Scheel-utvalgets forslag til nytt skatteregime

Som forventet foreslås en reduksjon av skattesatsen, men samtidig en økning av skattegrunnlaget. Forslaget er dermed tilpasset den internasjonale utviklingen.

Reduksjon av skattesatsen på alminnelig inntekt

Utvalget foreslår å redusere selskapsskattesatsen fra 27 pst. til 20 pst. Utvalget anbefaler at også skattesatsen på alminnelig inntekt for personer settes ned til 20 pst., og at det innføres en progressiv skatt på personinntekt som også erstatter dagens toppskatt.

Endringer i inntektsskattegrunnlaget for selskap

Begrensning av rentefradrag

Utvalgets flertall foreslår å utvide rentebegrensnings-regelen, slik at både interne og eksterne renter skal inngå i rentebegrensningen. Det foreslås videre å stramme inn regelen, slik at den avskjærer en større andel av rentefradragene. Fradragsrammen foreslås satt til 45 pst. av overskuddet før netto rentekostnader (EBIT). Videre foreslås det at terskelbeløpet for å anvende regelen reduseres fra 5 til 1 mill. kroner i netto rentekostnader.

Avskrivning

Utvalget mener at avskrivningene bør samsvare med faktisk økonomisk verdifall på kapitalen. I tråd med dette utgangspunktet foreslår utvalget å redusere avskrivningssatsen i saldogruppen for skip, rigger, fartøy mv. fra 14 til 10 pst., reversere startavskrivningen i saldogruppen for maskiner, inventar mv., skille ut personbiler som egen saldogruppe med en avskrivningssats på 15 pst., avvikle ordningen med forhøyet sats for husdyrbygg i landbruket og flytte hoteller, bevertningssteder og losjihus til saldogruppen for forretningsbygg med en avskrivningssats på 2 pst. Utvalget mener avskrivningene for en del anlegg bør økes, og ber Finansdepartementet vurdere dette nærmere.

Skatt på eierinntekter for personer

Utvalget foreslår at eierinntekt skilles ut som eget skattegrunnlag, med en skattesats på 41 pst.(basert på provenynøytralt forslag). Videre forslås det innført regler om at lån fra selskap til personlig aksjonær eller deres nærstående skal anses som utbytte.

Beskatning av formue og fast eiendom

Utvalget foreslår å opprettholde formuesskatten. Dog slik at formuesskattegrunnlaget foreslås endret slik at eiendeler som inngår i formuesskatten i størst mulig grad verdsettes likt. Utvalget foreslår at alle objekter som inngår i dagens formuesskattegrunnlag, verdsettes til om lag 80 pst. av faktisk verdi. Dette medfører en økning av verdsettelse av fast eiendom, og en reduksjon av verdsettelsen av børsnoterte aksjer, kontanter og gjeld m.m. For fritidseiendom er det foreslått en dobling av ligningsverdien i påvente av et bedre verdsettingssystem. Videre foreslås bunnfradraget øket til kr 2 130 000.

Det foreslås også at skattefritaket ved utleie av inntil 50 pst. av markedsverdien av egen bolig oppheves. Det foreslås at dette følges opp med sjablongmessig fradrag for kostnader tilknyttet utleieforholdet.

Internasjonale forhold

Innstramming av fritaksmodellen

Utvalget foreslår å avskjære fritaksmetoden for utbytter der det utdelende selskapet har fått fradrag for utdelingen. Det foreslås også å oppheve kravet til eierandel og eiertid ved investeringer i normalskatteland utenfor EØS.

Utvalget foreslår videre at aksjonærmodellen ikke skal gjelde for aksjeinntekter fra selskap utenfor EØS. Innenfor EØS foreslås det et krav om at selskapet er reelt etablert mv. for at aksjonærmodellen skal komme til anvendelse.

Definisjonen av lavskatteland foreslås hevet fra 2/3 til 3/4 av norsk skattenivå. Det vil ha betydning både for NOKUS-reglene og fritaksmetoden. Det er også foreslått at ordningen med svarte- og hvitelister bygges ut og gjøres mer absolutt.

Utvalget mener videre at kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer er svakt begrunnet, og foreslår at kildeskatt bare ilegges aksjonærer hjemmehørende i lavskatteland.

Kildeskatt på renter og royalty mv

Utvalget foreslår at det innføres kildeskatt på renter og royalty (inkl. leiebetalinger for visse fysiske driftsmidler). Utvalget ber departementet spesielt vurdere om bareboat-leie av fartøy bør tas ut av rederiskatteordningen, slik at en kildeskatt kan omfatte også bareboat-leie av fartøy som etter sin art faller innenfor rederiskatteordningen. Videre foreslås det innskjerping av reglene for beskatning av hybride arrangement.

Reglene som bestemmer hvor selskaper anses hjemmehørende, foreslås supplert med en regel om at norsk-registrerte selskaper alltid skal anses hjemmehørende her. Utvalget foreslår videre å utvide skattyters opplysningsplikt til å omfatte eierskap i utlandet mv. Samtidig mener utvalget det bør innføres en plikt for alle selskaper til å levere selvangivelse elektronisk.

Merverdiavgift

Beskatning av finanssektoren

Utvalget foreslår å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag i form av gebyrer, provisjon mv., f.eks. skadeforsikring. Utvalget anbefaler også at det innføres en avgift på margininntekter i finanssektoren, selv om det på kort sikt ikke er mulig å ivareta alle nøytralitetsegenskapene i merverdiavgiften.

Økning av den reduserte merverdiavgiftssatsen

Utvalget foreslår å øke dagens nullsats (bl.a. trykt skrift) og laveste sats på 8 pst. (bl.a. persontransport og overnatting) til 15 pst. Den generelle satsen på 25 pst. foreslås opprettholdt. Det anbefales videre at departementet vurderer en fremtidig omlegging til én felles sats i merverdiavgiften.

Dokumentavgift

Utvalget foreslår å fjerne dokumentavgiften på tinglysing av hjemmelsoverdragelse av fast eiendom, dog slik at dette minst motsvares av en tilsvarende økning i bolig- og eiendomsbeskatningen.


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.