Statsbudsjettet 2023

Regjeringen har i dag fremlagt forslag til statsbudsjett for 2023. I Statsbudsjettet er det foreslått en rekke endringer som er verdt å få med seg. Under følger en oppsummering av enkelte av de forslagene vi anser for å være de viktigste forslagene til endringer:

Næringsbeskatning

De mest omfattende endringene på næringsbeskatningens område knytter seg til de forslagene som allerede foreligger knyttet til grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, samt justering av grunnrentebeskatningen for kraftselskaper. En nærmere beskrivelse av disse forslagene er omhandlet i tidligere nyhetsbrev og kan leses her: Regjeringen foreslår grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, samtidig som det også gjøres justeringer i grunnrentebeskatningen for kraftselskaper - ADVISO

Ut over nevnte endringer foreslår regjeringen også å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over kr 750 000. Dette skal gjelde uavhengig av sone. Innslagspunkt og sats lavere enn det som gjaldt for ekstraordinært høye inntekter (16G) før 2006. Arbeidsgiveravgift ilegges «kun» lønnsinntekter. Næringsdrivende / pensjonister rammes dermed ikke. Forslaget vil utvilsomt øke skattetrykket for industrien ytterligere. Med et samlet skatteproveny på over 6 mrd, vil også dette være et viktig element for industriens investeringsevne.  

Formuesskatt

Regjeringen foreslår ytterligere innskjerpinger av formuesskatt, og hvor satsen for formuer opp til 20 mill kroner økes fra 0.95 % til 1 %. Satsen for formuer over 20 mill kroner holdes uendret. Bunnfradraget holdes også uendret.

Videre reduseres verdsettelsesrabatten for aksjer fra 25 % til 20 %, som varslet i Hurdalsplattformen. Driftsmidler som eies direkte, eksempelvis i enkeltpersonforetak får imidlertid økning i rabatt til 30 %.

Samlet er endringene forventet å øke provenyet påløpt med 2 435 mill kroner, og 1 953 mill kroner bokført i 2023. 

Utbytteskatt og særregler om privat konsum

Regjeringen foreslår å øke skatten på aksjeutbytte med 2 prosentenheter, slik at marginalskatten på utbytter blir 51,5 prosent medregnet selskapsskatt. Dette gjøres ved å øke oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten fra 1,6 til 1,72. For å unngå tilpasninger til økt utbytteskatt i 2023, foreslås det at økningen i oppjusteringsfaktoren for utbytte, utdeling, gevinst og tap trer i kraft straks med virkning fra 6. oktober 2022.

Økt skatt på utbytte kan gi økte insentiver til privat konsum i selskap. Finansdepartementet har sendt et mye omtalt forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap på høring. Høringsfristen gikk ut 1. august 2022. Høringssvarene bekrefter at det er nødvendig med mer målrettede regler. I henhold til fremlagt statsbudsjett tar Finansdepartementet sikte på å fremme forslag til nye regler i 2023, med virkning fra 1. januar 2024, altså ikke fra 1. januar 2023 slik det opprinnelig var lagt opp til.

Eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Etter en dom i 2021 (Statnett) kom lagmannsretten til at verdien av et nettselskaps rettigheter til grunnen under kraftlinjer skal inngå i verdsettelsen av nettanlegget. Grunneieren skal etter dommen være debitor for skatt på andelen av verdien på nettanlegget som kan tilskrives grunnen. Departementet foreslår å endre eiendomsskatteloven slik at verdien av grunnen under kraftlinjene inkluderes i nettanlegget ved beregningen av grunnlaget for eiendomsskatt på nettanlegget. Grunnen skal kun skattlegges hos nettselskapet og det skal benyttes en sjablongmetode ved verdsettelsen. 

Avgift på produksjon av fisk

Produksjonsavgiften for fisk ble innført i 2021. For 2022 er denne avgiften på 0,405 kroner per kg. produsert laks, ørret og regnbueørret. For 2023 foreslås det at avgiften økes til 0,56 kroner per kg. 

Inntektsskatt for personer

Regjeringen vil redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750 000 kroner og øke skatten for andre. Regjeringen foreslår at satsene i trinnskatten for de laveste inntektene holdes uendret på 1,7 pst. i trinn 1 og 4,0 pst. i trinn 2. Satsene for høyere inntekter foreslås økt med 0,1 prosentenhet, tilsvarende reduksjonen i trygdeavgift på lønn/trygd og næringsinntekt. I 2022 utgjør skattesatsen på alminnelig inntekt 22 pst. Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt i 2023.

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Runar Nordby Johnsen

LinkedIn

Ingvild Vartdal

LinkedIn

Martin Olsen Høye

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.