjelde for inntektsåret 2018. Dog slik at de gjeldende overgangsreglene der rederiene gis frist frem til 1. november 2018 for å tilpasse seg de nye kravene får anvendelse. 

--- 

For mer informasjon om dette temaet, ta kontakt med Ingvild.

Ingvild Vartdal


Register over reelle rettighetshavere

Den 22. juni 2018 la regjeringen frem forslag til ny lov om register over reelle rettighetshavere, i tråd med den videre implementeringen av EUs hvitvaskingsdirektiv. Hensikten med lovforslaget er å motvirke hvitvasking, terrorfinansiering og annen kriminalitet gjennom å skape større åpenhet knyttet til reelle rettighetshavere.

Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde, eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av, slik det følger av hvitvaskingsloven. Som følge av lovforslaget vil dermed alle rapporteringspliktige foretak etter hvitvaskingsloven bli pliktige til å registrere reelle rettighetshavere med en eierandel over 25%. Der hvor eierskap er i flere ledd, må tilsvarende vurdering gjøres for hvert ledd.

Registeret skal inneholde opplysninger om navn, fødselsnummer, statsborgerskap og bostedsland. Lagringen må skje i tråd med gjeldende regler om personvern. Opplysningene, foruten fødselsnummeret, skal være offentlig tilgjengelig. Offentlige myndigheter skal imidlertid ha tilgang til opplysningene fullt ut, såfremt ikke unntak følger i forskrift. Det er påkrevd for registeret å utlevere opplysninger til aktuelle offentlige myndigheter på forespørsel.

Departementet foreslår Brønnøysundregisteret som ansvarlig for utarbeidelsen av registeret. Som ansvarlig kan de også pålegge registreringspliktige å etterfølge rapporteringskravene, hvorpå også tvangsmulkt pålegges om en ikke etterlever regelverket. Videre vil foretak som forsettlig unndrar seg de plikter som følger av regelverket kunne ilegges straffansvar, herunder og fysiske personer som opptrer på vegne av juridiske enheter.

---
For mer informasjon om dette temaet, ta kontakt med Runar eller Martin

Runar Nordby Johnsen
Martin Olsen Høye


GDPR - oppdatering av ADVISOs vilkår

Som mange har fått med seg, vil EUs nye personvernforordning (GDPR) tre i kraft i Norge i løpet av sommeren 2018. I den forbindelse har vi oppdatert personvernerklæringen og vilkårene våre.  

Dersom du ønsker utfyllende informasjon om hvordan vi i ADVISO behandler dine personopplysninger og hvordan du kan utøve dine rettigheter, kan du lese om dette her.    Har du ytterligere spørsmål til vår behandling av personopplysninger og/eller den nye personvernlovgivningen, er du selvsagt velkommen til å ta kontakt.

Kristin Fjellby Grung
Birgitte Søvre Vaagen


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.