Lovforslag om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold vedtatt

Tidligere i år fremmet regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet nye regler om konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold. Lovforslaget ble oversendt til Stortinget og etter to behandlinger, ble lovendringen den 11. desember 2015 vedtatt i samsvar med Arbeids- og sosialkomiteens innstilling.

Det vedtatte lovforslaget medfører følgende viktige endringer i forhold til dagens regelverk og utviklet praksis:

  • Det oppstilles en begrensning på varigheten for konkurranse- og kundeklausuler; varigheten er begrenset til 12 måneder
  • Ved konkurranseforbud skal det ytes full lønn opp til 8 G, over det ytes 70% av lønnen. Det er adgang til å begrense kompensasjonen til 12 G.
  • Utgangspunktet vil også etter de nye reglene være at en konkurranseklausul ikke kan gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Unntak er dersom oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold.
  • Arbeidstaker har etter de nye reglene krav på skriftlig redegjørelse fra arbeidsgiver om konkurranse-/og eller kundeklausulen utløses. En slik redegjørelse er bindene for arbeidsgiver i 3 måneder etter at den er avgitt (eller til utløpet av oppsigelsestiden). Arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal i tilfelle fremgå av redegjørelsen.
  • Reglene om konkurranse- og kundeklausuler gjelder ikke for virksomhetens øverste leder dersom vedkommende i skriftlig avtale har sagt fra seg slike rettigheter mot etterlønn før fratreden.

Det er ikke fastsatt bestemmelser om når de nye reglene vil tre i kraft. Men for avtaler inngått før ikrafttredelsen, gis loven virkning ett år etter ikrafttredelsen.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.