Begrensning av fradragsrett for renter i konsern

De nye reglene om begrensning av fradragsrett for renter i konsern trådte i kraft 1. januar 2014. Rett før jul sendte Finansdepartementet på høring forslag til utfyllende forskrift om begrensninger i fradrag for renter i interessefellesskap. Høringsfristen er 14. februar og departementet foreslår at også forskriften skal tre i kraft 1. januar 2014.

De nye reglene om rentebegrensning som ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet innebærer at også renter på gjeld til eksterne parter kan regnes som interne renter dersom en nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden. I forslaget til forskrift foreslås det unntak til dette.

Sikkerhetsstillelse fra underliggende selskap

Departementet foreslår et unntak fra rentebegrensningene der det er stilt sikkerhet for lån fra et underliggende selskap som eies med minst 90 % av låntaker. Dette er det samme vilkåret som gjelder for skattekonsern. Dog er det viktig å merke seg at det ikke kreves at de øvrige vilkårene for skattekonsern må være oppfylt. Følgelig vil også sikkerhetsstillelse fra utenlandsk datterselskap være omfattet av unntaket.

Videre vil også sikkerhetsstillelse fra eller til fordel for deltakerlignede selskaper være omfattet av unntaket. Også indirekte eierskap omfattes. Sikkerhetsstillelse fra søsterselskap omfattes imidlertid ikke.

Negativ pantsettelseserklæring i underliggende selskap

Departementet foreslår at det ikke skal stilles krav til eierandel der sikkerhetsstillelsen fra det underliggende selskapet utgjør negativ pantsettelseserklæring. Begrunnelsen for dette er at den negative pantsettelseserklæringen ikke vil gi lånemuligheter ut over det som låntakerens eierandel i det underliggende selskapet gir grunnlag for.

Sikkerhet i form av pant i eierandel i nærstående låntaker

I høringsnotatet foreslås det et generelt unntak fra begrensningsreglene der sikkerhetsstillelsen utgjør pant i eierandeler (aksjer mv) i låntakerselskapet. Bakgrunnen for dette er naturlig nok at det da vil være låntakers egne verdier som gir grunnlag for sikkerhetsstillelsen. Sikkerhet i form av pant i en fordring på en nærstående låntaker foreslås derimot ikke unntatt.

Sikkerhet fra annen nærstående part

Departementet foreslår at verken unntaket ved sikkerhetsstillelse fra underliggende selskap eller unntaket ved negativ pantsettelseserklæring i underliggende selskap skal gjelde der et annet nærstående selskap har stilt sikkerhet til fordel for det underliggende selskapet. Dette skal etter forslaget også gjelde der sikkerheten fra et annet nærstående selskap er stilt til fordel for et selskap som det underliggende selskapet har en direkte eller indirekte eierandel i. Videre skal det også gjelde selv om det er en sammenheng mellom sikkerheten fra det andre nærstående selskapet til fordel for datterselskapet og datterselskapets sikkerhetsstillelse til fordel for morselskapet.

Denne begrensningen vil innebære at ved konsernkontoordninger med kredittramme og sikkerhetsstillelse fra selskapene i fellesskap, vil bare rentene på morselskapets gjeld til banken anses som eksterne renter.


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.