Ny viktig høyesterettsdom på arbeidsrettens område: Rett til å velge arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse

I en dom avsagt 11 oktober i år har Høyesterett konkludert med at en virksomhetsoverdragelse som medfører tap av AFP-mulighet kan utløse valgrett.

En rett til å reservere seg mot å bli med til ny arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 16-3, såkalt reservasjonsrett. Valgrett, altså rett til å velge å bli hos gammel arbeidsgiver, er imidlertid ikke lovfestet og har tradisjonelt vært ansett som en svært snever unntaksregel dersom overdragelsen fører til "ikke uvesentlige negative endringer av inngripende karakter". Hensynet til å sikre omstilling i næringslivet har medført at valgretten ikke er gjort generell, men bare kan gjøres gjeldende i særskilte situasjoner. Kun tre ganger tidligere har Høyesterett anerkjent valgrett for en arbeidstaker.

I denne aktuelle saken dreiet det seg om en arbeidstaker i DnB Næringseiendom AS. Hun ønsket å forbli ansatt der i stedet for å bli virksomhetsoverdratt til en Steen & Strøm AS. Grunnen var at hun ville mistet retten til å ta ut AFP hvis hun hadde blitt med over til Steen & Strøm AS, som ikke hadde AFP-ordning.

Arbeidstakeren tapte saken i tingretten, men vant fram i lagmannsretten etter å ha anket saken. Lagmannsretten mente at tapet av AFP var en så stor negativ konsekvens at det utløste en valgrett for den ansatte til å bli værende som DnB-ansatt. Hun kunne med andre ord ikke virksomhetsoverdras til en ny arbeidsgiver.

DnB anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, som nå altså har satt punktum i saken ved å slå fast at tap av AFP-mulighet som følge av virksomhetsoverdragelse kan gi arbeidstaker rett til å fastholde sitt arbeidsforhold hos det overdragende selskapet.

I dommen foretar Høyesterett en gjennomgang av gjeldende rett, herunder lovgivningsprosessen frem mot arbeidsmiljøloven fra 2005 og legger etter dette til grunn at lovgiver har ønsket å videreføre valgretten slik den er fastslått og presisert i Høyesteretts praksis, selv om denne ikke ble lovfestet i 2005. Dette betyr valgrett som en snever unntaksregel hvoretter det skal foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av om arbeidstaker har valgrett, og en rekke momenter kan være av betydning.

DNB fremhevet blant annet at AFP bare er en mulighet, ikke en rettighet for den enkelte arbeidstaker, og dermed at valgrett ikke kunne begrunnes i et "tap" av AFP. Høyesterett ser derfor på tidligere dommer og fremhever at Høyesterett har vurdert en rekke forskjellige virkninger av virksomhetsoverdragelse og har ikke lagt til grunn at noen typer av konsekvenser er uten betydning og derfor ikke skal vurderes. Avgjørende har med andre ord ikke virkningens art, men dens vekt ved den konkrete vurderingen.

Det må altså vurderes hvor sannsynlig det er at arbeidstakeren ville ha mottatt AFP hvis virksomhetsoverdragelsen ikke fant sted. Utgangspunktet for vurderingen er i hvilken utstrekning vilkårene i AFP-vedtektene er oppfylt og hvor lenge det er igjen til uttakstidspunktet. Alder er ikke alene avgjørende.

I saken for Høyesterett lå arbeidstaker an til å få AFP ett år og to måneder etter virksomhetsoverdragelsen.  Årlig dreide det seg om en ytelse på 70 000 kroner fra 62 til 67 år og deretter 51 000 kroner, som med en antatt levealder på 85 år ville utgjøre 1, 3 millioner kroner. Arbeidstakers konkrete gjeldsbelastning ble ikke tillagt vekt.

Arbeidstaker hadde dermed valgrett og kunne fastholde ansettelse hos tidligere arbeidsgiver.

Dommen er både viktig og prinsipiell. Høyesterett er tydelige på at valgrett fortsatt er en snever unntaksregel og at det etter en konkret skjønnsmessig vurdering må foreligge en ikke uvesentlig negativ endring av inngripende karakter. Vi merker oss spesielt at negative virkninger av virksomhetsoverdragelse bare kan tillegges betydning for valgretten når de har tilknytning til arbeidssituasjonen, mens rent private forhold ikke kan tillegges vekt.


Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Kristin Fjellby Grung

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.