KORONA – COVID 19

Her er Regjeringens tiltak for å hjelpe norsk næringsliv

Som varslet tirsdag 10. mars 2020 la Regjerningen i dag frem strakstiltak innført for å hjelpe norsk næringsliv i den vanskelige økonomisk situasjonen som har oppstått på bakgrunn av koronautbruddet. 

1. Endringer i permitteringsregelverket

Ved iverksetting av permittering, vil arbeidsgiver etter dagens permitteringslønnslov ha plikt til å betale lønn til ansatte i 15 dager. Regjeringen fremmet i dag forslag om å redusere arbeidsgivers plikt til å betale lønn under permitteringer fra 15 til 2 dager ved «særlige omstendigheter». Formålet med endringen i regelverket er å redusere arbeidsgivers kostnader ved permittering slik at bedriften bedre kan tilpasse seg markedssvikt. 

Det forutsettes at bestemmelsen kun vil gjelde i tilfeller hvor det er påkrevd av hensyn til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, herunder usikkerheten rundt konsekvensene av smittespredningen som nå preger Norge. Forslaget om reduksjon av arbeidsgiverperioden ved permittering begrenses tidsmessig, og vil foreløpig kun gjelde i perioden frem til 31. oktober 2020. 

Arbeidsgiver ulovfestede plikt til å betale de ansatte lønn i perioden fra permitteringsvarselet sendes til permitteringen iverksettes gjelder fremdeles. Den ekstraordinære situasjonen kan imidlertid gi grunnlag for å fravike utgangspunktet om 14 dagers permitteringsvarsel, slik at arbeidsgiver kan benytte seg av 2 dagers permitteringsvarsel. 

2. Endringer i skatteregelverket 

På skatterettens område fremmer regjeringen i tråd med det som ble varslet tidligere i uken at eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsatt innbetaling av forskuddsskatt grunnet i formuesskatt. Forslaget innebærer at den personlige eier kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for 2020 når den forfaller i 2021. Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten går med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddsskatt for gjenværende terminer i 2020. 

Videre foreslås at selskap som går med underskudd gis en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil kr 30 mill. av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Ordningen forventes av regjeringen å gjøre det lettere for selskapene å få kortsiktige lån i en overgangsperiode slik at det kan oppnås en rask likviditetseffekt av endringen. Tilbakeføringsretten vil ikke gjelde for selvstendig næringsdrivende. Disse henvises til å søke endring av forskuddsskatten med virkning for 2020. 

Regjeringen vurderer fortløpende andre tiltak, herunder utsettelse av betalingen av arbeidsgiveravgift.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.