Hva bør du tenke på ved salg av virksomhet?

Vi har nå lagt bak oss et av de mest dramatiske årene i historien. Selv om dette også har påvirket transaksjonsbildet, ble ikke bråstoppen da landet stengte ned i mars så langvarig som fryktet – og situasjonen her i Norge har vært tilnærmet normal. 2020 var preget av en rekke børsnoteringer – der særlig notering på Euronext Grouth (tidligere Merkur Market) økte markant sammenlignet med tidligere år. Når det gjelder rene oppkjøp har disse muligens vært noe mer på vent gjennom 2020. Allerede nå ser vi imidlertid konturene av at oppkjøpeaktiviteten vil øke igjen i 2021.

Vi vil i denne oppdateringen gi en kort oppsummering av det vi erfarer er de viktigste forhold å hensynta i forbindelse med salgsprosesser. En vellykket prosess krever både gode forberedelser og riktig fokus under selve prosessen. 

Selskapsstruktur og aksjonær- /ansattavklaring

Så tidlig som mulig i prosessen bør det foretas en vurdering av hvilke eiendeler en ønsker skal være omfattet av et eventuelt salg. Dersom det er deler av virksomheten som ikke skal inngå i transaksjonen, bør disse skilles ut til egne selskap. Det er også viktig å etablere en selskapsstruktur som innebærer at et eventuelt salg kan omfattes av fritaksmodellen. Dersom selskapet har flere aksjonærer og/eller aksjonærinteresser, er det også viktig å få avklart så tidlig som mulig hvorvidt aksjonærgruppene er samstemte om et eventuelt salg. Selv hvor det foreligger avtaler som reguler dette (såkalt «medsalgsrett» og «medsalgsplikt») vil det i de fleste tilfeller likevel være hensiktsmessig med en god og informativ dialog. Det bør tilsvarende foretas en vurdering av om selskapet har nøkkelansatte som antas å være avgjørende for en kjøper, slik at eventuelle usikkerhet vedrørende dette kan avklares på et tidlig tidspunkt. 

Kontraktsforhold, selskapsforhold og rutiner

Det bør også foretas en gjennomgang av immaterielle rettigheter, selskapets kontrakter (herunder konserninterne avtaler), selskapsdokument, finansiell rapportering mv. Sørg for å avdekke eventuelle svakheter og manglende oppdateringer, slik at gjeldende kontrakter gjenspeiler gjeldende forhold. Kjøper av et selskap vil prise selskapet på bakgrunn av gitte forutsetninger, og disse forutsetningene skal understøttes ved en selskapsgjennomgang. På samme vis kan selger foreta en VDD (vendor due diligence) for å bekrefte forhold som vil øke interessen til potensielle kjøpere. Dette innebærer at selskapet selv setter i gang en gjennomgang av virksomheten, slik at man får mulighet til å avklare eventuelle mangler, og strukturere fremleggelsen av selskapsinformasjonen i forkant av salgsprosessen.  God struktur og dokumentasjon vil påvirke kjøpers inntrykk i forbindelse med deres selskapsgjennomgang (due diligence), og vil gjøre salgsprosessen og forhandlingene mer smidig og forutsigbar, også med tanke på den tiden en slik salgsprosess vil binde opp hos de ansatte i selskapet. 

Forretnings- og investeringsstrategi

I de aller fleste tilfeller må det påregnes at en ny eier vil gjøre endringer i selskapets forretningsstrategi. Dette innebærer at en før og i en salgsprosess bør foreta nøye vurderinger mht om det er riktig å foreta planlagte investeringer. Dersom det kan være tvil om en investering vil passe inn i ny eiers strategi, bør en sette denne på hold. Investeringer som ikke anses for relevante for en ny eier vil en sjelden få tilstrekkelig betalt for.  

Andre momenter som må hensyntas tidlig i prosessen:

  1. Frigjøring av ressurser til å delta i prosessen på selskapets og selgers vegne.
  2. Valg av rådgivere (finansielle og juridiske).
  3. Tidspunkt for overtakelse. 
  4. Valg av oppgjørsmekanisme, «Completion account» eller «Locked-box».
  5. Hvorvidt man skal åpne for reinvestering fra selger/selgerne eller fortsatt eierskap med mindre eierandel.
  6. Behandling av konserninterne avtaler etter salg av selskapet.
  7. Eventuelle vesentlige avtaler som kan termineres/avsluttes ved «change of control».

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.