Skattemessig behandling av kryptovaluta

Det er anslått at mer enn 200 000 nordmenn har investert i kryptovaluta – og at en stor andel av disse er tilhørende på Vestlandet. De skattemessige konsekvensene av investering i disse nye instrumentene blir dermed stadig mer aktuelt.

Kryptovaluta vil anses som et formuesobjekt i skatte- og avgiftsmessig forstand. Dette innebærer at kryptovaluta du eier pr 31.12, er skattepliktig formue. Det er her viktig å merke seg at det er omsetningsverdien i NOK pr 1.1. i ligningsåret (året etter inntektsåret) som skal legges til grunn ved formuesbeskatningen, og ikke kostprisen. Gitt de store svingningene en har hatt i kryptovaluta, kan dette gi relativt store utslag i den enkeltes formue. 

Eventuell gevinst ved salg anses som skattepliktig inntekt. Gevinsten skattlegges som kapitalinntekt med en skattesats for inntektsåret 2017 på 24 % (23 % for inntektsåret 2018). Også inntekten skal fastsettes i NOK, og det er valutakursen på selve transaksjonstidspunktet som er avgjørende. Den skattepliktige inntekten vil utgjøre differansen mellom vederlaget og inngangsverdien (kostpris). Ved fastsettelse av kostpris, vil en på vanlig måte få fradrag for transaksjonskostnader. Det er viktig å merke seg at også bytte fra en kryptovaluta til en annen vil anses som en skattepliktig realisasjon, og dermed utløse beskatning. Det er altså ikke bare salg og ombytte til annen valuta som innebærer plikt til å ta med gevinsten som skattepliktig inntekt.

Som noen kanskje allerede har notert seg, vil kryptovaluta ikke fremgå av skattemeldingen. Dette innebærer at den enkelte selv må sørge for å innta de relevante opplysningene i selvangivelsen. Det må også forventes at skattemyndighetene vil kreve dokumentasjon på opplysningene, og det er dermed viktig å være forberedt på dette, slik at en har tilstrekkelig dokumentasjonen tilgjengelig. 

For aksjeselskaper vil kryptovaluta inngå i beregning av formuesgrunnlaget for aksjene som enhver annen investering. Idet kryptovaluta er å anse som et ordinært formuesobjekt, vil de vanlige reglene for beskatning gjelde. Fritaksmodellen får dermed ikke anvendelse for gevinst/tap. 

Dersom investeringene er omfattende, kan gevinstene bli beskattet som næringsinntekt. Maksimal skattesats vil da være 49,9 % (for inntektsåret 2017). Dette vil også innebære at en får fradrag for utgifter som er tilknyttet virksomheten, herunder kostander tilknyttet "mining", og avskrivning av utstyr. 

Det forventes at inntreden av kryptovaluta vil reise mange spørsmål, utfordringer og muligheter. EU-kommisjonen har allerede varslet at det vil komme ytterligere reguleringer på området. Vi i ADVISO holder oss løpende oppdatert på endringer og konsekvenser både i forhold til skattemessige og regulatoriske forhold.

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Ingvild Vartdal

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.