Forslag om kildeskatt på renter og royalty

Finansdepartementer har i høringsnotat av 27. februar 2020 foreslått å innføre kildeskatt på renter og immaterielle rettigheter (royalty).

Det er forslått at skatteplikten skal omfatte:

  1. Rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland og
  2. Vederlag til nærstående foretak i utlandet for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalty).

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å motvirke overskuddflytting fra Norge i form av kunstig høye rente- og royaltybetalinger til nærstående mottaker i utlandet, samt å motvirke dobbelt ikke-beskatning i de tilfeller inntektene ikke skattlegges, eller skattlegges svært lavt, på mottakers hånd. Reglene skal også hindre at Norge blir brukt som gjennomstrømmingsland for slike betalinger.

Skatteplikten i forslaget er begrenset til å gjelde betalinger til nærstående i utlandet, ettersom risikoen for overskuddsflytting er sørlig stor i slike tilfeller. Det er foreslått at «nærstående» skal ha samme definisjon som i gjeldende regler for rentebegrensning, dvs. hvor det direkte eller indirekte er et eierskap eller kontroll med minst 50 %.

Etter forslaget skal det ilegges kildeskatt på rente- og royaltybetalinger fra foretak som er skattemessig hjemmehørende i Norge, og filialer i Norge, til nærstående foretak i utlandet. For rentebetalinger er det foreslått en begrensning ved at det bare ilegges kildeskatt på betalinger til nærstående foretak i lavskatteland, men begrunnelse av at man allerede har en generell rentebegrensningsregel for å hindre overskuddsflytting, men at det likevel kan være en risiko knytte til rentebetaling til nærstående foretak i lavskatteland. 

Det vurderes også om leiebetalinger for nærmere angitte fysiske eiendeler (eksempelvis skip, rigger og luftfartøy) også skal ilegges kildeskatt, og departementet vil vurdere dette nærmere i lys av de høringsinnspillene som vil komme til høringsnotatet. 

Kildeskatten er foreslått satt til 15 % av bruttobetalingen både for renter og royalt. Det er verdt å merke seg at denne satsen i mange tilfeller vil begrenset av bestemmelser i gjeldende skatteavtaler, som kan ha lavere sats, og endatil nullsats. Skal kildeskatten ilegges med full sats, vil det i derfor i mange tilfeller måtte foretas en reforhandling av skatteavtaler for en endring vil få effekt for norske skatteytere.

Endringene er foreslått å tre i kraft med virkning fra 1. januar 2021.

For å leses hele høringsnotatet trykk her 

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Runar Nordby Johnsen

LinkedIn

Ingvild Vartdal

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.