Regjeringen foreslår nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- og kundeklausuler og rekrutteringsklausuler

1. Innledning

Den 27. mars i år fremmet regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet forslag om nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- og kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

I dag er det bare konkurranseklausuler som er direkte regulert i lov. Disse reguleres i § 38 i avtaleloven fra 1918. Vilkårene i bestemmelsen er skjønnsmessige og skaper en lite forutsigbar rettsstilling for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Konkurranse, kunde- og rekrutteringsklausuler regnes som konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. Slike avtaler begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Kundeklausuler begrenser arbeidstakers adgang til å ta med seg kunder til ny arbeidsgiver eller virksomhet, mens rekrutteringsklausuler er avtaler som skal hindre at virksomheter rekrutterer hverandres ansatte.

Departementet foreslår å regulere de forskjellige konkurransebegrensende avtalene i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven, nytt kapittel 14 A. Samtidig foreslås det at avtaleloven § 38 andre og tredje ledd oppheves.


2. Hva foreslår regjeringen?


2.1 Konkurranseklausuler

Regjeringen foreslår at det skal være adgang til å inngå konkurranseklausuler når arbeidsgiver har et særlig behovfor vern mot konkurranse.

Forslaget innebærer at konkurranseklausuler kan inngås for inntil ett år og arbeidsgiver skal betale kompensasjon for ulempen som en konkurranseklausul kan medføre for arbeidstaker.

Arbeidsgiver får dermed anledning til å beskytte bedriftshemmeligheter og know-how i den grad det er nødvendig.

Som motstykke får arbeidstaker rett på kompensasjon for de innskrenkninger i yrkesmulighetene som en konkurranseklausul kan medføre. Kompensasjonen skal i utgangspunktet utgjøre full lønn, men med et tak på 18 G (ca 1,6 mill).


2.2 Kundeklausuler

Regjeringen foreslår at det skal kunne inngås kundeklausuler for kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes. Klausulen må inneholde opplysninger om hvilke kunder den gjelder for og kan inngås for inntil ett år.

Arbeidstaker får en oversikt over hvilke kunder som ikke kan kontaktes i inntil ett år etter jobbskiftet.

En kundeklausul kan ikke hindre kundene fra selv å ta kontakt med arbeidstaker, om de ønsker det.

2.3 Unntak for virksomhetens øverste leder

I følge lovforslaget skal det kunne gjøres unntak fra reglene om konkurranse- og kundeklausuler for øverste leder i en virksomhet. Dette er betinget av at lederen har frasagt seg rettighetene som reglene innebærer, i bytte mot en avtale om etterlønn.

Virksomhetens øverste leder vil som regel være den som i størst grad har konkurransesensitiv informasjon om virksomheten. En konkurranse- eller kundeklausul med varighet i inntil ett år, kan ofte ikke være nok for å beskytte virksomheten.

Det er likevel viktig å ivareta øverste leders interesser, og derfor stilles det krav om at det skal være inngått en avtale om etterlønn. Det stilles imidlertid ikke krav om størrelsen på etterlønnen. Konkurranseklausuler for øverste leder vil uansett være omfattet av bestemmelsen om konkurranseklausuler utenfor arbeidsforhold i avtaleloven § 38.


2.4 Rekrutteringsklausuler

I henhold til forslaget blir det forbudt å inngå rekrutteringsklausuler mellom virksomheter. Unntak skal gjelde hvis det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse eller hvis det akkurat er gjennomført en virksomhetsoverdragelse. I den siste situasjonen kan en rekrutteringsklausul vare i inntil seks måneder og det må gis informasjon til de arbeidstakerne det gjelder.

I forbindelse med overdragelse av virksomhet kan det likevel være nødvendig å beskytte seg mot at virksomheten man er i forhandlinger med, benytter informasjon som fremkommer i forhandlingene til å rekruttere nøkkelpersonell. Det samme kan være nødvendig i den første tiden etter at en virksomhetsoverdragelse er gjennomført.


2.5 Tilpasningsbehov og overgangsregler

For konkurranseklausuler vil forslaget innebære en innstramming i forhold til gjeldende rett.

Flere allerede inngåtte konkurranseklausuler vil dermed være i strid med den foreslåtte reguleringen og departementet foreslår derfor foreslår at de nye reglene først får virkning for allerede inngåtte avtaler ett år etter at nye regler trer i kraft.


Vi bistår gjerne med å vurdere behovet for å endre gjeldende konkurranseklausuler og kundeklausuler.


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.