Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen åpner for mer bruk av midlertidige ansatte og oppmyking av arbeidstidsbestemmelsene.

Regjeringen ved arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la i går frem et forslag om endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig tilsetting og arbeidstidsbestemmelsene.

Bakgrunnen for det fremsatte forslaget er at regjeringen ønsker å tilpasse regelverket til et moderne næringsliv og familieliv. Hensikten med de foreslåtte endringene er således å gjøre reglene om midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser mer fleksible.

Regjeringen presiserer imidlertid at det ikke siktes mot å endre arbeidsmiljølovens karakter av vernelov, men at det er ønskelig med større fleksibilitet innenfor disse trygge rammene. Samtidig ønsker regjeringen å gjøre det lettere både å komme i jobb og å stå lenger i arbeidslivet.

1. Midlertidig ansettelse

Faste ansettelser skal fortsatt være hovedregelen, men det skal bli lettere å ansette midlertidig.

Flere undersøkelser viser at midlertidig ansettelse for mange kan være et springbrett inn i arbeidslivet, særlig for arbeidstakere som mangler jobberfaring.

Regjeringen foreslår derfor å innføre en generell og ubetinget adgang til midlertidig tilsetting i 9 eller 12 måneder. Denne generelle og ubetingede adgangen til midlertidig ansettelses er tenkt som et tillegg til dagens ordning, som altså skal bestå.

Det foreslås ulike begrensninger for å hindre misbruk:

 • Det bør ikke være adgang til å ansette midlertidig arbeidstaker flere ganger etter hverandre for å utføre samme arbeid (utover 9 ev. 12 måneder).
 • Det bør heller ikke være adgang til å erstatte en midlertidig ansatt med en annen midlertidig ansatt for å utføre samme arbeid.
 • Karantene for forlenget midlertidig ansettelse på dette grunnlaget for bedriften (9 eller 12 måneder)


Regjeringen har også bedt om at høringsmerknader til spørsmålet om retten til fast ansettelse etter fire år skal omfatte flere grunnlag for midlertidig ansettelse eller kortes ned.

2. Endringer i arbeidstidreglene

Regjeringen foreslår en oppmyking av arbeidstidsreglene som skal gjøre disse mer fleksible slik at det blir mulig med mer konkrete tilpasninger.

 • Grensene for overtid
 • Grensen for overtid som kan pålegges fra arbeidsgiver økes fra 10 til 15 timer per uke, og fra 25 til 30 timer per måned
 • Grensen for å avtale utvidede rammer for overtid i lokal avtale økes fra 15 til 20 timer per uke, og fra 40 til 50 timer per måned
 • Grensen for Arbeidstilsynets kompetanse til å tillate utvidede rammer for overtid økes fra 20 til 25 timer per uke
 • Ingen endring i hvor mye overtid som kan arbeides per år
 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
 • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en individuell avtale om gjennomsnittsberegning økes fra 9 til 10 timer.
 • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en avtale om gjennomsnittsberegning med lokale tillitsvalgte øker fra 10 til 12 timer.
 • Gjennomsnittet for perioden (maks et år) skal fortsatt være maks 40 timer (i de fleste tilfeller 37,5 eller mindre)
 • I tillegg foreslås arbeidstilsynets kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger utvidet
 • Adgangen til søndagsarbeid foreslås oppmyket og utvidet fra hver tredje til hver andre søndag
 • Beregningsbrøk for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet foreslås øket fra 1/5 til 1/8

3. Arbeidsmiljølovens aldersgrenser

Regjeringen foreslår tre alternativer for ytterligere heving av aldersgrensen.

Forslag 1: Heve 70-årsgrensen til 72 år samtidig med at adgangen til lavere bedriftsintern avgangsalder fjernes.

Forslag 2 og 3: Heve 70-årsgrensen til 72 eller 75 år, samt videreføre en begrenset adgang til bedriftsintern avgangsalder.

Regjeringen har også bedt om høringsmerknader i forhold til å beholde dagens grenser.

4. Ytterligere endringsforslag

 • Den kollektive søksmålsretten om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak er foreslått opphevet
 • Det er foreslått en ny forskrift om adgang til å gjøre unntak fra likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale med fagforeningen med over 100 000 medlemmer
 • Endringer i straffebestemmelsene ved økning av strafferammene I arbeidsmiljøloven og innføring av straffebestemmelser for brudd på allmenngjøringsloven

5. Spørsmål?

Har du spørsmål til regjeringens forslag er det bare å ta kontakt med oss!


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.