Nytt innenfor arbeidsretten: Avtalerevisjon av sluttavtaler ved nedbemanning – dom fra Høyesterett

I forbindelse med at Shell fisjonerte sin såkalte «downstream»-virksomhet, som blant annet inkluderte bensinstasjonene, oppsto det overtallighet blant de ansatte. Spørsmålet i saken var om sluttavtalene som saksøkerne inngikk med arbeidsgiver, kunne settes delvis til side fordi de var urimelige eller i strid med god forretningsskikk, jf. avtaleloven § 36.

Tidligere arbeidsgiver hadde i flere tiår en fast praksis som gikk ut på at ansatte med en viss ansiennitet som ble overtallige og sluttet frivillig, fikk tilbud om en sluttavtale som enten inneholdt et tilbud om kompensasjonspakke eller tidligpensjon. Tidligpensjonen kunne de ansatte søke om dersom de var over 57 år ved nedbemanningen og sikret en årlig utbetaling på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fratreden.

De syv ansatte som saken gjaldt, var 57-59 år på nedbemanningstidspunktet, og ble av ny arbeidsgiver tilbudt kompensasjonspakken dersom de sluttet frivillig. Derimot fikk de ikke mulighet for tidligpensjon – kun ansatte over 60 ble tilbudt dette. For saksøkerne ville tidligpensjon gitt dem en ytterlige kompensasjon på mellom 0,8 og 3,3 millioner kroner hver. For arbeidsgiver ville det betydd en samlet tilleggsutbetaling på oppunder 14 millioner kroner.

De syv ansatte mente at arbeidsgiver hadde lovet dem at denne ordningen skulle videreføres i det nye selskapet, men signerte likevel avtalene fordi de ikke ville risikere oppsigelser uten sluttpakke. 

Arbeidsgiver mente på sin sine at de ansatte aldri hadde hatt noe krav på tidligpensjon. 

Borgarting lagmannsrett kom, under dissens, til at arbeidsgiver hadde forpliktet seg til å gi de ansatte tidligpensjon. Lagmannsretten mente presset fra arbeidsgiver om å signere sluttavtalen var så stort, at det ville stride mot god forretningsskikk å gjøre den gjeldende, slik at avtalene måtte revideres etter avtaleloven § 36. Det er ikke Høyesterett enig i. 

Høyesterett mener, etter en gjennomgang av kommunikasjon mellom ledelsen og de tillitsvalgte fra tiden før fisjonen, at det ikke er bevismessig grunnlag for påstanden om at arbeidsgiver hadde lovet de ansatte at tidligpensjonsordningen skulle videreføres, og i forlengelsen av dette uttalte at det ikke var grunnlag for å legge risikoen for eventuell misforståelse fra arbeidstakernes side på selskapet, og heller ikke grunnlag for avtalerevisjon etter avtaleloven § 36.

Kommuneansatte vant matpausestrid 

Ved kommunesammenslåingene i januar 2019 fjernet flere kommuner, herunder Ålesund kommune, den betalte matpausen for kontoransatte. Før sammenslåingen hadde noen kommuner hatt betalt spisepause, eller delvis betalt spisepause, mens andre ikke hadde det. 

KS har pålagt alle nye kommuner og fylkeskommuner å innføre 37,5 timers arbeidstid med tillegg av spisepause for alle kontoransatte, uavhengig av arbeidstiden de hadde før sammenslåingen. Delta og fagforbundet mente det stred mot hovedtariffavtalen, og tok ut søksmål mot KS og tre av kommunen som hadde økt arbeidstiden.  

Arbeidsretten ga forbundene fullt medhold i sitt syn om at ansattes arbeidstidsordninger ikke skal annulleres i en ny kommune. En rekke kommuneansatte får dermed etterbetaling for tiden de ikke fikk betalt matpause i 2020. 

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.