Forbigått i anskaffelseskonkurransen - Hva nå?

På dagens seminar gikk vi blant annet gjennom situasjonen der en leverandør mener seg urettmessig forbigått i en anskaffelseskonkurranse. Hvilke verktøy har leverandøren tilgjengelig, og hva kan han oppnå?

Offentlige virksomheter er en av de største og viktigste kjøperne av varer og tjenester innen en rekke områder. Årlig har nå offentlig sektors anskaffelser passert 520 milliarder kroner. Et av anskaffelsesregelverkets viktigste formål er å sikre at prosessene for det offentliges innkjøp er transparente. Kontraktstildelinger skal basere seg på likebehandling, forutberegnelighet og forholdsmessighet. Dersom disse grunnleggende prinsipper ikke er overholdt er det ikke bare et brudd på regelverket, - mange leverandører opplever også at de har kastet bort mye tid på å utarbeide tilbud som ikke har blitt behandlet korrekt. 

Det kan derfor være både strategisk, økonomisk og prinsipielt viktig å undersøke anskaffelsesprosessen nærmere. Har du blitt utsatt for en feil, er det viktig at du klager. Klager på ulovlige direkte anskaffelser holdes utenfor dagens tematikk, men kontakt oss gjerne om du ønsker veiledning om dette.

Hvordan gå frem? 

For mange leverandører kan anskaffelsesregelverket fremstå som unødvendig komplisert og lite fleksibelt. Det er viktig å huske på at det overordnede formålet med reglene er å sikre at de nevnte grunnprinsipper blir overholdt. 

I det følgende gir vi en oversikt over hvordan du skal gå frem om du mistenker at du er urettmessig forbigått i anbudskonkurransen. Det sentrale skille i slike prosesser er kontraktsinngåelsen. 

Før kontraktsignering 

1. Be om begrunnelse.

Oppdragsgiver er forpliktet til å gi en begrunnelse for tilbudstildelingen. Begrunnelsen skal sette deg som leverandør i stand til å vurdere om anskaffelsesprosessen har blitt gjennomført i samsvar med regelverket, og om det er grunnlag for å klage eller begjære midlertidig forføyning.

Det er viktig å være raskt på ballen og be om en begrunnelse, - tiden jobber imot deg! 

Oppdragsgiver kan imidlertid ikke inngå kontrakt med valgte leverandør før den såkalte karensperioden er over. Karensperioden er perioden mellom meddelelse av valgte tilbyder, frem til kontraktsinngåelsen. I denne perioden kan oppdragsgiver omgjøre sitt valg av kontraktspart. Det er derfor viktig at du legger frem dine innvendinger mot kontraktstildeling så tidlig som mulig. 


2. Be om innsyn. 

Etter at begrunnelsen er gitt, må du vurdere om det er behov for ytterligere innsyn i anskaffelsen. Vårt råd er å alltid be om dette. Det er vanskelig å vurdere en forbigått leverandørs sak, uten å ha innsyn i alle sakens dokumenter. Dette gjelder blant annet protokoller, referater og lignende. Det er offentleglova sine regler som regulerer innsyn, og normalt har tilbyderne krav på vidtrekkende innsyn i sakens dokumenter. 


3. Konferer med en juridisk rådgiver - Hva er målet med klagen?

På dette stadiet i prosessen, er det lurt å konferere med din juridiske rådgiver. Konkludere dere sammen med at du som leverandør har en sak, må en vurdere hva som er målet med klagen. Er målet med klagen å stoppe kontraktsinngåelsen, eller å kreve erstatning?


4. Klag!

For alle tilfeller må du sette i gang klageprosessen. Det er før karensperiodens utløp du som leverandør/tilbyder, har mulighet til å endre utfallet av konkurransen. 

Første steg er å klage til oppdragsgiver. Oppdragsgiver har da mulighet til å omgjør sitt valg av leverandør. Dine innvendinger må legges frem på en saklig og tydelig måte, og knyttes til de konkrete forhold i anskaffelsesprosessen. 

Oppdragsgiver omgjør ikke kontraktsinnstillingen 

Er ikke oppdragsgiver enig med deg og kontraktsinnstillingen blir stående, må du som leverandør begjære midlertidig forføyning for å forhindre kontraktsinngåelse. 


5. Midlertidig forføyning 

En midlertidig forføyning er en sak som reises for tingretten. Retten tar her stilling til om det foreligger et krav og en sikringsgrunn, som gjør at kontraktsinngåelsen skal suspenderes. Dette betyr at tidspunktet for inngåelse av kontrakt utsettes til tvisten mellom leverandør og oppdragsgiver er løst. 

På dette stadiet må det derfor avgjøres om du virkelig ønsker å stoppe kontraktsinngåelsen, eller om du skal nøye deg med å kreve erstatning. Ved å begjære en midlertidig forføyning foreligger det en prosessrisiko, hvor utfallet kan bli at begjæringen ikke tas til følge og en må dekke motpartens sakskostnader, samt i noen tilfeller betale erstatning for urettmessig forføyning. Denne risikoen må dermed veies opp mot hvor god saken er, hva du ønsker å oppnå, og hvor gode sjanser du har til å nå frem med et etterfølgende erstatningskrav. Dette er en relativt komplisert vurdering, hvor vi anbefaler å søke juridisk rådgivning. 


6. En annen vei – klage til KOFA – «prioritert sak» 

KOFA er klageorganet for offentlige anskaffelser. Organet behandler tvister mellom offentlige oppdragsgivere og levererandører om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. 

KOFA kommer med rådgivende uttalelser, men avgjørelsene sier ingenting om konsekvensene av et brudd på anskaffelsesretten, og de kan heller ikke ilegge erstatning. Ved klage til KOFA må man betale et klagegebyr på 8000 kroner. 

I KOFA prioriteres saker der oppdragsgiver (etter eget ønske) avventer kontraktsinngåelsen inntil KOFA har behandlet saken, eller inntil en bestemt dato. Prioriterte saker behandles normalt i løpet av to måneder. 

En klage til KOFA skal være skriftlig. I klagen må du gjøre rede for de deler av anskaffelsesreglene du mener oppdragsgiver har brutt, og begrunne din påstand. Det er ingenting i veien for at du kan skrive klagen selv. Det kan imidlertid være lurt å få juridisk bistand for å sikre at du får frem alle rettslige poeng som begrunner hvorfor en kontraktstildeling ikke er rettmessig. 

Etter kontraktsinngåelse 

Dersom oppdragsgiver ikke tar hensyn til dine innvendinger og likevel inngår kontrakt, er det ikke lenger mulig å omgjøre kontrakten. Du har likevel flere andre muligheter. 

De alternativene du står igjen med er å klage til KOFA, og/eller å ta saken inn for domstolene.


7. Klage til KOFA – «ikke-prioritert sak»

Dette blir på samme måte som en klage til KOFA før kontraktsinngåelse. Saksbehandlingstiden er imidlertid noe lenger, da dette blir en såkalt ikke-prioritert sak. Det sentrale å huske på er at det løper en klagefrist på 6 måneder etter at det ble inngått kontrakt i konkurransen. 


8. Erstatning

Brudd på anskaffelsesreglene kan gi krav på erstatning. Det er de ordinære erstatningsrettslige regler som avgjør spørsmålet. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap. Det er domstolene som tar stilling til et erstatningssøksmål. Du kan enten ha krav på den negative kontraktsinteresse som betyr at dine kostnader ved å delta i konkurransen dekkes. I visse saker kan retten også tilkjenne erstatning for den positive kontraktsinteresse. Dette betyr at du får et økonomisk vederlag som skal dekke alt det du har tapt på å ikke få den aktuelle kontrakten. 

De erstatningsrettslige regler på dette feltet er dynamiske, og de siste årene har den såkalte Fosen-linjen saken versert i nasjonale domstoler, samt i EFTA-domstolen. Siste ord er ikke sagt i denne saken, og det gjenstår å se hvilken betydning saken får for fremtidige erstatningskrav. 

Oppsummert

Det er en forutsetning for et velfungerende regelverk at det håndheves effektivt. En avgjørende faktor i håndhevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser, er at leverandører som blir utsatt for feil klager.  

Vi mener at leverandører ikke bør frykte å klage. Det er fullt mulig å klage på et profesjonelt og saklig vis, som ikke etterlater et bevisst eller ubevisst inntrykk av leverandøren som vanskelig.

Dette er ADVISO sin huskeliste til dere: 

Ta kontakt ved spørsmål om regelverket for offentlige anskaffelser! 

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Silje Bruun Teigen

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.