Avklarende Høyesterettsdom for daglig leders personlige ansvar i aksjeselskaper.

Den 14. desember 2017 avsa Høyesterett enstemmig dom i sak om daglig leders personlige erstatningsansvar. Den daglige lederen for et skipsverft organisert som et aksjeselskap ble holdt personlig ansvarlig for deler av det tapet en av kreditorene hadde lidt som følge av at det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet, jf. ansvarsregelen i aksjeloven § 17-1 første ledd.

Søksmålet var anlagt av to underleverandører til tre båtbyggingsprosjekter i selskapet der saksøkte var daglig leder. Byggeprosjektene var preget av svak økonomi og dårlig økonomistyring. Kort tid etter overlevering av to av de tre båtene ble det begjært oppbud i selskapet.

Kravet bygget på at underleverandørene ikke ble informert om sviktende økonomi i selskapet før konkursen var et faktum. Spørsmålet var derfor om daglig leder hadde opptrådt uaktsomt, og gjennom denne uaktsomheten påført underleverandør et økonomisk tap.
 
Saksøker anførte videre at daglig leder hadde ansvaret for at selskapets oversikt over økonomien i prosjektene, og at han dermed også var ansvarlig for å gi saksøkeren varsel om den negative økonomiske utviklingen i selskapet.
 
Etter en helhetlig vurdering ble ikke daglig leders unnlatelse av å informere medkontrahenten regnet som uaktsom av Høyesterett, og det kunne dermed ikke oppstilles personlig ansvar på dette grunnlaget.
 
Det sentrale for utfallet i saken var at daglig leder ikke var klar over at selskapet var insolvent. Videre uttalte Høyesterett at det under ordinære forhold ikke vil være aktuelt med personlig ansvar så lenge ledelsen på et forsvarlig avklart grunnlag regnet med at selskapet var solvent.
 
Høyesterett kom imidlertid til at daglig leder hadde opptrådt erstatningsbetingende ved ikke å sørge for at selskapets regnskap var i samsvar med lov og forskrifter, samt at formuesforvaltningen ikke var ordnet på en betryggende måte.
 
Dommen gir veiledning for aktsomhetsnormen på dette området, også med hensyn til sammenhengen mellom informasjonssvikt og insolvens.
 
Avgjørelsen kan leses i sin helhet her(PDF) 


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.