• Løpende Rådgivning

  For flere av våre små- og mellomstore bedrifter, som ikke har egen juridisk avdeling, fungerer vi som husadvokater og involveres løpende i alle forretningsjuridiske spørsmål.

  Vi bistår styret og ledelsen i spørsmål knyttet til virksomhetsstyring, forhandlinger, utarbeidelse av selskapsdokumentasjon, rådgir om konkrete rettsspørsmål og opptrer som prosessfullmektig i tvister for domstoler og i voldgiftssaker.


  «I vår rådgivning gjør vi helhetlige vurderinger av forretningsmessig og juridisk risiko.»

 • Transaksjoner

  Vi har omfattende erfaring med bistand til kjøpere, selgere, fusjonsparter og investorer i forbindelse med oppkjøp, emisjoner, fusjoner og fisjoner, samt virksomhetsoverdragelse.

  Vi bistår med juridisk og praktisk rådgivning ved virksomhetsoverdragelser, enten det dreier seg om aksjer (andeler) eller innmat. Vi kan bidra på alle stadier i prosessen: Dette innbefatter strategi, strukturering, forhandlinger, dokumentasjon, gjennomføring av due diligence for både kjøper og selger og hele veien til implementeringsfasen etter gjennomføring av transaksjonen. Transaksjonsform, fremskaffelse av relevante opplysninger, garantier, skattemessige konsekvenser og forhold til ansatte er typiske vurderinger som må gjøres ved kjøp og salg av virksomheter.


  «En vellykket virksomhetsoverdragelse forutsetter et tett samspill mellom advokater, selskapets ledelse, nåværende og nye eiere, banker, samt revisor.»

 • Selskapsrett

  Vi bidrar med løpende oppfølging for en optimal styring av selskapene, herunder identifisere og forebygge risiko.

  Våre advokater bistår innenfor alle områder av selskapsretten. Vi har lang erfaring med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, bistand i tilknytning til generalforsamling, utarbeidelse av avtaler og protokoller. Vi har også bred transaksjonserfaring.

  Vi bistår med blant annet følgende:

  • Selskapsdokumentasjon ved nyetableringer, kapitalendringer, omorganiseringer
  • Valg av selskapsform og transaksjonsmodeller
  • Aksjonæravtaler og Joint venture-avtaler
  • Aksjonærkonflikter
  • Selskapsavtaler
  • Rådgivning knyttet til selskapsforvaltning og kompetansespørsmål
  • Konserninterne transaksjoner
  • Transaksjoner over landegrensene? Spesielt på selskapsrett?
  • Avtaler mellom selskap og aksjonær
  • Eierstyring og selskapsledelse – veldig ulikt selskapsforvaltning og kompetansespørsmål?
  • Risikostyring
  • Styreverv
 • Skatt

  Å ha en god strategi for håndtering av skatt er en av bedriftenes sukessfaktorer. Vi bistår med langsiktig skatteplanlegging og sikrer at du følger lover og regler.

  Vi gir løpende skatterådgivning knyttet til selskapenes daglige drift, så vel som til disposisjoner i forbindelse med transaksjoner, herunder bistand ved endring av eier- og konsernstruktur, strukturering av virksomheter i flere land, internprisspørsmål, samt representasjon i klagesaker for forvaltningen og prosedyre i tvistesaker for domstolene. Vi bistår også i saker vedrørende eiendomsskatt.

  Vår skattemessige spisskompetanse vil særlig være relevant ved:

  • Selskapsetableringer
  • Strukturering av transaksjoner
  • Endring av selskapsform
  • Salg og oppkjøp
  • Fusjon og fisjon
  • Kapitalendringer
  • Etablering / transaksjoner over landegrensene
  • Internprising
  • Særlige selskapsskatter som rederibeskatning og kraftverksbeskatning
  • Utstasjonering av ansatte
  • Godtgjørelse til ansatte og incentivordninger
  • Bokettersyn og skatteklager
  • Prosedyre for domstolene
 • Generasjonsskifte

  Generasjonsskifte vil på et eller annet tidspunkt være relevant for de fleste typer virksomheter. Vi har betydelig erfaring med å rådgi både med forberedelse og gjennomføring av generasjonsskifter.

  Generasjonsskifte i bedrifter reiser ofte mange spørsmål, enten de er personlige, økonomiske, juridiske eller strategiske. I vår rådgivning undersøker og vurderer vi blant annet arve- og skattemessige forhold. I tillegg vurderes behovet for endring i eierstruktur, selskapsstruktur, organisasjonsmodell og finansiering. Vi bistår også med å utarbeide avtaler mellom partene, herunder eventuelle eierreguleringer.


  «Forbered deg i god tid og utarbeid en plan for gjennomføringen.»

 • Arbeidsrett

  Med fokus på handlingsmuligheter innenfor lovverket yter vi praktisk, kommersiell og effektiv arbeidsrettslig bistand til bedriftsledelsen..

  Vi bidrar både som langsiktig samarbeidspartner med løpende rådgivning for å forebygge tvister og for å løse konflikten i når tvist er oppstått.

  Vi har betydelig erfaring og kompetanse fra forhandlinger og prosessoppdrag ved opphør og endring av ansettelsesforhold ogvi bistår jevnlig virksomheter i forbindelse med omstillings- og rasjonaliseringsprosesser, herunder blant annet ved nedleggelser og virksomhetsoverdragelser.

  Vi bistår blant annet med følgende:

  • utforming og tolkning av ansettelsesavtaler, konsulentavtaler og tjenesteleveranseavtaler
  • etablering av incentivordninger, herunder bonusprogram og aksjeopsjonsprogram
  • utforming og håndheving av konkurranseklausuler
  • utforming og håndheving av IPR-klausuler
  • rådgivning i forbindelse med omstrukturering, slik som nedbemanning, inn- og outsourcing, oppkjøp og fusjoner
  • vurderinger knyttet til behandling av personopplysninger, herunder kontroll av e-post
  • trakasserings-, varslings- og diskrimineringsspørsmål
  • etablering, tolkning, endring og opphør av tariffavtaler
  • pensjon
  • løpende vilkår, ferie, lønn, bonus, arbeidstid
 • Kontraktsrett

  Vi har betydelig erfaring fra kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, prosjektgjennomføring og sluttoppgjør. Våre advokater bistår med utforming av både individuelle kontrakter og eventuelle tilpasninger av standardkontrakter.

  ADVISO bistår blant annet med:

  • Produksjonskontrakter
  • Anskaffelseskontrakter
  • Lisensavtaler
  • Servicekontrakter
  • Distribusjonskontrakter
  • Leveringskontrakter
  • Franchisekontrakter
  • Agentavtaler
  • Finansieringskontrakter  "Der vi involveres på et tidlig stadium i kontraktsforhandlingene, kan vi være med å påvirke premissene og dermed bidra til å sikre merverdier."

 • Fast eiendoms rettsforhold

  Vi har bred erfaring med både rettslige og kommersielle problemstillinger innen fast eiendoms rettsforhold. Vi bistår eiendomsselskaper og andre eiendomsbesittere innen løpende drift og forvaltning av fast eiendom, herunder i forbindelse med tvister og forhandlinger.

  Vi bistår blant annet med følgende:

  • Kjøp og salg av eiendommer
  • Kjøp og salg av eiendomsselskaper
  • Kjøp og salg av eiendomsporteføljer
  • Tomtefeste
  • Oppgjør og annen transaksjonsstøtte
  • Ekspropriasjon
  • Utbyggings- og opsjonsavtaler
  • Konsesjon og løysingsrett
  • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
  • Alle spørsmål relatert til kart- og delingsforretninger
  • Seksjonering samt strukturering av kombinerte sameier?
  • Forhandling om leiekontrakter
  • Optimalisering av mva, skatt og dokumentavgift
  • Offentligrettslige spørsmål av enhver art
  • Gjennomføring av due diligence for både kjøper og selger
  • Tvistehåndtering relatert til eiendom og eiendomsrettslige spørsmål
 • Entreprise

  Vi har betydelig erfaring fra rådgivning og prosessoppdrag innen bygg- og anlegg. Våre advokater bistår i alle trinn i byggeprosessen, herunder med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og drift.

  ADVISO bistår blant annet med:

  • Valg av entreprisemodell og kontraktsform
  • Tilbuds- og anbudsfasen
  • Kontraktsforhandlinger
  • Prosjektgjennomføring
  • Sluttoppgjør og tvisteløsning


  «Et vellykket utbyggingsprosjekt kjennetegnes av grundige forberedelser fra alle parter, med fokus på klarhet og informasjonsflyt i organisasjonen til den enkelte aktør. Vi kan være en god støttespiller i målsetningen om å gjennomføre prosjekter til rett tid og med minst mulig uenigheter og tvister.»

 • Offentlige anskaffelser

  Vi har betydelig erfaring fra rådgivning og prosessoppdrag innen regelverket om offentlige anskaffelser. Våre advokater bistår i alle trinn i anskaffelsesprosesser, innenfor alle sektorer.

  Vi bistår med blant annet følgende:

  • Strategisk rådgivning i planleggingsfasen, herunder valg av prosedyreform
  • Rådgivning i gjennomføringsfasen, herunder utarbeidelse av konkurransedokumenter, beslutninger om utvelgelse og nedvalg
  • Rådgivning i forbindelse med tildeling, herunder evaluering, begrunnelse for valg av tilbyder, innsynskrav, klagesaksbehandling
  • Tvister ved domstolene og overfor KOFA  «Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert, og det er derfor mange fallgruver med potensielt store konsekvenser for både oppdragsgivere og leverandører. Gjennom vår betydelige erfaring på området har vi kompetanse til å raskt kunne avdekke og eliminere/redusere risiki for aktører på begge sider slik at det til syvende og sist tas riktige beslutninger.»

 • Tvist

  Vår kompetanse og erfaring omfatter et bredt spekter av tvister innenfor det generelle forretningsjuridiske området.

  Målet for vår rådgivning er en minnelig løsning der dette er mulig. Når tvisten likevel er et faktum sikrer vi at den rettslige prosessen går så smidig som mulig, slik at ledelsen kan fokusere på virksomhetsutøvelsen.

  Vår bistand omfatter vurdering av prosessrisiko, alternative saksutfall, forhandlinger samt saksforberedelse og prosedyre. Bransjekunnskap og konkret kjennskap til den daglige drift hos våre kunder, gir oss et fortrinn både i disse vurderingene og for å skape et riktig bilde av saken for dommerpanelet i retten.