Covid-19 – støtteordninger for din bedrift

(oppdatert 20.4.2020)

KOMPENSASJONSORDNINGEN/KONTANTSTØTTEN

Kompensasjonsordningen for bedriftene er nå vedtatt. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på bedriftens uunngåelige faste kostnader og hvorvidt bedriften er pålagt å stenge av staten. Ordningen skal gjelde for mars, april og mai 2020.

Alle bedrifter som omfattes av ordningen kan søkes om kompensasjon fra og med 20. april 2020. Søknaden sendes inn via www.kompensasjonsordningen.no. På denne siden skal man også på en enkel måte kunne kontrollere om man oppfyller vilkårene til støtte, samt beregne støtten, før man sender inn søknaden.

Bedrifter som er pålagt å stenge av staten, vil få dekket inntil 90 % av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Bedrifter som ikke er pålagt å stenge vil få dekket de samme kostnadene etter følgende formel:

Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 0,8.

Bedriften må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført. Vilkåret om at varer må være levert har foreløpig skapt uklarhet om hvordan man skal periodisere tilvirkningskontrakter. Avkastning fra kapital og andre finansielle eiendeler anses ikke som omsetning. Det samme gjelder annen avkastning av fast eiendom enn inntekt ved utleie. 

Fallet i omsetningen i mars 2020 settes til den prosentvise forskjellen mellom bedriftens beregnede normalomsetning i mars 2020 og faktisk omsetning i mars 2020. Beregnet normalomsetning i mars 2020 settes til omsetning i mars 2019, justert med bedriftens prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. For etterfølgende kalendermåneder beregnes fallet på tilsvarende måte.

Selskap som er etablert mindre enn ett år tidligere enn den kalendermåned det søkes tilskudd for, eller som på bakgrunn av omstrukturering ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. 

Som uunngåelige faste kostnader regnes følgende kostnader, i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven:

Som fast, uunngåelig kostnad regnes også påløpte rentekostnader på gjeld til banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån, fratrukket renteinntekter på egne utlån, innskudd og obligasjoner. 

Kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv., regnes ikke som faste og uunngåelige. Kostnader som etter avtalen varierer avhengig av slike forhold, kan bare medtas med det laveste av henholdsvis beløp i henhold til avtalen og det beløp som faktisk kreves av avtalemotparten.

Det er viktig å merke seg at kostnadene ikke kan settes høyere enn det som var avtalt mellom søker og dennes avtalemotpart per 1. mars 2020. Den del av faste uunngåelige kostnader som tilbakeføres fordi betalingskrav knyttet til kostnaden ettergis eller reduseres, regnes ikke som fast uunngåelig kostnad.

De faste uunngåelige kostnadene skal videre tilordnes/periodiseres jevnt over perioden de påløper. Kostnader som påløper periodevis, skal fordeles jevnt over den perioden som kostnaden gir bedriften en fordel.

Øvrige vilkår for tilskudd er blant annet at bedriften må ha minst én registrert ansatt i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020, bedriften må utøve lovlig virksomhet og ikke være under konkursbehandling eller insolvent før koronautbruddet. Det stilles også som vilkår at skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt og at skattemelding og årsregnskap for 2018 må være levert. Bedriften må også kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere.

Det er satt en øvre grense for tilskudd. Beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 millioner kroner per kalendermåned skal utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 30 millioner kroner, vil beløpet over 30 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per kalendermåned til et foretak er 80 millioner kroner. Konsernselskap behandles samlet.

Tilskuddet kan heller ikke overstige bedriftens beregnede omsetningsfall, målt i kroner eller overstige det prosentmessige omsetningsfallet multiplisert med summen av faste uunngåelige kostnader og 1/12 av ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår.

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med unntak for:

****

GARANTIORDNING FOR LÅN

Garantiordningen for lån innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån som gis på grunn av akutt likviditetsmangel. Garantiordningen gjelder lån til bedrifter med virksomhet i Norge som på grunn av Covid-19-utbruddet står overfor en akutt likviditetsmangel. Finansdepartementet har vedtatt en forskrift som gir nærmere regler for hvilke bedrifter som kan motta garanterte lån og hvilke lån som kvalifiserer for garanti. Ordningen er basert på administrasjon fra bankene. Det er bankene som skal kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger lån.

I henhold til lovens forskrift foreligger akutt likviditetsmangel når finansforetaket har vurdert det som sannsynlig at:

For at et lån skal være omfattet av garantien må det:

Ordningen gjelder kun for lån innvilget av finansforetak før 1. juni 2020.

Ordningen gjelder ikke lån til bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. Dette gjelder blant annet for aksjeselskap hvor mer enn halvparten av aksjekapitalen er tapt på grunn av akkumulerte tap.

De større bedriftene kan låne opptil MNOK 150, mens det maksimale lånebeløpet for små og mellomstore bedrifter er MNOK 50. Det er vedtatt en samlet ramme på 50 milliarder kroner for å møte bedriftenes likviditetsbehov.

****

TILBUD OM KORTSIKTIG EKSPORTKREDITTFORSIKRING TIL FLERE LAND

EU og Eftas overvåkningsorgan ESA har egne retningslinjer for eksportkredittforsikring som begrenser staters mulighet til å tilbys eksportkredittforsikring i statlig regi. Som følge av koronasituasjonen er det blitt gjort endringer i både EUs regler og ESAs retningslinjer. Regjeringen har derfor besluttet at Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) kan tilby kortsiktig eksportkredittforsikring og reforsikring til flere land. Tilbudet inngår i GIEKs eksportgarantiordninger, og er regulert slik at GIEK kun kan tilby kredittforsikring når eksportører ikke kan få kredittforsikring i det private markedet. Utvidelsene gjelder til utgangen av 2020. 

****

TILTAK FRA INNOVASJON NORGE 

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov. Dette går blant annet ut på innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn normalt, avdragsutsettelse på lån, økt andel kommersialiseringstilskudd, økt ramme for oppstartlån uten tilsvarende økning av krav til kausjon eller egenkapital og økt rentefritak på oppstartlån.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.