Nye regler om rekonstruksjon

11. mai 2020 trer regjeringens nye regler for rekonstruksjon i kraft. De nye reglene skal redusere risikoen for unødige konkurser i virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Formålet er å hjelpe bedrifter rammet av Covid-19 som i en normalsituasjon ikke hadde gått konkurs. Reglene er av den grunn midlertidig, og vil oppheves 1. januar 2022. Reglene om rekonstruksjon vil erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling i samme periode.

Adgang til tidligere åpning etter begjæring fra skyldneren

For å åpne gjeldsforhandling var det tidligere et krav om at skyldneren «ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller». Skyldneren måtte være illikvid. For å åpne rekonstruksjonsforhandling etter begjæring fra skyldneren vil det nå være tilstrekkelig at skyldneren «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer». Loven legger følgelig til rette for at det kan åpnes rekonstruksjonsforhandling på et tidspunkt hvor skyldneren fortsatt har likvide midler. 

I motsetning til reglene for gjeldsforhandling kan nå også en kreditor begjære åpning av rekonstruksjonsforhandling. Vilkårene er dog strengere. Kreditoren må etter forslaget sannsynliggjøre at skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller (illikviditet).

«Superprioritet» til kreditor som finansierer fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden

Konkursloven og panteloven har ikke tidligere hatt regler som har gitt mulighet for å etablere særskilt prioritet for pantesikkerhet for lån til finansiering av videre drift i perioden med gjeldsforhandling. For å tilrettelegge for enklere finansiering av drift i rekonstruksjonsperioden er det nå innført nye regler om etablering av pantesikkerhet for lån til fortsatt drift, i driftstilbehør, varelager og utestående fordringer med såkalt «superprioritet» foran eksisterende panthavere. 

Slik finansiering skal også sikres ved legalpant innenfor tilsvarende rammer som gjelder etter reglene i panteloven om legalpant for nødvendige boomkostninger under konkursbehandling.

For at dette ikke skal gi urimelige utslag for eksisterende panthavere skal opptak av slikt lån godkjennes av rekonstruksjonsutvalget (rekonstruktør + kreditorutvalg) og kunne overprøves av retten.

Ingen krav til minimumsdividende og kvalifisert flertall

Ved tvangsakkord oppheves gjeldende krav til minimumsdividende på 25 % og gjeldende krav om kvalifisert flertall erstattes med et krav om simpelt flertall. Som motsetning til dette vil retten kunne nekte å stadfeste et rekonstruksjonsforslag med tvangsakkord dersom det vil virke støtende å stadfeste det, eller retten finner at forslaget ikke er rimelig og rettferdig overfor kreditorene.

Ikke krav til likebehandling ved frivillig rekonstruksjon

Kravet til likebehandling av kreditorene fjernes ved frivillig rekonstruksjon. Man kan følgelig forskjellsbehandle kreditorer eller grupper av kreditorer enten ved å behandle disse dårligere eller bedre enn andre. Dette er begrunnet med at man for frivillig rekonstruksjon uansett krever godkjennelse fra samtlige kreditorer som er omfattet av ordningen.

Endret flertallskrav ved konvertering av gjeld til egenkapital

De nye reglene åpner for at man ved konvertering av gjeld til egenkapital i forbindelse med rekonstruksjon kun trenger simpelt flertall i generalforsamlingen, både ved beslutning om kapitalforhøyelse, beslutning om kapitalnedsettelse og beslutning om utstedelse av finansielle instrumenter. For kreditorene er hovedregelen fortsatt at dette må være frivillig, men loven åpner også for at retten kan beslutte en tvungen konvertering dersom tungtveiende hensyn taler for det, og de kreditorene som har motsatt seg ordningen, åpenbart ikke har rimelig grunn til dette.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.