Endringsforslag gir et mer omfattende varslingsregelverk

Arbeids- og sosialdepartementet la den 20. juni frem forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling, med den hensikt å styrke varslingsvernet. Forslagene vil gi et mer omfattende varslingsregelverk.

Etter dagens regel har virksomheten plikt til å etablere varslingsrutiner dersom «forholdene i virksomheten tilsier det». Det foreslås nå å klargjøre når arbeidsgiver har plikt til å ha formelle rutiner for varsling, ved at plikten knyttes til virksomheter med 10 eller flere ansatte. Forslaget vil medføre at betydelig flere virksomheter vil bli omfattet av plikten enn det som oppfatningen av dagens skjønnsmessige regel.

Etter mønster av arbeidsmiljøloven § 6-1 om virksomhetens plikt til å ha verneombud, fremmer departementet videre forslag om en særskilt hjemmel for Arbeidstilsynet til «etter en konkret vurdering av forholdene i virksomheten» å kunne fastsette at også virksomheter med færre enn 10 ansatte skal ha varslingsrutiner.

Departementet foreslår at det stilles minimumskrav til varslingsrutinenes innhold og som skal omfatte oppfordring til å varsle om kritikkverdig forhold, fremgangsmåte for varsling og fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølgning av varsling. Det presiseres at varslingsrutinene i seg selv ikke må virke begrensende på retten til å varsle.

Videre legges det frem forslag om å utvide varslervernet til å omfatte innleide arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold i innleierens virksomhet. Forslaget bygger på at innleide arbeidstakere vil kunne ha det samme behovet for å melde om kritikkverdige som virksomhetens egne ansatte og dermed også like sterkt behov for gjengjeldelsesvern. Forbudet mot gjengjeldelse skal gjelde både for innleier og utleier.

Departementet foreslår også å innføre en generell bestemmelse i arbeidsmiljøloven som regulerer taushetsplikt ved varsling til offentlige myndigheter, med det formål å gi den arbeidstaker som sitter med kunnskap om kritikkverdige forhold trygghet til å kunne varsle om dette til det offentlige.

Endelig foreslår departementet å samle reglene om varsling i et nytt kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven.

I tillegg til de ovennevnte forslag, arbeider departementet med å nedsette en bred ekspertgruppe som skal gjennomgå dagens regler om varsling og komme med forslag til ytterligere forbedringer.

Høringsfristen er 1. oktober 2016
Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.