Nye krav om åpenhet rundt arbeidsvilkår og leverandørkjeder

10. juni 2021 vedtok Stortinget forslag om en ny åpenhetslov. Loven vil stille nye krav til bedrifter om å foreta aktsomhetsvurderinger tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsvilkår i hele leverandørkjeden, samt å dele denne informasjonen med de som etterspør den.

Hvem stiller loven krav til? 

Lovens krav er rettet mot større virksomheter slik disse er definert i regnskapsloven § 1-5. Dette omfatter allmennaksjeselskaper og regnskapspliktige børsnoterte selskaper. I tillegg omfattes selskaper som oppfyller to av disse tre vilkårene; salgsinntekt på 70 millioner, balansesum på 35 millioner kroner og 50 årsverk som gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret. Morselskaper omfattes dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet. Selv om loven ikke omfatter mindre selskaper er det fortsatt en forventning om at også disse bør utføre slike aktsomhetsvurderinger. Det er også antydet at loven skal evalueres etter noe tid, og at det da vil være aktuelt å stille krav til mindre virksomheter.

Geografisk gjelder loven virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Krav til aktsomhetsvurderinger, redegjørelse og utgivelse av informasjon

Virksomhetene som omfattes av loven skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Hva som kreves etter disse retningslinjene er nærmere beskrevet i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, etc. Aktsomhetsvurderingen skal blant annet kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, herunder også gjennom leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Det er verdt å nevne at loven bare stiller krav om informasjon knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Basert på forarbeidene vil det på sikt være aktuelt å utvide disse kravene slik at de også gjelder miljøkonsekvenser. 

Virksomhetene skal videre publisere en redegjørelse basert på aktsomhetsvurderingene. Denne skal blant annet inneholde en generell beskrivelse av virksomheten, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold, opplysninger om negative konsekvenser og risiko som er avdekket gjennom aktsomhetsvurderingene og aktuelle tiltak. Redegjørelsen skal oppdateres årlig, gjøres tilgjengelig på virksomhetens nettside og nevnes i årsberetningen.

Virksomhetene skal også gi informasjon om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser til enhver som ber om dette skriftlig. Med «enhver» menes blant annet forbrukere, journalister og organisasjoner. Kravet til utlevering av informasjon knytter seg til virksomhetens aktsomhetsvurderingene og omfatter derfor mer enn de opplysningene som skal inngå i den offentlige redegjørelsen. Krav om informasjon kan avslås dersom det ikke er klart hvilken informasjon som ønskes, kravet er åpenbart urimelig eller informasjonen gjelder noens personlige forhold eller bedriftshemmeligheter. Det er likevel ikke adgang til å unnta informasjon om negative konsekvenser som har inntruffet. Informasjonskrav skal som utgangspunkt besvares innen rimelig tid og senest innen tre uker. Forbrukertilsynet skal føre tilsyn for å sikre at bestemmelsene i loven overholdes. 

Hva betyr dette for din bedrift?

Dersom din virksomhet er blant de som omfattes av loven, må virksomheten utarbeide slike aktsomhetsvurderinger når loven trer i kraft. 

Du kan ta kontakt med ADVISO for nærmere bistand knyttet til krav til og utforming av aktsomhetsvurderinger og redegjørelse, samt spørsmål om innsyn. 

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Karina Kviebakk Mauren

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.