Ny åpenhetslov trer i kraft sommeren 2022

I vårt nyhetsbrev «Nye krav om åpenhet rundt arbeidsvilkår og leverandørkjeder» skrev vi om at Stortinget i juni i år vedtok en ny åpenhetslov – Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven er et bidrag til Norges arbeid med å møte FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Kort fortalt skal åpenhetsloven sørge for at store virksomheter rapporterer om arbeidet de gjør for å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold hos leverandørkjedene og samarbeidspartnerne. Som vi redegjorde for i vårt nyhetsbrev i juni, innebærer dette at virksomheter omfattet av loven pålegges 

  1. å utføre regelmessige aktsomhetsvurderinger som å blant annet kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter/tjenester gjennom leverandørkjeder/forretningspartnere. Aktsomhetsvurderingsplikten innebærer at virksomhetene må etablere rutiner for gode aktsomhetsvurderinger som er forankret i ledelsen og i de relevante arbeidsgruppene;
  2. redegjøre regelmessig for disse aktsomhetsvurderingene som skal offentliggjøres innen 30 juni hvert år på virksomhetens nettside, samt;
  3. i informasjon til enhver som retter en skriftlig forespørsel om det.

Regjeringen forventer i dag at alle norske selskaper kjenner til og opptrer i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), samt OECDs retningslinjer for flerintensjonale selskaper. Denne forventingen gjelder også virksomheter som (størrelsesmessig) faller utenfor åpenhetslovens anvendelsesområde. 

Den 23. november inviterer vi, United Future Lab og Næringsforeningen til «Bærekraftsseminar», der vi blant annet vil redegjøre nærere for den nye åpenhetslovens regler og drøfte hvilke praktiske utfordringer dette medfører både for virksomhetene omfattet av loven og for alle andre virksomheter som indirekte påvirkes av loven.

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Kristin Fjellby Grung

LinkedIn

Birgitte Vaagen Rekdal

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.