Forslag til endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10, vedrørende oppkjøpsfinansiering

Nærings- og fiskeridepartementer sendte 2. februar ut forslag til endring av aksjelovens §§ 8-7 og 8-10 på høring. Formålet med endringen er å åpne opp adgangen til oppkjøpsfinansiering av aksjeselskaper.

Ved endringer i aksjeloven i 2013, ble aksjelovens § 8-10 om selskaps bistand til erverv av aksjer i selskapet endret. Tanken var at det skulle være en videre adgang til slik finansiell bistand. Ettersom den foretatte lovendring ikke hadde den ønskede effekt, er det nå sendt et nytt forslag på høring, hvor man tar sikte på en ytterligere oppmykning av regelverket.

Etter gjeldende regler stilles det et krav om at den finansielle bistanden må være innenfor selskapet utbytteramme, og at kjøper må stille betryggende sikkerhet for tilbakebetaling. Disse kravene medfører i praksis at bestemmelsen har liten effekt, ettersom det ikke vil være behov for sikkerhetsstillelse i målselskapet dersom kjøper har egne midler til å stille som sikkerhet. Videre er det stilt opp enkelte saksbehandlingskrav før slik finansiell bistand kan gis.

Det har gjennom forskrift vært en særskilt åpning for sikkerhetsstillelse i rene eiendomsselskaper, i tillegg til at det har vært en generell adgang til å søke om dispensasjon fra bestemmelsen.

Det foreslås nå en endring slik at bestemmelsen om utbyttekapasitet og sikkerhet for tilbakebetaling ikke skal gjelde for målselskapets sikkerhetsstillelse i de tilfeller der kjøper er et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Det er ikke noe krav om at kjøper må oppnå bestemmende innflytelse over målselskapet. Saksbehandlingsreglene etter aksjelovens § 8-10, må imidlertid følges. Dette innebærer at styret skal foreta en kredittvurdering av den eller de parter som mottar bistand, samt utarbeide en redegjørelse som minst skal opplyse om:

  • Bakgrunnen for forslaget om finansiell bistand
  • Selskapets interesse i å gjennomføre en slik disposisjon
  • Vilkår som er knyttet til gjennomføringen av disposisjonen
  • En vurdering av de konsekvenser disposisjonen får for selskapets likviditet og solvens
  • Prisen som en tredjepersonen skal betale for aksjene eller retten til aksjene
  • Hvilken finansinstitusjon eller annen kapitalkilde som skal finansiere tredjepersonens erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer.

Siste punkt vedrørende finansieringskilden er ny i høringsforslaget.

Styrets vedtak om bistand skal godkjennes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring, før bistanden ytes.

I høringsnotatet foreslås det videre at forskriftsunntaket vedrørende eiendomsselskapet oppheves, samt at adgangen til å søke dispensasjon fjernes. Dette medfører at saksbehandlingsreglene må følges også ved salg av eiendomsselskaper.

Oppmykningen har blant annet bakgrunn i at man antar at finansieringsinstitusjonene foretar grundige vurderinger av hvorvidt målselskapets økonomi er i stand til å betjene finansieringen, slik at hensynet til å ivareta selskapskapitalen, ansatte m.m. er ivaretatt.

Departementet foreslår også enkelte andre språklige endringer og forenklinger i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. Blant annet er ordlyden «i forbindelse» i § 8-10 endret til «med sikte på», for å klargjøre at bestemmelsen er ment å gjelde en fremtidig situasjon, ettersom dagens ordlyd har skapt spørsmål rundt adgangen til etterfølgende refinansiering.

Høringsfrist er 5. april

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.