Forslag til ny skattereform

Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016 la regjeringen frem forslag til ny skattereform. Deler av denne bærer preg av å være en fortsettelse av de endringene som ble varslet i de skatte- og avgiftsmessige delene av budsjettet. Hovedtrekkene i enkelt av de endringene som er foreslått gjengis i det følgende.

Endringer i formuesskatt

I tillegg til de endringer som allerede er foreslått gjennom statsbudsjettet, presiserer regjeringen at man ønsker å trappe ned formuesskatten ytterligere i årene framover for å styrke norsk privat eierskap. Det signaliseres at ytterligere lettelser kan følge den samme retningen med lavere sats og økt bunnfradrag. Regjeringen vil også komme tilbake med en vurdering av målrettede lettelser for næringsrelatert kapital for å fjerne de uheldige virkningene som formuesskatten har for norske eiere og norsk næringsliv. Dette er ventet å komme i budsjettet for 2017.

Skattesatsen på alminnelig inntekt kan reduseres ytterligere

Skattesatsen ble i statsbudsjettet redusert fra 27 % til 25 %, for både personer og selskap. Regjeringen anbefaler at en i løpet av 2016-2018 tar sikte på å redusere selskapsskattesatsen ned til 22 %. Ytterligere reduksjoner vurderes i lys av utviklingen internasjonal.

Regjeringen går inn for en felles skattesats på alminnelig inntekt for personer og selskap. Regjeringen legger da til grunn en skattesats på alminnelig inntekt for personer på 22 % i skisse til reform. Hoveddelen av provenytapet foreslås dekket inn ved å innføre en ny bruttoskatt på personinntekt (trinnskatt) som også er foreslått innført for skatte- og avgiftsopplegget for 2016. Regjeringen foreslår at satsene i trinnskatten økes gradvis i takt med reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt.

Skatt på eierinntekter økes i takt med redusert selskapsskatt

Regjeringen mener at den samlede marginalskatten på eierinntekter (utbytte, aksjegevinster m.m) inklusive selskapsskatt bør opprettholdes på dagens nivå. Regjeringen melder derfor at oppjusteringsfaktoren for eierinntekter på 1.15, som presentert i statsbudsjettet, vil justeres i tråd med senere reduksjoner i selskapsskatten. For å oppnå at den samlede marginalskatten på eierinntekter (inkludert selskapsskatt) holdes uendret med en skattesats på 22 %, må det benyttes en oppjusteringsfaktor på ca. 1,44. En selskapsskatt på 22 % innebærer følgelig at f.eks. utbytteskatten på eiers hånd trappes opp til i underkant av 32 %.

Skatteutvalget har i sin utredning vist til at inntekt som opptjenes i et aksjeselskap, normalt ikke blir delt ut som utbytte før året etter opptjeningsåret, og at utdelinger i året endringene innføres bør skattlegges med en lavere sats. Etter departementets syn vil slike overgangsregler bli for kompliserte. På denne bakgrunn varsler departementet i stortingsmeldingen at man ikke tar sikte på å fremme forslag om særskilte overgangsregler.

Avskrivninger

Regjeringen varsler videre endringer i avskrivningsreglene slik at skattemessige avskrivinger i større grad skal følge det økonomiske verdifallet på driftsmidlene. Dagens saldosystem skal videreføres, men det åpnes for endringer i avskrivningssatsene. Avskrivningssats for saldogruppe e (skip, rigger mv.) foreslås endret fra dagens 14 % til 10 %, hoteller, bevertningssteder og losjihus flyttes til saldogruppe i og avskrives med 2 % og startavskrivninger i saldogruppe d (maksiner og inventar mv.) avvikles.

Innbetalt kapital

Skatteutvalget har påpekt at det i noen tilfeller kan være problematisk for skattyter å dokumentere innbetalt kapital på den enkelte aksje. Skattedirektoratet har også gitt uttrykk for at en regelforenkling på området er ønskelig. I stortingsmeldingen fremgår det at departementet vil følge opp dette som en egen sak. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at regjeringen vil foreslå en innstramming i adgangen den enkelte aksjonær har til å foreta en skattefri tilbakebetaling av innskutt kapital.

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.