Overføring av aksjer ved generasjonsskifte

Etter at arveavgiften ble opphevet i 2014 er behovet for økonomiske vurderinger knyttet til et generasjonsskifte ofte mindre. Det er imidlertid fortsatt viktig å gjøre de riktige vurderingene, slik at en får det resultatet en ønsker. Ikke minst er det viktig å unngå negative overraskelser i ettertid.

Overføring direkte til barna

En overføring av aksjer som gave anses ikke som realisasjon. Dette innebærer at det ikke skal beregnes noen skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap på givers hånd.  Barna må imidlertid tre inn i givers inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner som er knyttet til aksjene. Dette innebærer at barna overtar inngangsverdi på aksjene i selskapet, samt øvrige skatteposisjoner som skattemessig innbetalt kapital, akkumulert skjermingsfradrag og ervervstidspunkt.

Overføring til holdingselskap

I forbindelse med generasjonsskifter kan det være ønskelig å gjennomføre dette slik at aksjene overføres til et holdingselskap eid av barna. Dette er en fremgangsmåte som er mye benyttet. Gjennom ligningspraksis har skattemyndighetene akseptert denne type overføringer som en gaveoverføring som ikke skal utløse beskatning for giver. Skattedirektoratet har i en konkret sak, nylig bekreftet at eventuell negativ inngangsverdi på givers hånd ikke hindrer en skattefri overføring til holdingselskap dersom gaveelementet er tilstrekkelig.

Når aksjene gis direkte til barnas holdingselskap, vil utbytte på aksjene i selskapet komme inn under fritaksmetoden og dermed ikke beskattes direkte på barnas hånd. Avkastning som tilflyter barna personlig fra deres holdingselskaper vil imidlertid bli utbyttebeskattet på vanlig måte, slik at barna ikke vil få noen bedret personlig skattemessig stilling med tanke på å hente ut avkastning på aksjene i sine holdingselskaper. Formålet med strukturen vil dermed være å oppnå mer fleksibilitet med hensyn til hvordan utbyttemidlene disponeres, herunder når de deles ut til aksjonærene personlig.

Det er viktig å merke seg at siden barna ikke vil motta gaven direkte, vil barnas inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner knyttet til barnas aksjer i de respektive holdingselskapene ikke påvirkes av gavetransaksjonen. Dette innebærer at skatteposisjoner i form av så vel inngangsverdi som innskutt kapital, skjermingsfradrag mv i de respektive holdingselskapene blir å videreføre uendret etter at gavetransaksjonen er gjennomført. I og med holdingsselskapets eierskap er omfattet av fritaksmodellen, vil en videreføring av skatteposisjonene på holdingsselskapet ha liten eller ingen betydning.

Gave fra aksjeselskap

Ved generasjonsskifte kan det være ønskelig – av praktiske årsaker - å gjennomføre eierendringene slik at aksjeoverføringen skjer direkte fra givers aksjeselskap til arvingene – altså slik at aksjeselskapet er giver. Dette vil typisk gjelde tilfelelr der giver eier et aksjeselskap der "kun" deler av selskapets aksjer skal overføres til neste generasjon. Aksjeoverdragelsene – isolert sett – er omfattet av fritaksmodellen. Det er dermed lett å tro at dette er en hensiktsmessig og effektiv fremgangsmåte. Skattedirektoratet har imidlertid i en uttalelse konkludert med at overføringen – selv om fritaksmodellen får anvendelse og formålet er en klar gaveoverføring -  utløser uttaksbeskatning. Dermed vil overføringen utbyttebeskattes hos de personlige giverne. En av begrunnelsene for Skattedirektoratets konklusjon er at gaven reelt sett kommer fra den bakenforliggende eieren og at de skattemessige konsekvensene av transaksjonen dermed må hensynta dette. Tanken er da at den personlige aksjonæren først har mottatt aksjene som overdras som utbytte for så å gi disse videre til gavemottaker. Selv om det kan være tilfeller der denne fremgangsmåten likevel er å foretrekke, er det viktig å beregne konsekvensene fullt ut før overføringen skjer.

Dersom det ikke er ønskelig å overføre alle verdiene som inngår i den personlige givers eierselskap, og utbyttebeskatningen hos den personlige aksjonæren er for belastende, bør den vurdere å omorganisere eierskapet før aksjeoverføringen. Dersom en utfisjonerer den aktuelle aksjeposten til et egent selskap, og overfører aksjene i dette selskapet til barna, vil dette være en forutgående strukturering som må aksepteres. En kan ikke med skattemessig virkning "tvinges" til å overføre mer enn en ønsker

Også i familieselskaper kan det være viktig å regulere eierforholdet

Dersom eierskapet i et familieselskap overføres til flere, bør forholdet mellom aksjonærene reguleres gjennom en aksjonæravtale. Dette gjelder uavhengig av hvilken struktur som velges. I noen tilfeller kan det blant annet være hensiktsmessig å innføre ulike aksjeklasser, som gir ulik stemmerett. En ikke uvanlig tilnærming i slike tilfeller vil være at det økonomiske "deles" likt, mens beslutningsmyndigheten for eksempel bare skal utøves av de eierne som er aktive i driften. Dette kan være en god ordning hvis eierskapet består av flere generasjoner med ulike grener og mange aksjonærer. Aksjonæravtalen bør også ha regler for hvordan utløsning skal skje dersom aksjonærer ønsker å selge seg ut, slik at denne type situasjoner ikke svekker selskapets evne til videre utvikling.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.