Forkjøpsrett og fusjon

Høyesterett fastslo nylig at en avtaleklausul som ga forkjøpsrett «ved salg» av fast eiendom, ikke ble utløst ved fusjon.

Høyesteretts avgjørelse gir veiledning om tolkningen av avtaler om forkjøpsrett og av løysingsrettslova § 11 femte ledd. Avgjørelsen viser hvor viktig det er å ha klare og presise avtaleklausuler hva gjelder forkjøpsrett, men også generelt.

1. Saksforholdet

Selskapene A og B kjøpte i 1996 hver sin seksjon av en næringseiendom i Åndalsnes. Partene inngikk året etter en avtale om ulike forhold knyttet til eiendommen, som blant annet innebar gjensidig forkjøpsrett «ved salg» av eiendommen. 

18 år senere fusjonerte selskap B med selskap C. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i selskap B ble overført til C som overtagende selskap. Etter å ha blitt kjent med fusjonsplanene, gjorde selskap A gjeldende forkjøpsrett i henhold til avtalen fra 1997. Selskap C avviste at forkjøpsretten kunne gjøres gjeldende. 

Selskap A tok saken inn for Romsdal tingrett. Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett kom begge til at fusjonen ikke utløste forkjøpsrett. Selskap A anket deretter til Høyesterett.

2. Høyesteretts vurderinger – fusjon er ikke «salg»

Høyesterett uttalte at «salg» normalt innebærer at selgeren gir slipp på salgsgjenstanden, både med hensyn til utnyttelsesmuligheter og ansvar. Dette gjelder reelt sett også når salget gjelder aksjene i et eierselskap, og ikke eiendommen direkte. En fusjon innebærer derimot fortsatt eierskap, om enn i fellesskap med nye eiere. På denne bakgrunn konkluderte Høyesterett med at forkjøpsrettsklausulen ikke i seg selv ga selskap A forkjøpsrett ved fusjonen mellom B og C. 

Deretter vurderte Høyesterett om løysingsrettslova § 11 femte ledd ga selskap A forkjøpsrett. Bestemmelsen lyder:

«Hefter forkjøpsrett på ein eigedom som høyrer til eit selskap, kan retten til å løyse eigedomen gjerast gjeldande når ein så stor del av aksjane eller selskapspartane skiftar eigar at styringsretten i selskapet kjem på andre hender.»

Bestemmelsen gir ikke forkjøpsrett på selvstendig grunnlag, men forutsetter at det er avtalt en forkjøpsrett som dekker overføring av eiendommen direkte. Formålet med bestemmelsen er å unngå omgåelse av forkjøpsretten.

Høyesterett uttalte at ordlyden ikke utelukker at fusjon kan være omfattet, men at det i tilfelle ville vært naturlig å markere dette klarere. Det ble vist til at fusjonsalternativet ikke er berørt i forarbeidene, og at juridisk litteratur har vært avvisende til å akseptere at forkjøpsrett skal utløses ved fusjon.

Selskap A fikk således ikke medhold i sitt krav om forkjøpsrett.

Vi i ADVISO har betydelig erfaring fra kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming. Våre advokater bistår gjerne med utforming av både individuelle kontrakter og eventuelle tilpasninger av standardkontrakter.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.