Avgift på produksjon av fisk

I en høringsuttalelse av 3. november foreslår Skattedirektoratet regler for avgift på produksjon av fisk. Bakgrunnen er at Regjeringen i statsbudsjettet foreslo å innføre særavgift på laks, ørret og regnbueørret oppdrettet i sjø i norske territorialfarvann. Avgiften planlegges innført fra 1. januar 2021, med første innbetaling i 2022.

Om forslaget

Avgiften foreslås utformet som en ordinær særavgift, hvor registrert avgiftspliktig virksomhet egenfastsetter avgiften i en særavgiftsmelding. Meldingen vil være forhåndsutfylt med utslaktningskvantum fra Fiskeridirektoratet, og leveres digitalt. 

Akvakulturregisterert vil danne grunnlaget for hvilke virksomheter som registreres i særavgiftsmantallet. Alle med plikt til å ha akvakulturtillatelse skal anses registreringspliktig. Det blir innehaveren av akvakulturtillatelsen som vil være den rapporterings- og betalingspliktige. 

Avgiftsgrunnlaget

Avgiften vil omfatte laks, ørret og regnbueørret produsert i akvakulturanlegg i sjøvann. Det vil være en kvantumsavgift hvor det beregnes 0,40 kroner pr. kilo produsert fisk. 

Med «produsert» menes det slaktet fisk, nærmere definert som «sløyd fisk» som er «utblødd fisk etter fjerning av innvoller». For det tilfelle at virksomheten (kun) har produksjonsdata for slaktet fisk i en annen tilstand, eksempelvis «rund» fisk, vil det benyttes egne omregningsfaktorer som multipliseres med slaktekvantum.  Fisk som sorteres vekk, eksempelvis «utkast» før ferdig slakting, anses ikke «produsert», og dermed ikke avgiftspliktig. 

Avgiftens geografiske virkeområde

Det geografiske virkeområdet for avgiften er norsk territorialfarvann, slik grensene fremgår av territorialfarvannsloven. Avgiften pålegges for all fisk som stammer fra et anlegg innenfor disse grensene, uavhengig av hvor selve slaktingen skjer.

Anlegg på land og i ferskvann vil ikke omfattes av avgiften. 

Unntak fra avgiften

Avgiften foreslås å inneholde noen unntak. Dette vil gjelde for produsert fisk som leveres til 

Fristen for å sende høringsuttalelse er 15. desember 2020

Vi i ADVISO arbeider jevnlig med fiskeri- og havbruksrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med våre advokater hvis du har spørsmål eller din virksomhet ønsker bistand. 

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.