Hva betyr bærekraftsmålene for offentlige anskaffelser?

Norge har sluttet seg til FN sine 17 bærekraftsmål og klare offentlige strategier peker mot en offensiv satsing på bærekraft og miljø i offentlige anskaffelser, - men hva betyr dette i praksis?

Offentlige anskaffelser utgjør nå nesten 600 milliarder kroner årlig. Hvordan kan en gjennom disse innkjøpene bidra til at det offentlige er en katalysator i utviklingen av miljøgunstige løsninger i ulike bransjer?

Erfaringsvis har aktørene i næringslivet allerede tatt strategiske beslutninger og gjort investeringer klar for det grønne skiftet. Når offentlige kontrakter fremdeles i mange tilfeller tildeles på bakgrunn av 90 % prosent pris, er det imidlertid ikke samsvar mellom det privates investeringer og det offentliges faktiske/reelle bærekraftsatsning. Hvordan kan dette gapet dekkes? 

Bærekraftige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser legger faktisk opp til tiltak som minsker gapet, og bidrar til å redusere de klima- og miljøbelastningene vi i dag står overfor.

I anskaffelsesloven § 5 står det tydelig at oppdragsgiver er pålagt å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. Med et slikt lovpålagt krav om å innta miljøhensyn i anskaffelser, bidrar regelverket til å fremme kravene. På den andre side, ser vi erfaringsmessig at dette likevel medfører økte kostnader for den enkelte oppdragsgiver. - Slik at det i realiteten, av ressursmessige årsaker, ikke er like enkelt å omgjøre teori til praksis. Dette til tross for at i et lengre perspektiv vil merkostnadene være effektive, fordi det gir leveransene bedre kvalitet og holdbarhet. 

Det første som derfor må på plass er at de økonomiske rammene legger til rette for satsing på miljø og bærekraft, med aksept av høyere inngangspriser.

I tillegg til kostnadsutfordringer, er det også andre brikker som må sorteres riktig. Det er for det andre sentralt at oppdragsgiveren har god kunnskap om bransjen og innkjøpet, slik at det stilles krav og formuleres tildelingskriterier som bransjen har mulighet for å møte. I forlengelsen av dette, er det for det tredje viktig at det bes om relevant og tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere og evaluere miljøkravene, eller miljøkriteriene. Dette ser en ofte skaper hodebry for innkjøperne, da dette i mange tilfeller er upløyd mark.  

Konkret eksempel: Miljøkrav i offentlige byggeprosjekter

Videre, som et godt eksempel på hvordan det offentlige kan bidra til å nå mer bærekraftige løsninger, kan miljøkrav i offentlige byggeprosjekter trekkes frem. Her har det offentlige nettopp mulighet til å vekte miljøelementer med 30 % eller mer i sine byggeprosjekter. Forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9 inneholder nemlig en konkret bestemmelse om vekting av miljø: «Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent». Bruk av en slik vekting, gir markedet mulighet til å skape nye innovative og bærekraftige løsninger i hele verdikjeden.

Selv om dette er et såkalt «bør krav», og altså ikke et pålegg, er det vårt innspill at miljø må vektes med minimum 30 % i bygg- og anleggsanskaffelser, for at nettopp næringslivet skal investere i miljøvennlige teknologi, eller tilby bærekraftige og innovative løsninger.  Leverandører som utvikler bærekraftige løsninger og har kontroll med hele verdikjeden må videre premieres. Standardisering mellom offentlige aktører på dette feltet er også et positivt element.

Et annet aspekt som kan fremheves følger av Stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». Her er et av tiltakene for å nå bærekraftsmålene å benytte sirkulærøkonomimetodikk i offentlige anskaffelser. Med dette menes at man forsøker å bevare verdien av produktene så lenge som mulig i produktkjeden. På den måten blir behovet for påfyll av nye materialer og energi redusert i størst mulig grad. Dette vil også være et viktig tilskudd til å nå bærekraftsmålene innen mange bransjer. 

Oppsummeringsvis, ser vi nå at det i økende grad er vilje hos offentlige oppdragsgivere, til å utnytte det potensialet som ligger i bærekraftsorientering i anskaffelsesprosessene. Det er all grunn til å tro at dette engasjementet vil øke i tiden fremover. 

ADVISO bistår med rådgivning innenfor offentlige anskaffelser, både generelt og i relasjon til problemstillinger knyttet til bærekraft og miljøaspektet.

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Silje Bruun Teigen

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.