Hva ligger i rollen som styremedlem - og hvilket ansvar?

Det å påta seg et styreverv gir spennende og lærerike muligheter til å bidra i selskapets strategi og utvikling. Det er imidlertid også viktig å være oppmerksom på at en som styremedlem påtar seg en formell rolle som også innebærer et nærmere angitt ansvar. Manglende etterlevelse av dette, kan i verste fall innebære erstatningsansvar.

Styrets rolle

Styrets viktigste rolle er å forvalte selskapet på vegne av eierne, herunder å føre løpende tilsyn med selskapets daglige ledelse og virksomhet for øvrig. Noen av de viktigste oppgavene vil være styrets engasjement for å delta i utformingen av selskapets strategi, planer og budsjett, sørge for at selskapet har en organisasjon som kan gjennomføre strategien og fører betryggende kontroll og tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med de vedtatte planene.

Forvaltningen skal skje i samspill med daglig leder, som har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet. Dette innebærer for det første at daglig leder skal følge de retningslinjer – og pålegg – som styret har gitt. Videre betyr det at styret skal være orientert om selskapets økonomiske virksomhet slik at styret kan iverksette tiltak dersom for eksempel selskapets økonomi er eller blir svekket.

Det er styret som har hovedansvaret for at samspillet mellom eierne, styret og den daglige ledelse fungerer godt. For å lykkes med dette vil det være viktig med stor tillit mellom partene, og i denne sammenheng vil det dermed være viktig med en åpen og god kommunikasjon slik at partene er kjent med og innforstått med de forventningene som stilles til de. Åpenhet og god kommunikasjon vil også være tillitsvekkende overfor selskapets samarbeidspartnere, långivere mv.

Styrets oppgaver reguleres først og fremst av aksjeloven, selskapets vedtekter og eventuell styreinstruks. Det er viktig at man faktisk setter seg inn i de kravene som aksjeloven stiller til styret. Videre er det viktig for styret å kjenne til om det foreligger avtaler - aksjonæravtale - mellom eierne.

Siden styret har ansvaret for viktige beslutninger i selskapet og dermed også har stor innflytelse på selskapets drifte, vil det være viktig at styret er sammensatt av riktig kompetanse. Hva som er riktig sammensetning vil måtte tilpasses det enkelte selskap, men evne til å forstå selskapets virksomhet og bransje vil generelt sett ofte være en forutsetning. Videre vil det ofte også være viktig at styret innehar kompetanse innen marked, salg og ikke minst finans. Man bør ikke være redd for å utvide kretsen av hvem som kan være en viktig bidragsyter inn i et selskaps styre. Søk etter kompetanse og engasjement og søk bredt.

Det er også viktig at et styremedlem ikke innehar andre verv eller interesser som gjør av medlemmet ofte kommer i situasjoner der det foreligger interessekonflikt, og/eller at vedkommende er inhabil i enkeltsaker. Dette vil kunne svekke styrets dynamikk.

Styrets ansvar

Styreansvar er et individuelt ansvar. Dette innebærer at et enkelt styremedlem kan ha større ansvar enn et annet styremedlem og "straffen" for et styremedlem kan altså bli strenger enn for et annet styremedlem i samme sak.

For at styreansvar skal bli aktuelt, kreves det at man har opptrådt forsettlig eller uaktsomhet. Uaktsomhetsvurderingen måles opp mot en objektiv standard og kan ofte være streng. Dette vil ofte særlig gjelde dersom formelle regler i aksjeloven ikke er fulgt. Videre vil det i vurderingen bli lagt stor vekt på aktivitetsplikten som styret har. I og med styret har en selvstendig plikta til å sørge for at det får tilstrekkelig informasjon, vil det ikke kunne påberopes som en unnskyldning at styret ikke hadde tilstrekkelig informasjon. Men man skal også være oppmerksom på at selv om det viser seg at en bestemt beslutning ikke var spesielt heldig, så er ikke det i seg selv uaktsom. Det er lov å ta en beslutning som i ettertid viste seg å være feil, men det er viktig at det ble gjort en forsvarlig vurdering da beslutningen ble tatt.

Man skal heller ikke vente for lenge med å gripe inn dersom virksomheten utvikler seg negativt. Det å unnlate å handle i tide, kan i seg selv være uaktsom og man kan av den grunn komme i ansvar.

Som styremedlem er man ansvarlig for at selskapet er organisert og innehar kompetanse slik at man som styremedlem får løpende og pålitelig informasjon om selskapets økonomi, likviditet og risiko. Gjennom slik løpende og pålitelig informasjon får man dermed også grunnlag for å kunne gripe inn i tide dersom selskapet utvikler seg negativt.

Styrearbeid kan være krevende men også svært givende. Det å få være med på å skape eller videreføre solide virksomheter gir både glede og utfordringer.

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Ingvild Vartdal

LinkedIn

Ole-Reinhart Notø

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.