Havbruk: Ny trafikklysvurdering av produksjonskapasitet

Tirsdag 7. juni 2022 meldte Nærings- og fiskeridepartementet om at de har foretatt en ny vurdering av produksjonskapasiteten for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Av de 13 områdene langs kysten får 8 områder grønt lys, 3 områder får gult lys og 2 områder får rødt lys. Området fra Stadt til Hustadvika (PO4) får gult lys, etter tidligere å ha vært vurdert til rødt lys.

Endring av tillatt produksjonskapasitet reguleres av produksjonsområdeforskriften. Forskriften har som formål å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten. Forskriften deler norskekysten inn i 13 områder. Annet hvert år vurderer departementet om produksjonskapasiteten i områdene må justeres.  Om produksjonskapasiteten må justeres avgjøres etter en vurdering av områdets miljømessige bærekraft, på fastsatte miljøindikatorer. Per i dag er den eneste miljøindikatoren påvirkning av lakselus på villaksen. I realiteten er det derfor modeller for dødelighet på laksesmolt som følge av lakselus som avgjør hvilken produksjonskapasitet et område skal ha. 

Departementet vurderer om påvirkningen er akseptabel (grønt lys), moderat (gult lys) eller uakseptabel (rødt lyd). Ved uakseptabel miljøpåvirkning i et produksjonsområde kan departementet nedjustere produksjonskapasiteten i produksjonsområdet. Områder som denne gangen er vurdert til grønt lys vil bli tilbudt økt produksjonskapasitet, tilbys 6% økt produksjonskapasitet. I områder som vurderes til gult lys opprettholdes eksisterende produksjonskapasitet. I røde områder nedjusteres produksjonskapasiteten med 6%. Det finnes likevel unntak som gjør det mulig å få økt produksjonskapasitet, uavhengig av miljøstatus i området. 

Området fra Stadt til Hustadvika har altså gått fra uakseptabel til moderat påvirkning, som innebærer at produksjonen nå kan fortsette på dagens nivå. Når det gjelder de nærmeste områdene rundt Sunnmøre opprettholder området Nordmøre og Sør-Trøndelag (PO6) sitt grønne lys. Området fra Nordhordaland til Stadt (PO 4) er derimot rødt for andre år på rad. 

I sistnevnte område har det den siste tiden vært en del oppmerksomhet etter at 25 oppdrettere saksøkte staten fordi de mente vedtak om produksjonsreduksjon (rødt lys) var ugyldig, og krevde erstatning. Tingretten kom til at vedtaket ikke var ugyldig. De mente at vedtaket ikke utgjorde maktmisbruk, at det ikke bygde på feil faktum og at det heller ikke forelå saksbehandlingsfeil. I tillegg vurderte tingretten saken slik at vedtaket ikke var i strid med Grunnloven eller EMK. Dommen ble anket til lagmannsretten, som kom til samme resultat. iLaks.no melder 3. juni 2022 om at oppdretterne nå anker saken inn for Høyesterett. Denne saken har derfor fortsatt ikke fått et endelig punktum. 


ADVISO Advokatfirma bistår selskap med flere problemstillinger innenfor fiskeri og havbruk. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til din bedrift. 

Publisert

Karina Kviebakk Mauren

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.