Generalforsamling i allmennaksjeselskap

Vi går nå inn i en tid hvor mange selskaper starter forberedelsene til generalforsamling. ADVISO gir en oppsummering av de viktigste reglene for avholdelse av generalforsamling i allmennaksjeselskap.

Krav til innkalling og frister

Allmennaksjeloven bestemmer at et allmennaksjeselskap innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal avholde ordinær generalforsamling. For de fleste allmennaksjeselskap må generalforsamlingen følgelig avholdes senest innen 30. juni.

Det er styret som skal innkalle til generalforsamling med mindre selskapet har bedriftsforsamling og det i vedtektene er bestemt at generalforsamlingen skal innkalles av bedriftsforsamlingens leder. Innkallingen skal sendes senest to uker (21 dager for selskaper med noterte aksjer) før møtet skal holdes med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og skal i et forslag til dagsorden bestemt angi de saker som skal behandles. Er det foreslått vedtektsendringer skal disse også gjengis i innkallingen. Merk at en aksjeeier også har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Dette må i så fall meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling.

Innkallingen skal også angi hvem styret har utpekt til å åpne generalforsamlingen, eller hvem som skal åpne generalforsamlingen etter bestemmelsene om vedtektene.

Ledelse av møtet og føring av protokoll

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av den som styret har utpekt. Har selskapet bedriftsforsamling åpnes generalforsamlingen av bedriftsforsamlingens leder eller en annen person som er utpekt av bedriftsforsamlingen. Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer og inntas i eller vedlegges som en del av generalforsamlingsprotokollen.

Generalforsamlingen skal deretter velge en møteleder som skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Protokollen skal angi antallet avgitte stemmer, og hvor mange aksjer og hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmene representerer, samlet og for og mot den enkelte beslutning i den utstrekning dette er relevant for utfallet av avstemningen.

Protokollen fra generalforsamling skal undertegnes av møtelederen og minst én annen person valgt av generalforsamlingen blant de som er til stede.

Merk at selskapet også kan regulere hvem som skal være møteleder i vedtektene. Dersom dette er gjort skal den som er utpekt i vedtektene også åpne generalforsamlingen.

Møterett og stemmerett

Hver aksje i selskapet gir én stemme med mindre annet følger av loven eller vedtektene. Vedtektene kan dog inneholde bestemmelser om at aksjene i en aksjeklasse ikke skal gi stemmerett eller skal ha begrenset stemmevekt. Merk også at stemmerett ikke kan utøves for en aksje som tilhører selskapet selv eller et datterselskap. Slike aksjer skal ikke regnes med når en beslutning krever samtykke fra samtlige aksjeeiere eller en viss den av aksjekapitalen, eller når en rett bare kan utøves av eierne av en viss del av selskapets aksjekapital.

En aksjeeier har rett til å møte på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Denne møteretten kan ikke begrenses i selskapets vedtekter slik som for stemmeretten. En fullmektig som møter på vegne av en aksjeeier plikter å legge frem en skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten vil kun være gjeldende for førstkommende generalforsamling dersom ikke annet tydelig fremgår av denne. I tillegg til møteretten har aksjeeiere også rett til å ta med seg og gi talerett til én rådgiver på generalforsamlingen.

Styrelederen, daglig leder og lederen for bedriftsforsamlingen skal være til stede på generalforsamlingen, og ved forfall skal det utpekes en stedfortreder. Andre styremedlemmer og andre medlemmer av bedriftsforsamlingen kan være til stede. Styremedlemmene, daglig leder og medlemmene av bedriftsforsamlingen har også rett til å uttale seg.

Revisor har også rett til å delta på generalforsamlingen og skal delta når de saker som skal behandles, er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Dette vil typisk være saker som knytter seg til årsregnskapet og årsberetningen.

Saker utenfor dagsorden

Saker som ikke er meddelt aksjeeierne i henhold til reglene om innkalling, kan ikke avgjøres på generalforsamlingen uten at alle aksjeeiere samtykker til dette. Kravet til samtykke gjelder også de aksjeeierne som ikke er representert på generalforsamlingen og innebærer betydelige begrensninger på adgangen til å behandle saker utenfor dagsorden.

At saken ikke er angitt i innkallingen er likevel ikke til hinder for at den ordinære generalforsamlingen avgjør saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet eller at det vedtas å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.